Terug naar juridische informatie

SERVICEVOORWAARDEN

Dit is een formele overeenkomst tussen de persoon of organisatie ("Klant" of "u") die akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") en de desbetreffende contractsluitende entiteiten zoals vermeld bij https://www.goto.com/company/legal/contracting-entities ("GoTo", "wij" of "ons"). Door deze Voorwaarden te accepteren, een Order te ondertekenen of gebruik te maken van de Services, verklaart u dat u meerderjarig bent en bevoegd bent om de Klant wettelijk te binden aan: (i) de Order; (ii) deze Voorwaarden; (iii) de "Servicebeschrijvingen" (https://www.goto.com/company/legal/service-descriptions); (iv) het landspecifieke "Regionaal Supplement" (https://www.goto.com/company/legal/regional-supplement) indien van toepassing; en (v) de Algemene voorwaarden voor professionele services (https://www.goto.com/company/legal/professional-services-terms) voor zover van toepassing (gezamenlijk: de "Overeenkomst").

 1. 1. TOEGANKELIJKHEID EN GEBRUIK VAN DE SERVICES.
  • 1.1. Het recht om de Services te gebruiken. U zegt toe de Services te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksniveaus op basis waarvan wij onze Services aanbieden, meten en afrekenen, zoals vermeld op onze websites, in uw Order of in de Servicebeschrijvingen ("Gebruiksniveaus"). U mag onze Services uitsluitend gebruiken zoals wordt toegestaan door deze Voorwaarden, en u gaat akkoord met ons Privacybeleid (https://www.goto.com/company/legal/privacy), dat door middel van verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen. We verlenen u een beperkt recht om onze Services uitsluitend voor zakelijke en professionele doeleinden te gebruiken. De technische ondersteuning voor de Services wordt nader toegelicht in de Servicebeschrijvingen. Als aan u gelieerde ondernemingen gebruikmaken van onze Services, garandeert u dat u bevoegd bent om die gelieerde ondernemingen wettelijk te binden en dat u aansprakelijk bent indien deze gelieerde ondernemingen zich niet aan de Overeenkomst houden. Met "Services" verwijzen we naar onze SaaS-oplossingen en onze audiodiensten (met inbegrip van alle bijbehorende hardware), die worden aangeboden door LogMeIn Ireland Unlimited Company, LogMeIn Audio LLC, Grasshopper Group LLC, LogMeIn Communications, Inc. of hun dochterondernemingen, of door onze telecommunicatieproviders, die verantwoordelijk zijn voor de tarieven en voorwaarden met betrekking tot de desbetreffende audioservices. De Servicebeschrijvingen maken integraal deel uit van deze Voorwaarden. U begrijpt en aanvaardt dat uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in verband met het gebruik dat u maakt van onze Services, softwareprogramma's en websites, die beschikbaar worden gesteld via systemen die zich in de Verenigde Staten en op andere locaties over de hele wereld kunnen bevinden.
  • 1.2.Beperkingen aan het gebruik. Door gebruik te maken van onze Services, zegt u namens uzelf, uw gebruikers en uw deelnemers toe dat u: (i) onze Services niet zult wijzigen, als basis voor afgeleide werken zult gebruiken of aan reverse-engineering zult onderwerpen; (ii) onze Services niet bewust of door nalatigheid zult gebruiken op een manier die onze netwerken, de gebruikersaccounts of de Services verstoort of misbruikt; (iii) via de Services geen intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen of onwettig materiaal zult verzenden of verspreiden; (iv) de Services niet zult doorverkopen aan anderen; (v) de Services niet zult gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving; (vi) de Services niet zult gebruiken om ongevraagde advertenties of spam te verzenden; (vii) geen gebruikersgegevens zult verzamelen, oogsten of verkrijgen zonder toestemming van de gebruikers; (viii) via de Services geen materiaal zult verzenden of verspreiden dat mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van derden; en (ix) de Services niet zult gebruiken om fraude te plegen of u voor te doen als een andere persoon of entiteit.
  • 1.3. Aanpassingen in de Services. Wij behouden ons het recht voor om functies of eigenschappen van onze Services naar eigen goeddunken uit te breiden, te upgraden, te verbeteren of aan te passen wanneer wij dit wenselijk achten. We zullen de kernfunctionaliteit (zoals gedefinieerd in de Servicebeschrijvingen) niet wezenlijk beperken en geen Services stopzetten zonder u hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen. Mogelijk kunnen we tegen een meerprijs premium-functies of extra functionaliteit voor onze standaard Services aanbieden.
  • 1.4. Intellectuele eigendommen en GoTo-merken. U erkent dat wij of onze licentiegevers alle eigendomsrechten, overige rechten en belangen in onze Services, onze naam, ons logo en onze andere merken (gezamenlijk: "GoTo-merken") en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten behouden, met inbegrip van alle wijzigingen, uitbreidingen, verbeteringen, afgeleide werken en upgrades. U stemt ermee in dat u geen handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, domeinnamen of accountnamen voor sociale media zult gebruiken of registreren waarin geheel of gedeeltelijk GoTo-merken zijn opgenomen of die lijken op GoTo-merken. U zegt toe dat u zich zult houden aan onze Merkrichtlijnen (https://www.goto.com/company/legal/trademark), die door middel van verwijzing in deze Overeenkomst zijn opgenomen.
 2. 2. ORDERS, VERGOEDINGEN EN BETALING.
  • 2.1. Orders. U kunt Services bestellen door middel van onze op dat moment geldende bestelprocessen ("Orders"). Alle Orders zijn geldig vanaf (i) de datum waarop u de Order indient, of, indien dit eerder is, (ii) de datum bij de handtekeningen op de Order ("Ingangsdatum"). Acceptatie van uw Order is mede afhankelijk van ons verificatie- en kredietgoedkeuringsproces. Elke Order wordt behandeld als een afzonderlijke en onafhankelijke Order. Een Inkooporder is vereist voor niet-creditcardtransacties van meer dan USD 25.000 of het equivalent daarvan, tenzij de klant geen Inkooporder nodig heeft voor zijn inkoopproces.
   • 2.1.1. COVID-19 Emergency Kit Services. Alle abonnementen op Services met de aanduiding "COVID-19 Emergency Kit" zijn bedoeld voor gebruik in uw hele organisatie gedurende de contracttermijn die op de Order voor die abonnementen staat vermeld en worden na afloop van die contracttermijn automatisch stopgezet, of al eerder indien er op een eerdere datum een einde komt aan uw actieve abonnement voor de aangeschafte Services. Als u actieve abonnementen hebt voor de aangeschafte Services, vallen de COVID-19 Emergency Kit-abonnementen onder uw lopende contract met GoTo en hebben ze geen gevolgen voor de voorwaarden van eerder aangeschafte Services. U kunt ervoor kiezen om een van de COVID-19 Emergency Kit-abonnementen aan te schaffen met behulp van een afzonderlijke Order, maar u bent hiertoe niet verplicht.
  • 2.2. Vergoedingen en betaling. U zegt toe alle toepasselijke, onbetwiste vergoedingen voor de Services te betalen volgens de voorwaarden die worden beschreven in deze Overeenkomst of op uw factuur. Behalve voor zover in paragraaf 3.3 hieronder of in de Servicebeschrijvingen is bepaald, zijn al uw betalingen aan ons voor toegang tot de Services onherroepelijk en niet restitueerbaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten die u verschuldigd bent aan uw andere serviceproviders (zoals uw breedband- en internetprovider) in verband met het gebruik door u van de Services. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele factuur-, contact- en betalingsgegevens aan ons of aan een reseller. U stemt ermee in dat we u een factuur kunnen sturen of uw betaalkaart kunnen belasten voor alle bedragen die u aan ons verschuldigd bent voor het gebruik van de Services, en dat wij actie mogen ondernemen om uw betaalkaartgegevens bij te werken (voor zover wettelijk toegestaan) om te zorgen dat de betaling kan worden verwerkt. U gaat ermee akkoord dat uw creditcardgegevens en de bijbehorende persoonsgegevens aan derden kunnen worden verstrekt ten behoeve van de verwerking van betalingen en voor fraudepreventie. We kunnen, voor zover wettelijk toegestaan, uw Services opschorten of beëindigen als we op enig moment vaststellen dat uw betalingsinformatie incorrect of verouderd is, en u bent zelf verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten voor rood staan die kunnen ontstaan wanneer we uw kaart belasten voor een betaling. Wij zijn niet bereid om facturen in te dienen via een online procure-to-pay portaal of een EDI-portaal (Electronic Data Interchange). We behouden ons het recht voor om de tarieven voor Services op elk moment na uw Eerste termijn aan te passen. Prijswijzigingen worden van kracht vanaf de eerstvolgende factureringscyclus. Conform de toepasselijke wetgeving zullen we u tijdig informeren over prijswijzigingen door deze op onze website te publiceren, u per e-mail toe te sturen en/of te vermelden in offertes en facturen.
  • 2.3. Koopjes, speciale aanbiedingen, coupons en prijsinformatie. Uitverkoop, promoties en andere speciale kortingsaanbiedingen zijn beperkt geldig. Bij verlenging van uw abonnement kunnen dergelijke aanbiedingen komen te vervallen. We behouden ons het recht voor om alle kortingsbonnen, cashbacks, uitverkopen en andere speciale aanbiedingen naar eigen goeddunken stop te zetten of aan te passen.
  • 2.4. Geschillen en achterstallige betalingen. U moet ons binnen 15 dagen na de factuurdatum op de hoogte stellen van eventuele betwiste vergoedingen, en u stemt u ermee in dat u deze vergoedingen binnen 15 dagen na beslechting van het geschil zult betalen. We kunnen, na kennisgeving aan u, uw Services opschorten of beëindigen als u onbetwiste vergoedingen niet betaalt. U zegt bovendien toe alle redelijke kosten en uitgaven te vergoeden die wij maken bij het innen van onbetwiste achterstallige bedragen.
  • 2.5. Belastingen en heffingen. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke omzet-, service-, toegevoegde waarde- en verkoopbelastingen, heffingen, inhoudingen, USF-vergoedingen (Universal Services Fund) en andere soortgelijke heffingen, belastingen en vergoedingen die mogelijk van toepassing zijn op de locatie waar de Services worden geleverd (in het geval van Audio Services) en alle soortgelijke belastingen of heffingen (gezamenlijk: "Belastingen en heffingen") die door belastingdiensten of andere overheidsinstanties worden opgelegd in verband met de Services, met uitzondering van Belastingen en heffingen die worden geheven op basis van onze netto-omzet, of Belastingen en heffingen waarvoor u een ontheffingsverklaring hebt verstrekt. In alle gevallen betaalt u de op grond van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan ons, zonder enig recht op verrekening of inhouding.
 3. 3. TERMIJN EN BEËINDIGING.
  • 3.1. Termijn. De initiële looptijd voor uw aankoop van Services geldt zoals deze is vermeld op een Order ("Eerste termijn") en begint op de Ingangsdatum. Na de Eerste termijn zullen de Services, tenzij anders is vermeld in de Servicebeschrijving voor een bepaalde Service, steeds automatisch worden verlengd voor nieuwe perioden van 12 maanden ("Verlengingstermijnen"), tenzij een van de partijen uiterlijk 30 dagen vóór het einde van de lopende termijn de verlenging opzegt. U kunt voor elke Service die u niet meer wilt laten verlengen, de verlenging opzeggen via https://support.goto.com/. We kunnen afspreken de facturering voor verschillende Orders op elkaar af te stemmen, maar dit heeft geen effect op de termijnen van de afzonderlijke Orders. Het beëindigen van bepaalde Services heeft geen gevolgen voor de looptijden van de andere Services die nog actief zijn. Als we u toestaan om Services op enig moment na beëindiging weer te hervatten, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de alsdan geldende Voorwaarden en aan de verlengingsdatum die van kracht was op de effectieve beëindigingsdatum.
  • 3.2. Redenen voor beëindiging. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen (i) als de andere partij haar materiële verplichtingen schendt en dit niet herstelt binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke aanzegging, of (ii) (voor zover wettelijk toegestaan) indien de andere partij insolvent wordt, wordt geliquideerd of ontbonden, failliet gaat of vrijwel al haar activiteiten staakt. Wij kunnen de toegang tot Services opschorten of onmiddellijk beëindigen indien u in overtreding bent van paragraaf 1.2, 4.1, 4.3 of 5.
  • 3.3. Effecten van beëindiging. Als de Overeenkomst of bepaalde Services worden beëindigd, kunnen wij uw account naar ons goeddunken omzetten in een "gratis" of "basis" versie van de Service, indien beschikbaar. Als wij dit niet doen, dient u onmiddellijk al het gebruik van de beëindigde Services te staken, met dien verstande dat wij u, op uw verzoek, nog gedurende maximaal 30 dagen beperkte toegang tot de Services kunnen verlenen, uitsluitend om u in staat te stellen uw Content van de Services op te halen. We zijn geenszins verplicht om uw Content na die periode nog langer te bewaren. Voor zover wettelijk toegestaan geldt het volgende: geen van beide partijen is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit beëindiging van de Overeenkomst, en beëindiging heeft geen gevolgen voor vorderingen die al vóór de effectieve beëindigingsdatum zijn ontstaan. Als wij de Services stopzetten of de kernfunctionaliteit wezenlijk beperken zoals beschreven in paragraaf 1.3 hierboven, wordt de bijbehorende Order stopgezet en zullen wij u een pro rata restitutie geven van alle vooruitbetaalde, nog ongebruikte vergoedingen. U aanvaardt dat u betaling verschuldigd bent voor elk gebruik dat u na de verval- of beëindigingsdatum maakt van Services die niet zijn omgezet naar een gratis versie.
  • 3.4. Voortbestaan van bepalingen. De bepalingen in de paragrafen 2 (Orders, vergoedingen en betaling), 3.3 (Effecten van beëindiging), 4 (Uw content en accounts), 7 (Vrijwaring), 8 (Beperking van aansprakelijkheid), 9.5 (Geen groepsgedingen), 9.10 (Kennisgevingen) en 9.14 (Contractsluitende entiteit, rechtskeuze en locaties voor geschillenbeslechting) overleven elke beëindiging van de Overeenkomst.
 4. 4. UW CONTENT EN ACCOUNTS.
  • 4.1. Uw Content. U behoudt alle rechten op uw Content (zoals hieronder gedefinieerd) en wij hebben geen eigendomsrechten of licenties voor uw Content. Wij mogen uw Content gebruiken, wijzigen, reproduceren en distribueren om de Services te kunnen leveren en exploiteren. U garandeert: (i) dat u het recht hebt om Content te uploaden of op andere wijze met ons te delen; en (ii) dat uw upload of verwerking van Content in de context van onze Services geen inbreuk maakt op rechten van derden. Alle partijen zeggen toe redelijke technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen te nemen om de content te beveiligen en te beschermen in overeenstemming met de actuele industrienormen. Wij zullen uw content niet bekijken, openen of verwerken, behalve: (x) voor zover dit door u of door uw gebruikers middels deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de partijen wordt toegestaan of gevraagd; of (y) voor zover dit is vereist om te voldoen aan ons beleid, de toepasselijke wet- en regelgeving of verzoeken van overheidsinstanties. "Content" verwijst naar alle bestanden, documenten, opnamen, chatlogboeken, transcripties en soortgelijke gegevens die wij namens u of uw gebruikers bijhouden, alsmede alle overige informatie die door u of uw gebruikers wordt geüpload naar uw Service-account in de context van de Services.
  • 4.2. Uw privacy en veiligheid. We hanteren een wereldwijd privacy- en beveiligingsprogramma dat is ontworpen ter bescherming van uw Content en alle bijbehorende persoonsgegevens die we namens u verzamelen en/of verwerken. U kunt ons Trust & Privacy Center (https://www.goto.com/company/trust) bezoeken voor informatie over onze subverwerkers en de locaties waar gegevensverwerking plaatsvindt, alsmede specifieke informatie per Service over onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (in de documentatie over "TOM's" – Technische en Organisatorische Maatregelen). Wanneer wij onze Services leveren, treden we op als gegevensverwerker, dienstverlener of een soortgelijke partij. Ga voor informatie over ons Gegevensverwerkingsaddendum ("GVA") naar https://www.goto.com/company/legal.
  • 4.3. Uw Accounts. U bent als enige verantwoordelijk voor: (i) ieder gebruik van de Services door u en uw gebruikers, (ii) het handhaven van een wettelijke basis voor het verzamelen, gebruiken, verwerken en overdragen van Content, en (iii) het verstrekken van kennisgevingen en het verkrijgen van toestemming zoals wettelijk vereist in verband met de Services. We sturen nooit e-mails waarin om uw gebruikersnamen of wachtwoorden wordt gevraagd. Om uw accounts veilig te houden, dient u alle gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te bewaren. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als een onbevoegde persoon uw wachtwoord of account gebruikt. We kunnen de Services opschorten of de Overeenkomst beëindigen indien u, uw gebruikers of uw deelnemers de Services gebruiken op een manier die ons mogelijk schade zal berokkenen, of als we redelijke gronden hebben om illegale, frauduleuze of misbruik makende activiteiten van uw kant te vermoeden. U zegt toe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke onbevoegde toegang tot de Services of andere inbreuken op de beveiliging, en deze inbreuken onmiddellijk te beëindigen.
 5. 5. NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING. In de context van de toegang tot, en de prestaties en het gebruik van de Services op basis van de Overeenkomst, verplicht elke partij zich tot naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van alle wetten en voorschriften op het gebied van export, privacy en gegevensbescherming. Elke partij verklaart niet op een lijst van gesanctioneerde partijen van de Amerikaanse overheid te staan. Verder zal de Klant zijn gebruikers niet toestaan om gebruik te maken van Services of Content in een land waarop een Amerikaans embargo rust, of op een andere manier die strijdig is met Amerikaanse exportbeperkingen. Waar nodig en in overeenstemming met de geldende wetgeving zullen wij met betrekking tot de Services medewerking verlenen aan opsporings- en overheidsinstanties op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Voorwaarden, kunnen we de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen wegens niet-naleving van de geldende wetgeving.
 6. 6. GARANTIE. WIJ GARANDEREN DAT DE SERVICES VOLDOEN AAN DE SERVICEBESCHRIJVINGEN BIJ NORMAAL GEBRUIK. WE VERKLAREN OF GARANDEREN NIET: (i) DAT HET GEBRUIK VAN ONZE SERVICES TIJDIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT DE SERVICES ZULLEN WERKEN IN COMBINATIE MET SPECIFIEKE HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEMEN OF GEGEVENS, (ii) DAT ONZE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, OF (iii) DAT ALLE FOUTEN OF DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. HET GEBRUIK VAN DE SERVICES IS OP EIGEN RISICO. ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN UW UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID ONDER DEZE GARANTIE BESTAAT, NAAR ONS GOEDDUNKEN EN ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE WETGEVING, UIT HET VERLENEN VAN CONFORME SERVICES OF HET BEËINDIGEN VAN DE NIET-CONFORME SERVICES OF DE DESBETREFFENDE ORDER, EN HET VERSTREKKEN VAN EEN NAAR RATO BEREKENDE RESTITUTIE VAN VOORUITBETAALDE VERGOEDINGEN VANAF DE DATUM DAT U ONS OVER DE NIET-CONFORMITEIT INFORMEERT TOT AAN HET EINDE VAN DE LOPENDE TERMIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, EIGENDOMSRECHTEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN DIE JURISDICTIES.
 7. 7. VRIJWARING. U dient ons te vrijwaren van en te verdedigen tegen elke vordering van derden voortvloeiende uit een overtreding van paragraaf 1.2, 4.1 of 4.3 en tegen beweringen dat (een deel van) uw Content inbreuk maakt op patenten, auteursrechten of handelsgeheimen van een externe partij, en u zegt toe redelijke advocaatkosten, proceskosten, onherroepelijk toegekende schadevergoedingen en redelijke schikkingskosten met betrekking tot dergelijke vorderingen te betalen. Wij zullen u onmiddellijk informeren over dergelijke vorderingen en met u samenwerken aan het verweer tegen deze vorderingen. U vergoedt ons de redelijke kosten die wij maken voor het verlenen van medewerking of assistentie. U hebt de volledige zeggenschap en bevoegdheid over de verdediging en afhandeling of schikking van een vordering, met dien verstande dat: (i) onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor elke schikking die ons verplicht aansprakelijkheid te erkennen, waarbij wij deze toestemming niet op onredelijke wijze zullen weigeren of vertragen, en (ii) wij ons in het verweer mogen voegen met onze eigen raadsman en op eigen kosten.
 8. 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
  • 8.1. BEPERKING VAN INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID. GEEN VAN DE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER OF ANDERE VERGELIJKBARE SCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBANDHOUDEND MET: (i) VERLIES VAN GEGEVENS, (ii) VERLIES VAN INKOMSTEN, (iii) VERLIES VAN KANSEN, (iv) WINSTDERVING, OF (v) HERSTELKOSTEN, ONGEACHT DE OORZAAK EN MET ELKE MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, MET INBEGRIP VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF WETSOVERTREDING, ONGEACHT OF DE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN DAAROM MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.
  • 8.2. BEPERKING VAN HET BEDRAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. MET UITZONDERING VAN UW MOGELIJKE OVERTREDING VAN PARAGRAAF 1.2, 4.1 OF 4.3 EN UW VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN, EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BLIJFT DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE PARTIJEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VOORTVLOEIENDE UIT DEZE OVEREENKOMST, BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD VOOR DE DESBETREFFENDE SERVICE TIJDENS DE 12 MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE AANSPRAKELIJKHEID. HET VOORGAANDE HOUDT GEEN BEPERKING IN VAN UW VERPLICHTINGEN OM ONBETWISTE VERGOEDINGEN EN ANDERE BEDRAGEN TE BETALEN DIE OP BASIS VAN EEN ORDER VERSCHULDIGD ZIJN.
 9. 9. AANVULLENDE BEPALINGEN.
  • 9.1. Gratis Services en proefperioden. Uw recht op het gebruik van gratis Services wordt niet gegarandeerd voor welke periode dan ook, en we behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, het gebruik van gratis versies van Services door een persoon of organisatie te beperken of te beëindigen. Als u de Services op proef of in het kader van een kennismakingsaanbieding gebruikt ("Proefperiode"), eindigen uw Proefperiode en uw toegang tot de Services (i) aan het einde van de Proefperiode die op uw Order is vermeld, of (ii) (indien geen datum is gespecificeerd) 30 dagen na uw eerste gebruik van de Services, of (iii) zodra u overstapt naar een abonnement. Gedurende de Proefperiode leveren wij, voor zover wettelijk toegestaan, de Services "AS IS" en zonder enige garantie of vrijwaring, waarbij alle overige Voorwaarden van toepassing zijn. We kunnen kennismakingsaanbiedingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of beëindigen.
  • 9.2. Services van derden.
   • 9.2.1. Door middel van bepaalde Services kunt u mogelijk verwijzen naar, of uw Content integreren met sites of applicaties van derden die afzonderlijk door u worden gebruikt en niet bij ons zijn aangeschaft. Wij zijn niet verantwoordelijk en doen geen aanbevelingen voor dergelijke sites en applicaties. U kunt naar eigen goeddunken services van derden aanschaffen of daar verbinding mee maken, waarbij uitsluitend de voorwaarden bij de desbetreffende services van toepassing zijn op uw gebruik van die services.
   • 9.2.2. Op alle Services van derden die u bij ons hebt aangeschaft, is deze Overeenkomst van toepassing, met inbegrip van eventuele aanvullende bepalingen die specifiek zijn voor die Services en die mogelijk worden beschreven in de Servicebeschrijvingen. Tenzij voor zover anders gespecificeerd in de Servicebeschrijvingen, wijzen wij en onze contractpartners, leveranciers en licentiegevers alle uitdrukkelijke of impliciete garanties en elke aansprakelijkheid af voor Services van derden die wij aan u hebben verkocht.
  • 9.3. Bèta-versies van Services. We kunnen u toegang bieden tot bèta-versies van Services die voorafgaand aan de algemene release beschikbaar worden gesteld, maar we geven geen enkele garantie dat deze Services ook officieel zullen worden uitgebracht ("Bèta Services"). U begrijpt en aanvaardt dat Bèta Services programmeerfouten, bugs en/of andere defecten kunnen bevatten en dat het gebruik van de Bèta Services geheel op eigen risico is. U erkent dat het gebruikmaken van Bèta Services geheel vrijwillig en optioneel is, dat wij niet verplicht zijn om technische ondersteuning te bieden voor Bèta Services en dat wij de beschikbaarstelling van Bèta Services op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen stopzetten. De Bèta Services worden aangeboden "AS-IS" en voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij elke aansprakelijkheid en alle uitdrukkelijke, impliciete, wettelijke en overige garanties, vrijwaringen en voorwaarden af. Als u gebruikmaakt van Bèta Services, stemt u erin toe dat u gerelateerde correspondentie en updates van ons kunt ontvangen en erkent u dat afmelding voor deze updates ertoe kan leiden dat u niet langer toegang krijgt tot de Bèta Services. Als u feedback ("Feedback") over de Bèta Services geeft, gaat u ermee akkoord dat wij eigenaar worden van alle Feedback die u met ons deelt. Uitsluitend voor de Bèta Services hebben deze Voorwaarden voorrang op eventuele tegenstrijdige voorwaarden in de Overeenkomst, maar alleen voor zover dit nodig is om conflicten op te lossen.
  • 9.4. Auteursrecht. Als u meent dat onze Services zijn gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dient u de hier beschreven procedure te volgen: https://www.goto.com/company/legal/dmca.
  • 9.5. Geen groepsgedingen. U mag geschillen met ons uitsluitend op individuele basis beslechten en u zegt toe dat u geen collectieve, geconsolideerde of representatieve vorderingen of gedingen tegen ons of tegen een van onze medewerkers of gelieerde ondernemingen zult starten of daaraan zult deelnemen.
  • 9.6. Noodsituaties in verband met beveiliging. Als we redelijkerwijs vaststellen dat de beveiliging van onze Services of onze infrastructuur in gevaar kan komen als gevolg van inbraakpogingen, Denial of Service-aanvallen of andere kwaadaardige activiteiten, kunnen we de Services tijdelijk opschorten en zullen we actie ondernemen om eventuele beveiligingsproblemen onmiddellijk op te lossen. We zullen u informeren over alle opschortingen of andere maatregelen die om veiligheidsredenen worden genomen.
  • 9.7. Gebruik bij activiteiten met een hoog risico. U begrijpt en aanvaardt dat de Services niet zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik tijdens activiteiten met een hoog risico, bijvoorbeeld in gevaarlijke omgevingen die faalveilige controles vereisen of tijdens het gebruik van wapensystemen, navigatie-, besturings- of communicatiesystemen voor de luchtvaart en/of levensondersteunende systemen.
  • 9.8. Opnamen. Bepaalde Services hebben functies waarmee u tijdens sessies audio en/of gedeelde gegevens kunt opnemen. U bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving in de relevante jurisdicties tijdens het gebruik van de opnamefunctie. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor het opnemen van audio of gedeelde gegevens, en u zegt toe ons te vrijwaren van eventuele vorderingen voor schadevergoedingen en andere vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot de opname van audio of gegevens.
  • 9.9. Toewijzing. Geen van de partijen mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, met dien verstande dat beide partijen de Overeenkomst kunnen overdragen aan gelieerde entiteiten of in het kader van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie, overname of afstoting van (vrijwel) alle bedrijfsactiviteiten of activa waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. Elke poging tot overdracht zonder verkregen toestemming is nietig. De Overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de opvolgers of rechtverkrijgenden van elke partij.
  • 9.10. Kennisgevingen. Kennisgevingen moeten worden overgebracht door middel van persoonlijke bezorging, koeriersdienst of aangetekende post. We kunnen kennisgevingen ook sturen naar het meest recente bekende e-mailadres in uw account, of elektronisch bekendmaken via berichten op onze website, kennisgevingen in producten of via ons selfservice-portaal of het Beheercentrum. Tenzij voor zover anderszins is vermeld in deze Overeenkomst, moeten kennisgevingen naar ons worden gestuurd op het adres van de desbetreffende contractsluitende entiteit, met een afschrift naar GoTo, Attn: Legal Department, 333 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210 USA. Wij zullen kennisgevingen sturen naar het laatst bekende adres in uw account. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: (a) bij persoonlijke uitreiking: onmiddellijk; (b) bij gebruik van een koeriersdienst: op de tweede werkdag nadat de kennisgeving is verzonden, (c) bij aangetekende post: op de vijfde werkdag nadat de kennisgeving is verzonden, (d) bij e-mail: zodra de e-mail is verzonden, of (e) bij elektronische publicatie: op het moment van de publicatie.
  • 9.11. Regionale voorwaarden. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en onze GoTo Connect Services aanschaft, zijn specifieke aanvullende voorwaarden voor uw regio (zie ons Regionaal Supplement: https://www.goto.com/company/legal/regional-supplement) van toepassing op het gebruik van de Services en worden die aanvullende voorwaarden beschouwd als integraal onderdeel van deze Voorwaarden.
  • 9.12. Gehele overeenkomst en rangorde van bepalingen. De Overeenkomst, met inbegrip van een mogelijk Gegevensverwerkingsaddendum (GVA), is de volledige overeenkomst tussen u en GoTo met betrekking tot de Services en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige mondelinge en schriftelijke afspraken, toezeggingen of overeenkomsten, tenzij voor zover elders toestemming is verleend. In het geval van tegenstrijdigheden tussen een uitgevoerde Order, een landspecifiek Regionaal Supplement, deze Voorwaarden, het Gegevensverwerkingsaddendum en de Servicebeschrijvingen, worden de tegenstrijdigheden, voor zover van toepassing, per geval opgelost door toepassing van de bepalingen in de documenten in de volgorde waarin de documenten in deze zin zijn genoemd, maar uitsluitend voor de specifieke Services die zijn vermeld in de desbetreffende Order. Geen enkele bepaling in een ander document dat door u wordt ingediend, kan de Overeenkomst aanvullen of anderszins wijzigen. We kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken. Bij de Voorwaarden wordt de datum van laatste herziening vermeld. De voorwaarden zijn hier beschikbaar: https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions. Door gebruik te blijven maken van de Services, gaat u akkoord met de op dat moment geldende Voorwaarden.
  • 9.13. Slotbepalingen. Als een bepaling in deze Overeenkomst niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op andere bepalingen. Beide partijen zijn onafhankelijke contractpartijen en niets in deze Overeenkomst creëert een partnerschap, agentschap of een fiduciaire of arbeidsrechtelijke relatie tussen de partijen. Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij de Overeenkomst, kan een derde begunstigde zijn. Onze bevoegde distributeurs hebben niet het recht de Overeenkomst te wijzigen of toezeggingen te doen die voor ons bindend zijn. Wanneer een recht uit hoofde van de Overeenkomst niet wordt afgedwongen, houdt dit geen afstand van dat recht in. Tenzij anders vermeld, zijn verhaalsmogelijkheden cumulatief. De Overeenkomst kan in een of meer exemplaren online worden overeengekomen of elektronisch worden ondertekend. Geen enkele partij is verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van de Overeenkomst als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische activiteiten, handelingen van externe dienstverleners, arbeidsconflicten en overheidshandelingen) of andere omstandigheden waar de partij redelijkerwijs geen controle over heeft, maar uitsluitend zolang die omstandigheden aanhouden.
  • 9.14. Contractsluitende entiteit, rechtskeuze en locaties voor geschillenbeslechting. De contractsluitende GoTo-entiteit, de contactgegevens en het toepasselijk recht voor uw gebruik van de Services zijn afhankelijk van de locatie waar u zich bevindt en de specifieke Services die u hebt besteld. Meer informatie is hier te vinden: https://www.goto.com/company/legal/contracting-entities.