Terug naar juridische informatie

SERVICEVOORWAARDEN VOOR EINDGEBRUIKERS
(VOOR KLANTVERKOOP WAARBIJ EEN GOTO-PARTNER BETROKKEN IS)

Deze Servicevoorwaarden voor eindgebruikers ('Eindgebruikersvoorwaarden') zijn van toepassing op uw gebruik van Diensten (hieronder gedefinieerd) wanneer u ze aankoopt bij of factureert via een van onze partners.

Deze Voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen de persoon of organisatie die ermee instemt ('Klant', 'u' of 'uw') die akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') en de betreffende aanbestedende entiteiten zoals vermeld op https://www.goto.com/company/legal/contracting-entities ('GoTo', 'wij', 'we' of 'ons'). Door deze eindgebruikersvoorwaarden te aanvaarden en/of de diensten te gebruiken, verklaart u dat u meerderjarig bent en de bevoegdheid hebt om de Klant te binden aan deze Eindgebruikersvoorwaarden, met inbegrip van alle documenten en beleidsdocumenten waarnaar verwezen wordt. Indien uw gelieerde bedrijven onze Diensten gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die gelieerde bedrijven te binden en stemt u ermee in dat u aansprakelijk zult zijn indien uw gelieerde bedrijven zich niet aan deze Eindgebruikersvoorwaarden houden.

1. TOEGANKELIJKHEID EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

1.1. TOEGANKELIJKHEID EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. We verlenen u hierbij een beperkt recht om onze Diensten uitsluitend voor zakelijke en professionele doeleinden te gebruiken, en uitsluitend zoals toegestaan in deze Eindgebruikersvoorwaarden. Zoals hierin gebruikt, verwijzen 'Diensten' naar elk van onze commercieel beschikbare software-as-a-service-aanbiedingen en/of audiodiensten, zoals verder uiteengezet in de Dienstbeschrijvingen, te raadplegen op https://www.goto.com/company/legal/service-descriptions. Sommige van onze Diensten zijn gereguleerde telecommunicatiediensten, die onderworpen zijn aan de bijkomende voorwaarden die uiteengezet zijn in het bijgevoegde Addendum Telecom (bijgevoegd als Bijlage A).

1.2. Gebruiksbeperkingen. U stemt ermee in dat u: (i) onze Diensten niet zult wijzigen, als basis voor afgeleide werken zult gebruiken of aan reverse-engineering zult onderwerpen; (ii) onze Diensten niet bewust of door nalatigheid zult gebruiken op een manier die onze netwerken, de gebruikersaccounts of de Diensten verstoort of misbruikt; (iii) via de Diensten geen intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen of onwettig materiaal zult verzenden of verspreiden, waaronder begrepen het verrichten van feitelijke of pogingen tot illegale of frauduleuze 'robocalling'-activiteiten; (iv) de Diensten niet zult doorverkopen aan anderen; (v) de Diensten niet zult gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving; (vi) de Diensten niet zult gebruiken om ongevraagde advertenties of spam te verzenden; (vii) geen gebruikersgegevens zult verzamelen, oogsten of verkrijgen zonder rechtmatige grondslag (zoals toestemming van de gebruikers); (viii) via de Diensten geen materiaal zult verzenden of verspreiden dat mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van derden; en (ix) de Diensten niet zult gebruiken om fraude te plegen of om de oorsprong van een communicatie of de identiteit van de afzender ervan verkeerd voor te stellen. Wij behouden ons het recht voor uw toegang tot de diensten op te schorten of te beëindigen indien: (a) u, uw gebruikers of uw bezoekers de Diensten gebruiken in strijd met deze Eindgebruikersvoorwaarden of op een manier die ons waarschijnlijk schade zal berokkenen of (b) indien wij redelijke gronden hebben om illegale, frauduleuze of misbruik makende activiteiten van uw kant te vermoeden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde toegang tot de Diensten en deze toegang te beëindigen, voor zover dat binnen uw macht ligt.

1.3. Aanpassingen in de Diensten. Wij behouden ons het recht voor om functies of eigenschappen van onze Diensten naar eigen goeddunken uit te breiden, te upgraden, te verbeteren of aan te passen wanneer wij dit wenselijk achten. We zullen de kernfunctionaliteit (zoals gedefinieerd in de Dienstbeschrijvingen) niet wezenlijk beperken en geen Diensten stopzetten zonder u hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen. Mogelijk kunnen we tegen een meerprijs premium-functies of extra functionaliteit voor onze standaard Services aanbieden.

1.4. Intellectuele eigendommen en GoTo-merken. GoTo en zijn licentiegevers behouden alle eigendomsrechten, overige rechten en belangen in onze Diensten, inclusief onze naam, ons logo en onze andere identificatiemerken (gezamenlijk: 'GoTo-merken') en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle wijzigingen, uitbreidingen, verbeteringen, afgeleide werken en upgrades. U stemt ermee in dat u geen handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsnamen, domeinnamen of accountnamen voor sociale media zult gebruiken of registreren waarin geheel of gedeeltelijk GoTo-merken zijn opgenomen of die lijken op GoTo-merken.

2. BEËINDIGING.

2.1. Beëindiging. GoTo kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden en het abonnement op de Diensten beëindigen als: (i) u deze Eindgebruikersvoorwaarden overtreedt; (ii) u de vereiste registratie-informatie vervalst blijkt te hebben of GoTo anderszins niet in staat is de informatie die u bij de registratie aan GoTo hebt verstrekt te verifiëren of te authenticeren; of (iii) GoTo naar eigen goeddunken besluit de Service niet langer aan zijn gebruikers aan te bieden.

2.2. Effect van beëindiging. Indien deze Eindgebruikersvoorwaarden, een toepasselijke overeenkomst, of enige Diensten worden beëindigd, dient u onmiddellijk al het gebruik van de beëindigde Diensten te staken, met dien verstande dat wij u, op uw verzoek, nog gedurende maximaal 30 dagen beperkte toegang tot de Diensten kunnen verlenen, uitsluitend om u in staat te stellen uw Content van de Diensten op te halen. We zijn geenszins verplicht om uw Content na die periode nog langer te bewaren. Voor zover wettelijk toegestaan geldt het volgende: geen van beide partijen is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige beëindiging, en beëindiging heeft geen gevolgen voor vorderingen die al vóór de effectieve beëindigingsdatum waren ontstaan.

3. UW CONTENT.

3.1. Uw Content. U behoudt alle rechten op uw bestanden, documenten, opnames, chatlogs, transcripties en soortgelijke gegevens die wij namens u of uw gebruikers bijhouden, evenals alle andere informatie die u of uw gebruikers in verband met de Diensten naar uw Service-account uploaden (uw 'Content'). Wij bezitten of verlenen geen licentie voor uw Content, maar wij kunnen uw Content wel gebruiken, wijzigen, reproduceren en verspreiden, voor zover dat nodig is om de Diensten te kunnen verlenen en te beheren. Wij zullen uw Content niet bekijken, openen of verwerken, behalve zoals toegestaan of geïnstrueerd door u of uw gebruikers (indien van toepassing) of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of een geldig verzoek van de overheid. U garandeert dat u het recht hebt om uw Content te uploaden of anderszins met ons te delen en dat u daarmee geen rechten van derden schendt. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de wettelijke basis voor het verzamelen, gebruiken, verwerken en overdragen van Content en voor het verstrekken van een kennisgeving of het verkrijgen van toestemming van de betrokkenen zoals wettelijk vereist. Zowel u als GoTo zegt toe redelijke technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen te treffen om de Content te beveiligen en te beschermen in overeenstemming met de actuele branchenormen.

3.2. Uw privacy en veiligheid. We hanteren een wereldwijd privacy- en beveiligingsprogramma dat is ontworpen ter bescherming van uw Content en alle bijbehorende persoonsgegevens die we namens u verzamelen en/of verwerken terwijl u onze Diensten gebruikt. U kunt ook ons Trust & Privacy Center (https://www.goto.com/company/trust) bezoeken voor ons privacybeleid, informatie over onze subverwerkers en de locaties waar gegevensverwerking plaatsvindt, en specifieke informatie per Dienst ten aanzien van onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (te weten in de documentatie over 'TOM's'; Technische en Organisatorische Maatregelen). Wanneer wij onze Diensten leveren, treden we op als gegevensverwerker, dienstverlener of een soortgelijke partij. U begrijpt dat wanneer u onze diensten of websites gebruikt, uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden via apparatuur en middelen die zich in de Verenigde Staten of op andere locaties in de wereld bevinden. Ga voor informatie over ons Addendum gegevensverwerking ('DPA'; Data Processing Addendum) naar www.goto.com/company/legal.

4. NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING. Wanneer u de Diensten gebruikt, stemt u ermee in alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle wetten en voorschriften op het gebied van export, privacy en gegevensbescherming. Indien u een Dienst gebruikt om audio, video of andere gegevens op te nemen, bent u als enige verantwoordelijk om de toepasselijke wetten na te leven. U verklaart hierbij dat u niet onderworpen bent aan overheidssancties of vermeld staat op een lijst van door de (Amerikaanse of andere) overheid geweigerde partijen. Verder zult u uw gebruikers niet toestaan gebruik te maken van Diensten of Content in een land waarop een Amerikaans embargo rust, of op enige andere manier die strijdig is met Amerikaanse exportwet en -regelgeving. Waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving, zullen wij met betrekking tot de Diensten medewerking verlenen aan opsporings- en overheidsinstanties op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze eindgebruikersvoorwaarden, kunnen wij uw toegang tot de diensten onmiddellijk beëindigen indien wij redenen hebben om aan te nemen dat u de toepasselijke wetgeving niet hebt nageleefd.

5. VRIJWARING. U dient GoTo te vrijwaren van en te verdedigen tegen elke vordering van derden voortvloeiende uit een overtreding van artikel 1.2 of 3.1 strekkende tot de bewering dat (een deel van) uw Content inbreuk maakt op patenten, auteursrechten van een derde partij of anderszins een handelsgeheim van een derde partij schendt, en u zegt toe onze redelijke advocaatkosten, proceskosten, onherroepelijk toegekende schadevergoedingen en redelijke schikkingskosten met betrekking tot dergelijke vorderingen te betalen. Wij zullen u onmiddellijk van een dergelijke vordering op de hoogte brengen en u redelijke medewerking verlenenom de vordering te verdedigen. U zult ons de redelijke kosten vergoeden die wij maken om dergelijke medewerking of bijstand te verlenen. U hebt de volledige zeggenschap en bevoegdheid over de verdediging en afhandeling of schikking van een vordering van een derde partij, met dien verstande dat: (i) onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor elke schikking die ons verplicht aansprakelijkheid te erkennen, waarbij wij deze toestemming niet op onredelijke wijze zullen weigeren of vertragen, en (ii) wij ons in het verweer mogen voegen, met onze eigen raadsman en op eigen kosten.

6. GARANTIE. WIJ GARANDEREN DAT DE DIENSTEN VOLDOEN AAN DE DIENSTBESCHRIJVINGEN BIJ NORMAAL GEBRUIK. WE VERKLAREN OF GARANDEREN NIET: (i) DAT HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN TIJDIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT DE DIENSTEN ZULLEN WERKEN IN COMBINATIE MET ANDERE HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEMEN OF GEGEVENS, (ii) DAT ONZE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, NOCH (iii) DAT ALLE FOUTEN OF DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKEGARANTIES EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, EIGENDOMSRECHTEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOE, DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN DIE RECHTSGEBIEDEN.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

7.1. BEPERKING VAN INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID.GEEN VAN DE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE SCHADE, OF ANDERE VERGELIJKBARE SCHADE OF VERLIEZEN, MET INBEGRIP VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET: (i) VERLIES VAN GEGEVENS, (ii) VERLIES VAN INKOMSTEN, (iii) VERLIES VAN KANSEN, (iv) WINSTDERVING, OF (v) HERSTELKOSTEN, ONGEACHT DE OORZAAK EN MET ELKE MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, MET INBEGRIP VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF WETSOVERTREDING, ONGEACHT OF DE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE SCHADE NIET TOEGESTAAN, DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP KLANTEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN DIE RECHTSGEBIEDEN.

7.2. BEPERKING VAN HET BEDRAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. MET UITZONDERING VAN EVENTUELE OVERTREDING VAN UW KANT VAN ARTIKEL 1.2 OF 3.1 EN UW VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN, EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BLIJFT DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE PARTIJEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VOORTVLOEIENDE UIT DEZE OVEREENKOMST, BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD VOOR DE BETREFFENDE DIENST TIJDENS DE 12 MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE AANSPRAKELIJKHEID.

8. AANVULLENDE BEPALINGEN.

8.1. Gratis Diensten en Proefperioden. Indien u de Diensten gebruikt op basis van een proefperiode of kennismakingsaanbieding , verstrekken wij de Diensten 'AS IS' (in werkelijke staat) en zonder garantie of schadeloosstelling, en zijn alle andere voorwaarden van toepassing. We kunnen proefperioden of kennismakingsaanbiedingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of beëindigen.

8.2. Diensten van derden. Onze Diensten kunnen u de mogelijkheid bieden te verwijzen naar, of uw Content integreren met sites of applicaties van derden, die afzonderlijk door u worden gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk en doen geen aanbevelingen voor dergelijke sites en applicaties. U kunt naar eigen goeddunken diensten van derden aanschaffen en gebruiken, met dien verstande dat uitsluitend de voorwaarden van die diensten van toepassing zijn op uw gebruik van die diensten.

8.3. Bètaversies van Diensten. Het is mogelijk dat u toegang wordt geboden tot functies of diensten voordat ze algemeen beschikbaar zijn ('Bètaversies van diensten'). Wij garanderen niet dat Bètaversies van diensten algemeen beschikbaar zullen worden gesteld. U begrijpt en aanvaardt dat Bètaversies van Diensten programmeerfouten, bugs en/of andere defectenkunnen bevatten en dat het gebruik van de Bèta-versies van Diensten geheel op eigen risico is. U erkent dat het gebruikmaken van Bètaversies van Diensten geheel vrijwillig is, dat wij niet verplicht zijn om technische ondersteuning te bieden voor Bètaversies van Diensten en dat wij de beschikbaarstelling ervan op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen stopzetten.Bètaversies van Diensten worden aangeboden op 'AS IS'-basis (in werkelijke staat) en voor zover wettelijk toegestaan wijzenwij elke aansprakelijkheid en alle uitdrukkelijke, impliciete, wettelijkeen overige garanties, vrijwaring en voorwaarden af. Als u Bètaversies van Diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord en erkent u dat u, als voorwaarde voor uw deelname, gerelateerde correspondentie en updates van ons zult ontvangen. Als u feedback over de Bètaversies van Dienstengeeft, gaat u ermee akkoord dat wij eigenaar worden vandie feedback. Uitsluitend voor de Bètaversies van Diensten hebbende Voorwaarden in artikel 8.3 voorrang op eventuele tegenstrijdige voorwaarden inEindgebruikersvoorwaarden, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om conflicten op te lossen.

8.4. Noodsituaties in verband met beveiliging. Als we redelijkerwijs vaststellen dat de beveiliging van onze Diensten of onze infrastructuur in gevaar kan komen als gevolg van inbraakpogingen, denial-of-service-aanvallen of andere kwaadaardige activiteiten, kunnen we de Diensten tijdelijk opschorten. In dat geval zullen wij maatregelen treffen om eventuele veiligheidsproblemen onmiddellijk op te lossen en de Diensten te herstellen.

8.5. Gebruik bij activiteiten met een hoog risico. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten niet zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik tijdens activiteiten met een hoog risico, bijvoorbeeld het bedienen van levensinstandhoudings- of wapensystemen, het navigeren van vliegtuigen, of het gebruik in omgevingen die faalveilige controles vereisen.

8.6. Geen groepsgedingen. U mag geschillen met ons uitsluitend op individuele basis beslechten en u zegt toe dat u geen collectieve, geconsolideerde of representatieve vorderingen of gedingen tegen ons of tegen een van onze medewerkers of gelieerde ondernemingen zult starten of daaraan zult deelnemen.

8.7. Gehele overeenkomst en rangorde van bepalingen. Deze Voorwaarden, inclusief het toepasselijke Addendum gegevensverwerking ('DPA'; Data Processing Addendum), vormen de volledige overeenkomst tussen u en GoTo met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Geen enkele derde partij mag deze Eindgebruikersvoorwaarden wijzigen. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden, het DPA (indien van toepassing), en de Dienstbeschrijvingen, zullen de documenten in deze volgorde voorrang hebben wat betreft de geldigheid van de conflicterende bepalingen. Wij kunnen deze eindgebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en zullen u daarvan op de hoogte brengen door dergelijke bijgewerkte voorwaarden te plaatsen op https://www.goto.com/company/legal/end-user-terms.Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, houdtuw voortdurende toegang tot en gebruik van de diensten in dat u akkoord gaat met de bijgewerkte Eindgebruikersvoorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

8.8. Toewijzing. Geen van de partijen mag zijn rechten geheel of gedeeltelijk overdragen of zijn plichten uit hoofde van deze Eindgebruikersvoorwaarden, met inbegrip van het Addendum Telecom, delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij de overdracht geschiedt aan een gelieerde entiteit of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie, overname, afstoting of verkoop van (vrijwel) alle bedrijfsactiviteiten en activa waarop deze Eindgebruikersvoorwaarden betrekking hebben, in welk geval geen toestemming vereist is.

8.9. Slotbepalingen. Indien enig deel van deze Eindgebruikersvoorwaarden onafdwingbaar geacht wordt, zal dit geen invloed hebben op de andere voorwaarden. Wanneer een recht uit hoofde van deze Eindgebruikersvoorwaarden niet wordt afgedwongen, houdt dit niet in dat er afstand van dat rechtgedaan wordt. Deze Eindgebruikersvoorwaarden vormen geen partnerschap, agentschap, vertrouwensrelatie of arbeidsverhouding tussen de partijen, noch enig recht op vruchtgebruik voor een derde partij. De partijen aanvaarden elektronische handtekeningen of andere elektronische middelen om tot een overeenkomst te komen. Geen enkele partij is verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van deze Eindgebruikersvoorwaarden als gevolg van overmacht (zoals bij natuurrampen, terroristische activiteiten, handelingen van externe dienstverleners, arbeidsconflicten en overheidshandelen) of andere omstandigheden waar de partij redelijkerwijs geen controle over heeft, maar uitsluitend zolang die omstandigheden aanhouden.

8.10. Rechtsgebied, locaties voor geschillenbeslechting en kennisgevingen.Het toepasselijke recht, de locatie voor het beslechten van geschillen in verband met deze eindgebruikersvoorwaarden, en het adres voor kennisgevingen aan ons zijn te vinden op https://www.goto.com/company/legal/contracting-entities. Kennisgevingen aan ons moeten ook een kopie bevatten aan onze juridische afdeling, 333 Summer Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02210 USA. Wij kunnen u kennisgevingen versturen op uw fysiek adres of e-mailadres, of u op de hoogte brengen via een elektronisch bericht binnen de Diensten of op onze websites.

8.11. Voortbestaan van bepalingen. De bepalingen van de artikelen 3.1 (uw Content), 5 (Vrijwaring), 7 (Beperking van aansprakelijkheid), 8.6 (Geen groepsbedingen), en 8.10 (Rechtsgebied, locaties voor geschillenbeslechting en kennisgevingen) blijven ook na beëindiging van deze Eindgebruikersvoorwaarden van kracht.

 

 

 

 

BIJLAGE A

Addendum Telecom

Naast de hierboven uiteengezette Eindgebruikersvoorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing op uw gebruik van alle gereguleerde telecommunicatiediensten die GoTo beschikbaar kan stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, GoTo Connect en alle toepasselijke aanvullende diensten van GoTo Connect ('Telecomdiensten'):

1.  BESTELLINGEN EN BETALING. U kunt bij ons Telecomdiensten bestellen met behulp van papierwerk dat wordt geleverd door een partner die bevoegd is om namens ons Telecomdiensten aan te bieden (een 'Telecomverkooppartner' ('TSP'; Telecom Sales Partner)) en waarin de commerciële voorwaarden worden gedefinieerd, zoals de prijs, de hoeveelheid, het begin en de duur van de abonnementsperiode, en, indien van toepassing, afspraken ten aanzien van de periodes van automatische verlenging (de 'Telecomverkoop'). Facturering van en betalingen voor de Telecomdiensten worden beheerd door de TSP. Als wij geen tijdige betaling via de TSP ontvangen, kunnen wij, om een ononderbroken dienstverlening te garanderen, de verschuldigde bedragen rechtstreeks aan u factureren of anderszins van u innen. Telecomverkopen zijn onder voorbehoud van onze aanvaarding en controle.

2. GEREGULEERDE DIENSTEN. U begrijpt en erkent dat de Telecomdiensten gereguleerde telecommunicatiediensten zijn en door GoTo aan u geleverd worden. Wij kunne onze levering van Telecomdiensten opschorten, beëindigen of stopzetten zoals vermeld in de Eindgebruikersvoorwaarden, met inbegrip van dit Addendum Telecom. Wij kunnen uw toegang tot de Telecomdiensten ook opschorten of beëindigen indien wij geen tijdige betaling of, in voorkomend geval, informatie of documentatie hebben ontvangen die nodig is om de telecommunicatiecomponenten van uw Dienst te leveren (zoals de registratiegegevens van de eindgebruiker om lokale nummers toe te wijzen), maar wij zullen u, indien dit redelijk is of vereist wordt door de toepasselijke wetgeving, hiervan rechtstreeks of via de TSP op de hoogte brengen, om u de kans te geven maatregelen te treffen voordat wij dit doen.

3. REGIONALE VOORWAARDEN. Er kunnen aanvullende, specifiek voor uw land en/of regio geldende voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van onze Telecomdiensten, zoals uiteengezet in ons Regionaal supplement, dat geraadpleegd kan worden op https://www.goto.com/company/legal/regional-supplement en dat deel uitmaakt van dit Addendum Telecom.

4. GARANTIE. ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN UW ENIGERECHTSMIDDEL, INDIEN VAN TOEPASSING, ONDER DE GARANTIE IN DE EINDGEBRUIKERSVOORWAARDEN BESTAAT, NAAR ONS GOEDDUNKEN EN ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE WETGEVING, UIT HET VERLENEN VAN CONFORME DIENSTENOF HET BEËINDIGEN VAN DE NIET-CONFORME DIENSTEN OF DE DESBETREFFENDE BESTELLING, EN HET VERSTREKKEN VAN EEN NAAR RATO BEREKENDE RESTITUTIE VAN REEDS BETAALDE TEGOEDEN DIE WIJ VOORAF HEBBEN ONTVANGEN VOOR DE PERIODE DIE BEGINT OP DE DATUM WAAROP U ONS OVER DE NIET-CONFORMITEIT INFORMEERT TOT AAN HET EINDE VAN DE LOPENDE TERMIJN. INDIEN VAN TOEPASSING, KUNNEN WIJ EEN DERGELIJKE TERUGBETALING COÖRDINEREN VIA DE TELECOMVERKOOPPARTNER (TSP).

 

Bijgewerkt: 26 augustus 2022