Terug naar juridische informatie

Regionaal Supplement voor de dienstverlening van Jive en GoTo Connect

Laatst bijgewerkt: 6 juni 2023

Toepasselijkheid en definities. Dit Regionaal Supplement bij de GoTo-servicevoorwaarden ('Regionaal Supplement') is uitsluitend van toepassing op de dienstverlening van Jive en GoTo Connect (de 'VoIP-diensten') die door GoTo worden geleverd aan eindgebruikers (de 'Klant' of 'u') die zich bevinden (zoals bepaald door de 'Klantlocatie'; het fysieke adres van de Klant dat in de Overeenkomst, de toepasselijke Order, en/of tijdens de onboarding van de Klant is opgegeven) in de landen die in de onderstaande tabel worden opgesomd. Dit Regionaal Supplement wordt verstrekt om te voldoen aan de eisen van de wetten, statuten, reglementen, verordeningen, regels, richtlijnen, en/of vergunningen die van toepassing zijn op GoTo's levering van de VoIP-diensten aan Klanten die in de hierin genoemde landen gevestigd zijn (de 'Toepasselijke Wetgeving'). Termen met een hoofdletter die in dit Regionaal Supplement gebruikt maar niet gedefinieerd worden, hebben de betekenis die eraan gegeven is in de GoTo-servicevoorwaarden waarin ze opgenomen zijn (de 'Voorwaarden').

Het hoofdgedeelte van dit Regionaal Supplement moet in combinatie met de aanvullende voorwaarden per land worden gelezen:

De landspecifieke voorwaarden in deze Bijlagen zijn alleen van toepassing op het deel van de VoIP-diensten dat aan een Klantlocatie in het betreffende land wordt geleverd, en alleen voor zover de Toepasselijke Wetgeving dit vereist. In geval van een conflict tussen de landspecifieke voorwaarden in een Bijlage en de bepalingen in dit document, gelden de landspecifieke voorwaarden.

TARIEVEN. De VoIP-diensten omvatten (op basis van redelijk gebruik) binnenlandse telefoongesprekken naar het desbetreffende vaste en mobiele telefoonnummer (met uitzondering van informatiediensten en speciale voorkiesnummers). Internationale telefoongesprekken worden in rekening gebracht op basis van het internationale beltarievenschema van VoIP-diensten waarin de tarieven worden gespecificeerd per land en per oproeptype (vaste lijn of mobiel). In sommige situaties zijn er voor de Klant geen kosten verbonden aan internationale oproepen naar vaste lijnen (op basis van redelijk gebruik). Alle overige oproepen worden in rekening gebracht op basis van de actuele regionale standaardtarieven in het geldende beltarievenschema van de VoIP-dienst. Standaardtarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij de wet dat verbiedt. We behouden ons het recht voor om eenmaal per jaar de tarieven aan te passen op een willekeurig moment na de Eerste termijn, met voorafgaande schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen, tenzij anders vermeld in de landenspecifieke bijlagen bij dit document. De tarieven kunnen ook veranderen als gevolg van wettelijke voorschriften, marktomstandigheden of andere doorberekende kosten.

 

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BESCHIKBAARHEID

Op de ingangsdatum van een Order zal GoTo, zelf of via een of meer van zijn verkopers, onderaannemers, of andere dienstverleners (elk een 'GoTo-partner') of zijn Gelieerde Ondernemingen: (a) de toegang van de Klant tot en het gebruik van de VoIP-diensten mogelijk maken; (b) ervoor zorgen dat de VoIP-diensten gedurende de looptijd van een Order voor de Klant beschikbaar zijn in overeenstemming met de Voorwaarden; en (c) standaard ondersteuning bieden tijdens de kantooruren van GoTo voor de VoIP-diensten via telefoon en e-mail, waartoe klanten toegang hebben op https://support.goto.com/connect.

 

BEPERKINGEN VAN DE DIENSTVERLENING

De VoIP-diensten functioneren niet indien: (a) uw elektriciteit uitvalt; (b) u een onderbroken verbinding met uw breedbandinternetdienst ondervindt; (c) u een geschorst account hebt wegens wanbetaling; of (d) als u geen verbinding met ons platform kunt maken wegens een obstructie op uw wide area network (WAN) of local area network (LAN), zoals een door uw internetprovider geblokkeerde poort. Daarnaast kunnen de VoIP-diensten niet naar behoren functioneren om redenen die buiten de controle van GoTo liggen, zoals het falen of uitvallen van derde providers die gebruikt worden om de VoIP-dienst te leveren.

De VoIP-diensten, inclusief de Noodnummers die de Klant gebruikt, zijn mogelijk niet toegankelijk vanaf een bepaalde telefoon of een ander oproepapparaat als dat apparaat niet correct is geconfigureerd of anderszins niet goed functioneert. De VoIP-diensten zijn niet ingericht voor de autodialing-functionaliteit, waarop beveiligingssystemen, medische bewakingsapparatuur, TTY-apparatuur, enz. soms een beroep doen. Klanten mogen dan ook niet vertrouwen op de VoIP-diensten om deze functionaliteit te bieden.

 

OPROEPEN VAN/NAAR NOODDIENSTEN: DIENSTVERLENING, KWALITEITSBEPERKING EN INFORMATIE OVER DE LOCATIE VAN DE BELLER

Het algemene nummer voor noodgevallen in de Europese Unie is 112. De nationale nummers voor noodgevallen (samen de 'Alarmnummers', elk afzonderlijk een 'Alarmnummer') zijn als volgt:

Land

Alarmnummers:

Verenigd Koninkrijk, Ierland

112, 999

Duitsland

110, 112

Australië

000

Brazilië

190, 192, 193, 197

Oostenrijk

112 – algemeen Europees alarmnummer

122 – Brandweer

128 – Alarmnummer bij gasstoring

133 – Politie

140 – Reddingsdienst in de bergen

141 – Medische hulpdienst (Ärztenotdienst)

142 – Telefonische begeleiding

144 – Ambulancedienst/eerstehulpverlener

147 – Noodoproepdienst voor kinderen en jongeren

Italië

112, 113, 115, 118

Canada 911

 

De noodnummers zijn gratis toegankelijk, mits de VoIP-diensten operationeel zijn en de toegang vanuit het betreffende land plaatsvindt. De Klant begrijpt en erkent dat er enkele beperkingen kunnen zijn, zoals in de volgende alinea's uiteengezet:

  • Als de Klant de VoIP-dienst gebruikt buiten de Klantlocatie waar deze door GoTo is voorzien om gebruikt te worden (de 'Servicelocatie'), kunnen oproepen naar Alarmnummers naar een onjuist antwoordpunt of een onjuiste locatie worden gerouteerd.
  • Als er om welke reden dan ook een storing is in de VoIP-dienst (zoals stroomuitval en uitval van breedbanddiensten) kan de uitval de toegang tot het Alarmnummer verhinderen.
  • De klant moet zich bij GoTo registreren en de primaire fysieke locatie waar de VoIP-dienst gebruikt zal worden bijhouden en wanneer nodig bijwerken. Als de Klant GoTo eventuele wijzigingen in de locatie van waar de VoIP-dienst wordt verleend niet bijwerkt, is het voor operatoren van nooddiensten en autoriteiten misschien niet mogelijk om de juiste locatie en het juiste telefoonnummer te identificeren wanneer een Alarmnummer wordt gedraaid. Bovendien moet de klant zich ervan bewust zijn dat doorkiesnummers mogelijk niet aan de nooddiensten worden doorgegeven (alleen informatie over de plaats van de primaire locatie).
  • Als een alarmnummer wordt gedraaid, moet de klant de plaats en het telefoonnummer onmiddellijk en duidelijk opgeven, aangezien de nooddiensten en -autoriteiten deze informatie misschien niet hebben. De telefonist van de nooddienst kan om bepaalde informatie vragen om de oproep correct door te geven aan een plaatselijke hulpdienst, zoals politie, brandweer, reddingsdienst, kustwacht, enz.
  • Indien de VoIP-dienst om een of andere reden niet werkt en/of een gesprek niet kan worden voltooid of wordt afgebroken, of indien de beller anderszins niet in staat is te spreken, kunnen de nooddiensten en -autoriteiten het telefoonnummer van een beller mogelijk niet identificeren om hem terug te bellen. Het is ook mogelijk dat de nooddiensten en -autoriteiten de lijn niet open kunnen houden als de beller ophangt.

De Klant zal zijn gebruikers op de hoogte brengen van de bovenstaande beperkingen. Om de bovenstaande redenen raadt GoTo zijn gebruikers aan over een alternatief middel te beschikken om naast de VoIP-dienst toegang te krijgen tot nooddiensten.

 

NUMMERGEBRUIK EN -PORTERING

GoTo zal de verzoeken van de Klant om nummers te behouden ondersteunen waar dat volgens de Toepasselijke Wetgeving vereist is. Tenzij anders bepaald in de Toepasselijke Wetgeving, begrijpt de Klant dat nummeroverdraagbaarheid in bepaalde omstandigheden niet beschikbaar kan zijn met de VoIP-dienst (bijvoorbeeld wanneer er geen overdrachtsovereenkomst tussen aanbieders is gesloten). In dergelijke gevallen is er geen garantie dat de Klant zijn telefoonnummer(s) zal kunnen behouden als hij overstapt naar een andere VoIP-dienst. Wanneer nummerportabiliteit wel beschikbaar is bij de VoIP-dienst, zal GoTo redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht en de daaropvolgende activering binnen één (1) werkdag (of anders in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving) voltooid is, op voorwaarde dat alle noodzakelijke activeringsprocessen en validaties zijn doorlopen, de netwerkverbinding klaar is voor gebruik, en de verstrekkende aanbieder een verzoek om de overdracht te activeren ontvangen heeft en een overdrachtsdatum overeengekomen is (de 'Activeringsvereisten voor portering').

Tenzij anders bepaald onder Toepasselijke Wetgeving, gaat de periode van één (1) werkdag in vanaf de overeengekomen datum van portering, zodra een overdrachtsovereenkomst is gesloten en nadat naar eigen goeddunken van GoTo aan de Activeringsvereisten voor portering is voldaan. Nadat is voldaan aan de Activeringsvereisten voor portering stuurt GoTo de Klant een bericht sturen om deze te informeren over de datum waarop het betreffende nummer zal worden overgedragen. Als er na een dergelijke kennisgeving een vertraging optreedt in de te doorlopen processen voor de Activeringsvereisten voor portering, zal GoTo de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de nieuwe verwachte datum waarop zijn nummer zal worden geporteerd.

 

APPARATUUR

Voor zover fysieke apparatuur als onderdeel van de VoIP-diensten inbegrepen is, gekocht, geleased en/of gehuurd wordt, kunnen voor die apparatuur aanvullende voorwaarden gelden tussen de Klant en de fabrikant van die apparatuur.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VOIP-DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD AAN KLANTLOCATIES IN IERLAND

Gedragscode voor klachtenafhandeling: alle klachten in verband met de VoIP-diensten die aan Klantlocaties in Ierland geleverd worden, worden behandeld in overeenstemming met de ComReg-vereisten, zoals uiteengezet in de Gedragscode voor klachtenafhandeling van GoTo.

Wijzigingen: GoTo kan deze Overeenkomst of een van haar beleidsdocumenten van tijd tot tijd bijwerken en zal de Klant daarvan in kennis stellen op het e-mailadres van diens account. Dergelijke wijzigingen worden dertig (30) dagen na een dergelijke kennisgeving aan de Klant van kracht. In het geval dat een wijziging de Klant wezenlijk zou schaden en niet anderszins door de Toepasselijke Wetgeving vereist is, kan de Klant bezwaar maken tegen een dergelijke wijziging door GoTo binnen tien (10) dagen na ontvangst van zijn bezwaar op de hoogte te brengen. Indien de partijen, te goeder trouw onderhandelend, niet binnen dertig (30) dagen tot overeenstemming kunnen komen, kan de Klant het gedeelte van de VoIP-diensten waarop de wijziging betrekking heeft beëindigen door GoTo daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Het enige rechtsmiddel dat de Klant voor een dergelijke beëindiging tot zijn beschikking heeft, is een naar rato berekende restitutie van alle vooruitbetaalde, ongebruikte vergoedingen voor de rest van de dan lopende termijn. Voor alle duidelijkheid: elk gebruik van de VoIP-diensten na de ingangsdatum wordt beschouwd als aanvaarding door de Klant van de wijziging.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VOIP-DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD AAN KLANTLOCATIES IN HET VK

Gedragscode voor de behandeling van klachten van kleine bedrijven: alle klachten in verband met VoIP-diensten die aan Klantlocaties in het VK geleverd worden, worden behandeld in overeenstemming met de Ofcom-vereisten, zoals uiteengezet in de Gedragscode voor klachtenafhandeling.

Wijzigingen: GoTo kan deze Overeenkomst of een van haar beleidsdocumenten van tijd tot tijd bijwerken en zal de Klant daarvan in kennis stellen op het e-mailadres van diens account. Dergelijke wijzigingen worden dertig (30) dagen na een dergelijke kennisgeving aan de Klant van kracht. In het geval dat een wijziging de Klant wezenlijk zou schaden en niet door de Toepasselijke Wetgeving vereist is, kan de Klant bezwaar maken tegen een dergelijke wijziging door GoTo binnen tien (10) dagen na ontvangst van zijn bezwaar op de hoogte te brengen. Indien de partijen, te goeder trouw onderhandelend, niet binnen dertig (30) dagen tot overeenstemming kunnen komen, kan de Klant het gedeelte van de VoIP-diensten waarop de wijziging betrekking heeft beëindigen door GoTo daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Het enige rechtsmiddel dat de Klant voor een dergelijke beëindiging tot zijn beschikking heeft, is een naar rato berekende restitutie van alle vooruitbetaalde, ongebruikte vergoedingen voor de rest van de dan lopende termijn. Voor alle duidelijkheid: elk gebruik van de VoIP-diensten na de ingangsdatum wordt beschouwd als aanvaarding door de Klant van de wijziging.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VOIP-DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD AAN KLANTLOCATIES IN DUITSLAND

Vermelding in adressenbestand: U bent niet verplicht uw gegevens in een openbaar adressenbestand op te nemen. Als u bezwaar wilt maken tegen een vermelding in een adressenbestand, kunt u dat doen tijdens het eerste onboardingsproces voor de VoIP-diensten.

Blokkeren van uitgaande oproepen naar bepaalde nummers: Klant heeft het recht GoTo kosteloos te verzoeken oproepen naar bepaalde nummerreeksen te blokkeren, voor zover dit technisch mogelijk is. Voor het deblokkeren van geblokkeerde nummerreeksen kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheidsplafond: In overeenstemming met de Duitse Telecommunicatiewet ('TKG'), wanneer: (i) telecommunicatiediensten geleverd worden aan Klantlocaties in Duitsland; (ii) de klant in Duitsland gevestigd is; en (iii) anders dan wanneer de partijen afzonderlijk afwijkende aansprakelijkheidsbepalingen in de Voorwaarden bedongen hebben, en overeenkomstig artikel 44a van de TKG, bedraagt de maximale aansprakelijkheid betreffende financieel verlies van GoTo en haar Gelieerde bedrijven uit hoofde van de Overeenkomst, of voortvloeiend uit de VoIP-diensten die in het kader daarvan geleverd worden aan een klant met Duitse domicilie, inclusief de Klant, in geen geval meer dan 12.500 EUR per Klant. Voorts zal de maximale aansprakelijkheid voor financieel verlies voor alle in Duitsland gedomicilieerde klanten (in totaal) – onverminderd het voorgaande maximum – niet meer dan 10 miljoen EUR bedragen indien de aansprakelijkheid gebaseerd is op een eenvormige handeling of een eenvormig incident en meerdere de klanten treft. Indien de voorgaande limiet van 10 miljoen EUR van toepassing is krachtens artikel 44a van de TKG, wordt de schadevergoeding verminderd naar evenredigheid van de som van alle schadeclaims. Om twijfel te voorkomen, zijn de in dit lid bepaalde aansprakelijkheidsgrenzen niet van toepassing op schadeclaims die het gevolg zijn van een vertraagde betaling van vergoedingen, of op claims in verband met fraude of opzettelijk wangedrag.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting: GoTo stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat zijn klanten tevreden blijven over de VoIP-diensten. Mocht een Klant een probleem hebben of van plan zijn een geschil aan te kaarten, dan verzoekt GoTo de Klant vriendelijk eerst contact op te nemen met GoTo en rechtstreeks met GoTo samen te werken om een snelle en efficiënte oplossing te vinden. Een Klant kan echter ook een bemiddelingsprocedure starten, overeenkomstig artikel 47a van de TKG, door een verzoek in te dienen bij de Consumentenbemiddelingsinstantie voor telecommunicatie van het Federaal Agentschap voor Netwerken in Bonn (Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation) en/of via het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie ('EU'). De contactgegevens van beide regelingen voor geschillenbeslechting vindt u hieronder. Deelname aan de voorgaande regelingen voor geschillenbeslechting geschiedt op vrijwillige basis en per geval (en klant per klant) voor GoTo, die niet deelneemt aan geschillenregelingen voor andere consumentenbemiddelingsorganen.

Regeling voor geschillenbeslechting in Duitsland
Raadpleeg https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Streitbeilegung/streitbeilegung-node.html

EU-platform voor geschillenbeslechting
Raadpleeg https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VOIP-DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD AAN KLANTLOCATIES IN AUSTRALIË

Telecommunicatieaanbieder: Krachtens de Telecommunicatiewet van 1997 is GoTo een Telecommunicatieaanbieder en is gebonden aan de toepasselijke bepalingen van de Telecommunicatiestandaard 2018, die van tijd tot tijd gewijzigd kan worden. GoTo kan een of meer hoofd- of onderliggende aanbieders gebruiken om de VoIP-diensten te leveren en/of telefonisten- en inlichtingendiensten te ondersteunen, maar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn levering van de VoIP-diensten aan de Klant.

Gedragscode voor klachtenafhandeling: alle klachten in verband met de VoIP-diensten die aan Klantlocaties in Australië geleverd worden, worden behandeld in overeenstemming met de ACMA-vereisten, zoals uiteengezet in de Gedragscode voor klachtenafhandeling van GoTo.

Gegevensbescherming in Australië: Onder de voorwaarden van de Overeenkomst zal GoTo alle 'persoonsgegevens' (zoals bedoeld in de Privacy Act 1988 (Cth), en zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd), die namens Klanten in Australië wordt bijgehouden ('Australische Persoonsgegevens') behandelen in overeenstemming met de Overeenkomst en het Addendum Gegevensverwerking van GoTo ('Voorwaarden voor gegevensbescherming', te vinden op www.goto.com/legal), of zoals anderszins toegestaan of vereist door de Toepasselijke Wetgeving. Voor alle duidelijkheid: GoTo en de Klant komen overeen dat Klant de APP-entiteit is onder de Privacywet en dat GoTo: (a) redelijke maatregelen zal treffen om de Persoonlijke informatie van Australië te beschermen tegen misbruik, belemmering, ongeoorloofde toegang, wijziging of bekendmaking; en (b) de Australische Persoonsgegevens uitsluitend zal gebruiken om: (x) de VoIP-diensten te verlenen, te beheren en de toegang ertoe te vergemakkelijken; (y) de wettige en redelijke schriftelijke instructies van de Klant na te leven; en/of (z) om anderszins haar verplichtingen onder de Voorwaarden voor gegevensbescherming en de Toepasselijke Wetgeving na te komen. De Klant erkent dat GoTo de Klant aanwijzingen geeft over de mate waarin het gerechtigd is de aan GoTo verstrekte Australische Persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken en dat GoTo niet aansprakelijk is voor een door een betrokkene ingestelde vordering die voortvloeit uit een handelen of nalaten van GoTo, voor zover dat handelen of nalaten voortvloeide uit de aanwijzingen van de Klant.

GoTo kan Australische Persoonsgegevens overdragen aan zijn gelieerde ondernemingen om dergelijke Australische Persoonsgegevens op te slaan en te verwerken op servers die zich in de Verenigde Staten of andere rechtsgebieden buiten Australië bevinden, zoals verder beschreven in de Voorwaarden voor gegevensbescherming. De Klant stemt specifiek en uitdrukkelijk in met dergelijke overdrachten en erkent dat het Australische Privacybeginsel 8.1 niet van toepassing is op dergelijke openbaarmaking en overdracht. De Klant gaat er verder mee akkoord dat GoTo, de aan GoTo gelieerde ondernemingen en de serviceproviders die GoTo gebruikt, het recht hebben om toegang te krijgen tot het account van de Klant en de Klantcontent te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, weer te geven en openbaar te maken, met inbegrip van de Australische Persoonsgegevens daarin, voor zover dat nodig is om de VoIP-diensten te leveren en te beheren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzoeken om technische ondersteuning van de Klant, klantenservice, facturering of op gegevensbescherming gebaseerde verzoeken.

Aanvullende bepalingen inzake portering: De mogelijkheid van GoTo om de VoIP-diensten te leveren is afhankelijk van de portering van de nummers door Telstra. Wanneer de Klant een telefoonnummer (met inbegrip van een code) krijgt als onderdeel van de VoIP-diensten, heeft de Klant niet het recht om dat nummer te behouden, noch om dat nummer op enig moment te verkopen, te vervreemden of over te dragen. GoTo zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de Klant het nummer gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan behouden, maar behoudt zich het recht voor om het nummer met redelijke kennisgeving te wijzigen als GoTo te goeder trouw en naar eigen redelijk inzicht vaststelt dat een derde een geldige aanspraak op dat nummer heeft, of dat de wijziging anderszins vereist is door of raadzaam is volgens de Toepasselijke Wetgeving.

Beleid bij financiële tegenslagen: Indien de Klant werkelijk financiële moeilijkheden ondervindt bij het doen van betalingen voor de VoIP-diensten, kunnen door GoTo flexibele betalingsregelingen beschikbaar worden gesteld. Voor meer informatie kunt u GoTo's Beleid inzake financiële problemen raadplegen of contact opnemen met support.

Gemachtigd vertegenwoordiger: Als de Klant een gemachtigde vertegenwoordiger moet aanstellen om namens hem met GoTo te communiceren, kan de Klant dit formulier invullen en terugsturen naar legal@goto.com.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VOIP-DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD AAN KLANTLOCATIES IN BRAZILIË

Telemarketing: Indien u de Services gebruikt om telemarketingoproepen te doen, moet u een telefoonnummer met prefix '0303' aanvragen, en dat nummer gebruiken bij het plaatsen van telemarketingoproepen. We stellen '0303'-nummers beschikbaar op verzoek, echter afhankelijk van de beschikbaarheid en eventuele toepasselijke beperkingen opgelegd door ANATEL.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VOIP-DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD AAN KLANTLOCATIES IN OOSTENRIJK

Voor klanten die in Oostenrijk gevestigd zijn, verwijst de aanbestedende entiteit en de term 'GoTo' naar de Ierse onderneming LogMeIn Ireland Unlimited Company (met adres: The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland en btw-nummer: IE9834481A). GoTo levert zijn VoIP-diensten in het kader van de Overeenkomst uitsluitend aan bedrijven zoals bedoeld in sectie 1 van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming.

De uitgevoerde Order, de Servicevoorwaarden, de toepasselijke Gegevensverwerkingsaddendum ('GVA'), de toepasselijke Servicebeschrijving voor VoIP-diensten van GoTo, en dit Regionaal Supplement voor VoIP-diensten (met inbegrip van deze aanvullende Voorwaarden voor Oostenrijk) vormen de volledige Overeenkomst voor VoIP-diensten. Geen enkel ander document (waaronder de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in de Dienstbeschrijving) heeft invloed op de Overeenkomst voor VoIP-diensten.

Serviceabonnement: Een serviceabonnement voor Oostenrijkse klanten is beschikbaar op https://www.goto.com/company/legal/DE-Entgeltbestimmungen-Service-Plan.

Verbruik/belminuten: De VoIP-diensten omvatten 2500 uitgaande belminuten (exclusief gratis belminuten) per gebruiker per maand, berekend als een gebundeld gemiddelde voor de account, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Boven de drempel worden kosten per minuut in rekening gebracht.

Wijzigingen: GoTo kan de Overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken en zal de Klant daarvan in kennis stellen op het e-mailadres van diens account, of per standaardpost ingeval facturen per standaardpost zijn overeengekomen.

Indien de wijzigingen de Klant ten goede komen of anderszins door de Toepasselijke Wetgeving vereist zijn, zullen zij ofwel onmiddellijk van kracht worden, ofwel op de in de kennisgeving vermelde datum.

Behalve voor veranderingen die de Klant ten goede komen, door de Toepasselijke Wetgeving vereist zijn, of alleen op toekomstige klanten van toepassing zijn, zal GoTo de Klant ten minste twee (2) maanden van te voren op de hoogte stellen van door te voeren wijzigingen en ten minste één (1) maand voordat de wijzigingen van kracht worden een tweede kennisgeving versturen met daarin een samenvatting van de inhoud van de wijzigingen. Indien de Klant bezwaar maakt tegen de wijzigingen, kunnen de Klant en GoTo te goeder trouw onderhandelen en proberen tot een overeenkomst te komen, op voorwaarde dat de Klant het recht heeft om het gedeelte van de VoIP-diensten dat door de wijziging beïnvloed wordt, te beëindigen vanaf de ingangsdatum van de wijzigingen. De Klant zal GoTo schriftelijk in kennis stellen van de uitoefening van dit recht.

Op verzoek van de Klant zal GoTo de volledige tekst van de huidige voorwaarden van de Overeenkomst verstrekken. Wijzigingen in de tarieven ten gevolge van een overeengekomen indexaanpassing geven de Klant geen recht op opzegging zoals hierin bepaald.

Kennisgevingen uit hoofde van de Overeenkomst worden niet geacht louter door het verstrijken van de tijd te zijn gedaan, ongeacht de gebruikte methode van kennisgeving. Elektronische bekendmaking geldt niet als vervanging voor schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien een schriftelijke kennisgeving wettelijk vereist is.

Kwaliteit van de dienst/het onderhoud: Om redundantie, schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid te kunnen bieden, maken de VoIP-diensten gebruik van een microservicearchitectuur die zelfherstel mogelijk maakt in geval van een storing in een bepaald datacentrum of een geografisch gelokaliseerd probleem op het openbare internet. De VoIP-diensten zijn ingericht voor failover tussen datacenters. Alle datacenters zijn zo met elkaar verbonden dat interne toepassingen de diensten vanaf elke locatie kunnen bereiken. De verbinding met het openbare telefoonnetwerk (Public Switched Telephone Network – PSTN) wordt vanuit elke locatie van het datacentrum gemaakt met meerdere PSTN-partners/providers via Session Initiation Protocol (SIP)-trunks.

Voor meer informatie over GoTo's systeembeveiliging, beschikbaarheidsbeschermingen, en noodherstelprocessen kunt u het document Technische en organisatorische maatregelen (TOM's) en het SOC3-rapport voor de VoIP-diensten raadplegen, die beide beschikbaar zijn in GoTo's Trust & Privacy Center op https://www.goto.com/company/trust.

GoTo zal een commercieel redelijke inspanning leveren om zijn klanten van tevoren op de hoogte te brengen van een geplande onderbreking of operationele beperking, maar zal in ieder geval zonder onnodige vertraging een bericht sturen op de toepasselijke statuspagina op https://www.goto.com/company/trust/status (waar de klant zich kan abonneren op het ontvangen van realtime statusupdates via pushberichten).

Bepalingen inzake portering: De mogelijkheid van GoTo om de VoIP-diensten te leveren is afhankelijk van de nummerporteringsmiddelen van externe providers. De Klant kan een telefoonnummer (inclusief een code) krijgen als onderdeel van de VoIP-diensten (waarvoor een vergoeding kan worden gevraagd). GoTo ondersteunt de rechten van de klant om portabiliteit van alle toegewezen telefoonnummers aan te vragen

Vermelding in adressenbestand: De Klant is niet verplicht diens gegevens in een openbaar adressenbestand op te nemen. Als de Klant bezwaar wilt maken tegen een vermelding in een adressenbestand, kan dat tijdens het eerste onboardingsproces voor de VoIP-diensten.

Onderdrukking van nummerweergave en blokkering van uitgaande gesprekken naar bepaalde nummers: De Klant heeft het recht om de weergave van zijn nummerweergave individueel, onafhankelijk en kosteloos te onderdrukken. De Klant heeft tevens het recht GoTo kosteloos te verzoeken oproepen naar bepaalde nummerreeksen te blokkeren, voor zover dit technisch mogelijk is. Voor het deblokkeren van geblokkeerde nummerreeksen kunnen kosten in rekening worden gebracht, behalve bij noodoproepen.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting: GoTo stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat zijn klanten tevreden blijven over de VoIP-diensten. Mocht een Klant een probleem hebben of van plan zijn een geschil aan te kaarten, dan verzoekt GoTo de Klant vriendelijk eerst contact op te nemen met GoTo en rechtstreeks met GoTo samen te werken om een snelle en efficiënte oplossing te vinden.

Naast de rechten en rechtsmiddelen die bij de algemene rechtbanken beschikbaar zijn, heeft de Klant het recht om eventuele geschillen en klachten in verband met de VoIP-diensten binnen de wettelijke termijn (momenteel één jaar overeenkomstig de toepasselijke procedurele richtlijnen) vanaf het moment waarop de schriftelijke klacht is ingediend en overeenkomstig § 122 TKG 2003, voor te leggen aan het bemiddelingsorgaan van de regelgevende instantie (RTR, www.rtr.at). De procedure voor de regelgevende autoriteit wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die op de bovengenoemde website te vinden zijn.

Betalingswijzen: informatie over de factureringsintervallen en de beschikbare betalingswijzen vindt u in het serviceabonnement.

Bezwaar tegen facturen: GoTo verzoekt hierbij dat Klanten eventuele bezwaren tegen facturen schriftelijk kenbaar maken binnen drie (3) maanden na de factuurdatum. Indien GoTo het niet eens is met het bezwaar van de klant, kan de klant binnen één (1) jaar vanaf het moment dat hij het bezwaar schriftelijk bij GoTo heeft ingediend, verzoeken om geschillenbeslechting door de Oostenrijkse regelgevende autoriteit voor omroepen en telecommunicatie (de 'RTR'). Klanten kunnen ook verhaal halen bij de rechter. Als Klanten niet binnen de voornoemde drie (3) maanden bezwaar maken tegen hun factuur, zal GoTo de factuur als door de Klant aanvaard beschouwen.

Klanten kunnen geschillen over facturen schriftelijk aan GoTo richten op het volgende adres: Attn: Complaints Department, GoTo, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02 R573, Ierland. Alle onbetwiste bedragen zullen verschuldigd blijven zoals vermeld op de factuur.

Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of opzettelijke schade niet beperkt tussen de partijen.

Opschorting van de Dienst: GoTo mag het gebruik van de Diensten door de Klant alleen opschorten in overeenstemming met de wet. GoTo kan het gebruik van de Diensten opschorten (i) wegens veiligheidsoverwegingen en (ii) wegens wanbetaling, maar zal in het laatste geval een respijtperiode van minstens 2 weken in acht nemen alvorens de Diensten op te schorten.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VOIP-DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD AAN KLANTLOCATIES IN ITALIË

Diensthandvest: GoTo heeft een Diensthandvest gepubliceerd dat van toepassing is op in Italië gekochte VoIP-diensten. Het Diensthandvest is ingediend bij de overheidsorganisatie AGCOM en is beschikbaar op https://www.goto.com/company/legal/IT-LogMeIn-Carta-dei-servizi.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VOIP-DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD AAN KLANTLOCATIES IN CANADA

Feedback over toegankelijkheid: Om feedback over toegankelijkheid te geven overeenkomstig de Accessible Canada Act, of om een beschrijving van ons proces voor feedback over toegankelijkheid in een andere bestandsindeling aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via accessibilityfeedback@goto.com of (781) 850-1458.

Toegankelijkheidsplan: GoTo heeft een Toegankelijkheidsplan gepubliceerd op https://www.goto.com/company/legal/aca-accessibility-plan. Dit document beschrijft de commitments die GoTo is aangegaan om de doelstellingen ten aanzien van toegankelijkheid te bevorderen.