Terug naar juridische informatie

Gebruiksvoorwaarden van GoTo voor door kunstmatige intelligentie ondersteunde functies

Laatst gewijzigd: 26 april 2024

Deze gebruiksvoorwaarden van GoTo voor AI-functies (“AI-voorwaarden van GoTo”) zijn opgenomen in en maken deel uit van de Servicevoorwaarden van GoTo. Deze voorwaarden regelen uw gebruik van kunstmatige intelligentie, machinaal leren en soortgelijke technologieën (“AI-technologie”) die worden ontwikkeld en beheerd door derden (elk een “Externe aanbieder”) en die beschikbaar worden gesteld binnen door AI ondersteunde functies van de Services van GoTo (“door AI ondersteunde functies”). Als u niet akkoord gaat met deze AI-voorwaarden van GoTo, maak dan geen gebruik van of zoek geen toegang tot de door AI ondersteunde functies. Alle met hoofdletters geschreven termen die hier niet worden gedefinieerd, zijn gedefinieerd in de Servicevoorwaarden van GoTo.

Tenzij anders is aangegeven in de relevante Servicebeschrijvingen, is uw gebruik van de door AI ondersteunde functies volledig optioneel en kunnen de Services van GoTo worden gebruikt zonder de AI-technologie in te schakelen. Wanneer u en uw gebruikers gebruikmaken van de door AI ondersteunde functies, vormt dat uw instructie aan en autorisatie voor GoTo om de relevante gegevens naar de betreffende externe aanbieder te verzenden.

Eigendom van invoer en uitvoer. De door AI ondersteunde functies van GoTo bieden u uitvoer (“Uitvoer”) op basis van informatie die u eventueel verstrekt aan de Service van GoTo (“Invoer”). Uw Invoer en Uitvoer zijn uw eigendom en maken deel uit van uw Content. GoTo behoudt alle eigendomsrechten van het AI-algoritme.

Nauwkeurigheid: GoTo is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, effectiviteit, veiligheid, wettigheid of beveiliging van door AI gegenereerde uitvoer. U erkent dat de Services van GoTo en de door AI ondersteunde functies niet bedoeld zijn om betekenisvolle auteurswerken te ontvangen of te verwerken, en dat de AI-technologie mogelijk dezelfde of vergelijkbare uitvoer genereert voor andere gebruikers. Bovendien is AI-technologie onderhevig aan inherente beperkingen en vooringenomenheden, en de Uitvoer van door AI ondersteunde Technologie zijn aanbevelingen die door u in overweging moeten worden genomen. Dienovereenkomstig moet u alle Uitvoer zelfstandig beoordelen, verifiëren en erover beslissen, en u mag er niet op vertrouwen bij het nemen van beslissingen zonder menselijk toezicht.

Gebruiksparameters en beperkingen. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gebruik van alle AI-technologie, inclusief het gebruik van de door AI ondersteunde functies door uw gebruikers; uw Invoer; de beoordeling door uw gebruikers van alle Uitvoer; en uw gebruik van door AI ondersteunde functies en de AI-technologie in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, inclusief wetten inzake gegevensbescherming, inclusief uw verplichting om waar nodig voldoende kennisgeving te bieden en toestemming te verkrijgen.

U mag de door AI ondersteunde functies uitsluitend gebruiken voor uw zakelijke doeleinden in overeenstemming met deze AI-voorwaarden van GoTo en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het is u uitdrukkelijk niet toegestaan om: (i) te beweren dat de Uitvoer door mensen is gegenereerd; (ii) de door AI ondersteunde functies te gebruiken voor enig doel dat illegaal, schadelijk of onethisch is of de rechten van anderen schendt; (iii) te proberen de door AI ondersteunde functies of enige bijbehorende infrastructuur van GoTo te verstoren, uit te schakelen of te overbelasten; (iv) ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke informatie van anderen of deze te downloaden; (v) te proberen de door AI ondersteunde functies of de onderliggende code daarvan via reverse engineering opnieuw samen te stellen, te decompileren, te ontleden of anderszins te wijzigen, of een soortgelijk of concurrerend product of een soortgelijke of concurrerende service te creëren; en/of (vi) uw toegangsinformatie te delen of ongeautoriseerde toegang tot de door AI ondersteunde functies mogelijk te maken. GoTo behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder opschorting of beëindiging van uw account, indien u deze AI-voorwaarden van GoTo schendt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid. NAAST DE UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE WORDEN VERMELD IN DE SERVICEVOORWAARDEN, WORDEN ALLE DOOR AI ONDERSTEUNDE FUNCTIES AANGEBODEN “AS IS” EN “OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID”, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN NIET-INBREUK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VERKOOPBAARHEID, TENZIJ VERBODEN DOOR DE WET. WANNEER GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET VOLLEDIG KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, ZULLEN DEZE WORDEN BEPERKT TOT DE MAXIMALE OMVANG EN KORTST MOGELIJKE DUUR TOEGESTAAN DOOR DE WET. MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DOOR AI ONDERSTEUNDE FUNCTIES VALLEN DE VERPLICHTINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN ELKE PARTIJ ONDER DE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS GOTO NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF ENIG VERLIES ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DOOR AI ONDERSTEUNDE FUNCTIES OF DE AI-TECHNOLOGIE VAN ENIGE EXTERNE AANBIEDER, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, CLAIMS INZAKE ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN UW INTELLECTUELE EIGENDOM DOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS DIE U INVOERT IN DE DOOR AI ONDERSTEUNDE FUNCTIES DOOR EEN DERDE PARTIJ. BOVENDIEN GAAT U ERMEE AKKOORD GOTO EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS (INCLUSIEF DE EXTERNE AANBIEDERS) TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN EN ALLE KOSTEN EN SCHADES TE BETALEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE EN ALLE CLAIMS EN VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE DOOR AI ONDERSTEUNDE FUNCTIES.