Terug naar juridische informatie

Algemene voorwaarden GoTo-partnernetwerk

Deze algemene voorwaarden van het GoTo-partnernetwerk ('Partnervoorwaarden') worden overeengekomen tussen de toepasselijke GoTo-entiteit die vermeld staat in de betreffende tabel met aanbestedende entiteiten op https://www.goto.com/company/legal/contracting-entities ('GoTo', 'wij' of 'ons'), en de persoon of organisatie die met deze partnervoorwaarden instemt ('Partner' of 'u'). Deze Partnervoorwaarden en het/de toepasselijke partneroverzicht(en) (het/de 'Programmaoverzicht(en)') en eventuele beleidsdocumenten of aanvullende documentatie die u via onze Partner Exchange-portal op https://partnerexchange.logmeininc.com/ (de 'Portal') ter beschikking worden gesteld, vormen samen de partnerschapsovereenkomst (de 'Overeenkomst') op grond waarvan u gemachtigd bent om als officiële partner van GoTo op te treden. Door deze Partnervoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent en bevoegd bent om de Partner aan de Overeenkomst te binden.

1.       Deelnamerechten en -vereisten.

a.       Bevoegdheid. Elk Programmaoverzicht beschrijft de GoTo-dienstaanbiedingen ('Diensten') die wij u ter beschikking stellen. Een 'Klant', zoals gebruikt in deze Overeenkomst, is een persoon of entiteit die uiteindelijk gebruik maakt van de Diensten, ongeacht of deze als een Potentiële klant werd ingediend of door u in een Bestelling of Telecomverkoop werd geïdentificeerd (hieronder gedefinieerd). Door akkoord te gaan met deze Partnervoorwaarden en u in te schrijven voor een of meer van de volgende partnerprogramma's (elk een 'Programma'), verlenen wij u de volgende bevoegdheden, met inachtneming van de voorwaarden van het/de toepasselijke Programmaoverzicht(en):

(1)    Doorverkooppartner: als deelnemer aan het programma voor Doorverkooppartners bent u bevoegd om de Diensten door te verkopen aan Klanten;

(2)       Verwijzingspartner: als deelnemer aan de programma's voor Gevolmachtigde medewerkers, Geautoriseerde partners of Verwijzingspartners bent u bevoegd om zakelijke mogelijkheden voor ons te registreren en/of door te verwijzen, teneinde onze Diensten aan potentiële klanten ('Potentiële klanten') te verkopen, waarvoor u een commissie zult ontvangen;

(3)       Leverancier van beheerdiensten: als deelnemer aan het programma voor Leveranciers van beheerdiensten bent u gemachtigd om onze Diensten namens uw klant(en) te kopen en te gebruiken als leveranciers van beheerdiensten ('MSP' (managed service provider)); en

(4)       Telecom-verkooppartner: als deelnemer aan het programma voor Telecom-verkooppartners bent u bevoegd om namens GoTo als Telecom-verkooppartner ('TSP' (Telecom Sales Partner)) op te treden om de verkoop van de gereguleerde telecommunicatiediensten van GoTo aan een klant voor diens gebruik te vergemakkelijken (een 'Telecomverkoop').

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat GoTo de Overeenkomst en elk van de bovenstaande bevoegdheden op elk moment, om welke reden dan ook, kan bijwerken, na kennisgeving aan u.

b.       Indiening van bestellingen, potentiële klanten en telecomverkopen. Tenzij anders bepaald, moet u alle Bestellingen, Potentiële klanten, of Telecomverkopen indienen bij GoTo via de Portal. Een 'Bestelling' betekent een aankoop van Diensten door u van ons via ons standaard bestelproces, met het doel om als partner op te treden onder deze Overeenkomst. U begrijpt dat dergelijke indieningen mogelijk vereisen dat u bepaalde eindgebruiker- en/of prijsinformatie moet verstrekken om de indieningen te kunnen registreren en verwerken. Meer informatie over het specifieke bestelproces of -systeem van een bepaald Programma vindt u in het toepasselijke Programmaoverzicht. GoTo kan het proces waarmee wij Bestellingen, Potentiële klanten of Telecomverkopen aanvaarden te allen tijde bijwerken na redelijke kennisgeving aan u. Wanneer u een Bestelling, Potentiële klant of Telecomverkoop indient, zullen wij u laten weten of deze aanvaard of geweigerd hebben, naar ons redelijk oordeel. U ontvangt geen krediet, korting of betalingen in verband met een Bestelling, Potentiële klant of Telecomverkoop die wij geweigerd hebben, noch voor een bestelling die een Klant rechtstreeks bij GoTo wenst te plaatsen zonder uw tussenkomst.

c.       Marketing; Niet-exclusiviteit. Gedurende de Looptijd is het u toegestaan de Diensten op de markt brengen en promoten, met inachtneming van de beperkingen die in de Overeenkomst en andere documentatie, voor zover van toepassing, zijn uiteengezet. De deelname van elke partij aan (een of meerdere) Programma's is niet-exclusief van aard. Het is elke partij toegestaan overeenkomsten met derden sluiten voor diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die onder deze Partnervoorwaarden worden bedoeld.

d.       Verklaringen. U dient accurate verklaringen te geven ten aanzien van onze diensten en uw relatie met ons. U mag onze Diensten alleen aan bedrijven aanbieden en moet ervoor zorgen, waar gespecificeerd in het toepasselijke Programmaoverzicht, dat alle Klanten de GoTo-servicevoorwaarden voor eindgebruikers te zien krijgen en ermee akkoord gaan. Deze zijn te raadplegen op https://goto.com/company/legal/end-user-terms  ('Eindgebruikersvoorwaarden'). Wij kunnen onze producten, prijzen of voorwaarden wijzigen, te allen tijde, na kennisgeving aan u, en naar ons eigen inzicht.

e.       Klantensupport.

(1)    Verlening van support. Behalve zoals vermeld in het toepasselijke Programmaoverzicht of zoals anderszins tussen de partijen schriftelijk overeengekomen, is het u niet toegestaan technische ondersteuning voor de Diensten te verlenen. Alle supportverzoeken van de klant moeten aan GoTo gericht worden via de voor support ingerichte standaardwerkprocessen (zoals via de GoTo-supportwebsite: https://support.goto.com/nl).

(2)    Demo-account(s). Wij kunnen, naar eigen inzicht, u een beperkt aantal abonnementen op één of meer van onze Diensten verstrekken voor uw intern gebruik, inclusief voor demonstratiedoeleinden. In dat geval zijn de servicevoorwaarden op https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions ('Servicevoorwaarden') van toepassing op dergelijk gebruik.

2.       Facturering en betaling; Commissies; Belastingen.

a.       Facturering en betaling. Wij zullen u alle aanvaarde Bestellingen en/of Telecomverkopen die u indient in rekening brengen, en de facturen dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te worden voldaan in de valuta die op de factuur vermeld staat. Indien wij geen betaling ontvangen binnen de overeengekomen periode, kunnen wij maatregelen treffen om de dienstverlening aan de betrokken Klant of eindgebruiker te door te laten lopen en/of eventuele verliezen te beperken, met inbegrip van het opschorten van de Diensten aan Klanten of het rechtstreeks contact opnemen met de Klanten, na u daarvan op de hoogte te hebben gebracht. Als u verantwoordelijk bent voor het factureren van Klanten op grond van de rechten die onder het toepasselijke Programmaoverzicht worden verleend, bent u ook verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan ons, om de continuïteit van de dienstverlening aan uw Klant(en) te waarborgen. Als uw niet-betaling van een factuur gebaseerd is op het feit dat Klanten u niet betalen, zullen wij te goeder trouw proberen de schorsingen van de Dienst te beperken tot de niet-betalende Klanten, op basis van uw, en indien van toepassing, hun inbreng. Wij behouden ons echter het recht voor om de Diensten voor welke Klant dan ook op te schorten wanneer u ons niet betaalt.

b.       Kortingen, commissies, en doorverwijzingsvergoedingen. De voorwaarden van alle toepasselijke kortingen, commissies en doorverwijzingsvergoedingen voor een bepaald Programma staan vermeld in het toepasselijke Programmaoverzicht.

c.       Belastingen en inhoudingen. Alle geadverteerde of onderhandelde prijzen voor Diensten zijn exclusief de toepasselijke belastingen. U (namens uzelf of uw Klanten, naargelang het geval) bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke omzet-, service-, toegevoegde waarde- en verkoopbelastingen, heffingen, inhoudingen, USF-vergoedingen (Universal Service Fund), indien van toepassing, en andere soortgelijke heffingen of belastingen die mogelijk van toepassing zijn op de locatie waar de Diensten worden aangeschaft (gezamenlijk: 'Belastingen en heffingen') die door belastingdiensten of andere overheidsinstanties worden opgelegd in verband met de Diensten, met uitzondering van Belastingen en heffingen die worden geheven op basis van onze netto-omzet, of Belastingen en heffingen waarvoor u (namens uzelf of uw Klanten, naargelang het geval) een ontheffingsverklaring hebt verstrekt. Wanneer wij Belastingen en heffingen in rekening brengen, doen wij dat op basis van de totale abonnementskosten, vóór toepassing van eventuele toepasselijke kortingen.

3.       Looptijd; beëindiging.

a.       Looptijd en beëindiging. Deze Overeenkomst gaat in op de in de Overeenkomst vermelde ingangsdatum en loopt door totdat een van de partijen de andere partij ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen om de Overeenkomst te beëindigen (de 'Looptijd'). Beëindiging ontslaat geen van de partijen van enige verplichting die voortvloeit uit een Bestelling of Telecomverkoop die vóór de datum van beëindiging is aanvaard of gevalideerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlenen van de Diensten aan Klanten overeenkomstig de op dat moment geldende abonnementslooptijd die voor de Bestelling of Telecomverkoop is vastgelegd, voor zover van toepassing.

b.       Effect van beëindiging. Bij beëindiging van de Overeenkomst zult u onmiddellijk stoppen met elke marketing of promotie van de Diensten; en de partijen zullen niet langer verwijzen naar de andere partij als een bevoegde partner of verkoper, zoals van toepassing. Geen van de partijen zal, tenzij anders bepaald onder de toepasselijke wetgeving, aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit de geldige beëindiging van de Overeenkomst of deze Partnervoorwaarden, met dien verstande echter dat de beëindiging geen invloed heeft op enige vordering die vóór die beëindiging is ontstaan.

4.       Intellectueel eigendom; merken. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, is niets in deze Overeenkomst bedoeld om u rechten te verlenen uit hoofde van enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht. GoTo en onze licentiegevers behouden ons alle rechten voor met betrekking tot onze Diensten die wij niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst hebben verleend, met inbegrip van eventuele wijzigingen of afgeleide werken daarvan. Het is geen van de partijen toegestaan merken, handelsnamen, domeinnamen of andere identificatoren (gezamenlijk 'Merken') van de andere partij, of die verwarrend veel lijken op de Merken van de andere partij, te gebruiken of te registreren. Wij kunnen uw Merken gebruiken om naar u te verwijzen als een bevoegde Partner. U mag onze Merken gebruiken om te verwijzen naar onze Diensten, maar alleen zoals toegestaan conform onze Richtlijnen voor co-branding die beschikbaar zijn op https://www.goto.com/nl/company/legal/trademark en de stijlgids voor partners die beschikbaar is in de Portal. U zult het gebruik van de onze merken in marketingmateriaal onmiddellijk staken of opschorten na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving dat uw gebruik niet in overeenstemming is met GoTo's Richtlijnen voor co-branding. Elke partij stemt ermee in de producten of diensten van de andere partij niet te wijzigen, geen afgeleide werken ervan voor te bereiden, en niet aan reverse engineering te doen.

5.       Geheimhouding. De partijen kunnen krachtens de Overeenkomst vertrouwelijke informatie uitwisselen. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot drie (3) jaar daarna zal elke partij de vertrouwelijke informatie die zij ontvangt vertrouwelijk houden en niet delen of gebruiken voor andere doeleinden dan om haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen of zoals anderszins toegestaan in de Overeenkomst. Elk van beide partijen mag Vertrouwelijke informatie bekendmaken aan haar eigen werknemers, vertegenwoordigers of adviseurs indien zij een reële noodzaak hebben om op de hoogte te zijn en gebonden zijn door gelijkaardige niet-openbaarmakingsbeperkingen. 'Vertrouwelijke informatie' omvat huidige of toekomstige Persoonsgegevens van de Klant, Klantgegevens of communicatiegegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in voorkomend geval, alle eigendomsrechtelijke netwerkinformatie van de klant of 'CPNI' (Customer Proprietary Network Information) zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving), verkoopgegevens en -plannen, routekaarten voor producten, niet-publieke prijsinformatie, veiligheidsrapporten, en alle andere niet-publieke informatie waarvan op grond van de omstandigheden van openbaarmaking of de aard van de informatie begrepen moet worden dat die vertrouwelijk en/of eigendomsrechtelijk is. Een financiële schadevergoeding voldoet mogelijk niet wanneer er sprake is van een (dreigende) inbreuk op de Vertrouwelijke informatie van een partij. Als dit gebeurt, kan de bekendmakende partij om een voorlopige voorziening of andere billijke rechtsmiddelen vragen.

6.       Garantie; Afwijzing van garantie. Elke partij garandeert dat: (i) zij de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst en deze Partnervoorwaarden aan te gaan en uit te voeren zonder enige verplichting tegenover derden te schenden; (ii) zij personeel zal inzetten met de nodige bekwaamheid en ervaring om de in de Overeenkomst vastgelegde verplichtingen na te komen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST GOTO ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, EIGENDOMSRECHTEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOE. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

7.       BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. BEHALVE IN GEVAL VAN GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF FRAUDE VAN EEN PARTIJ, IS GEEN VAN BEIDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, NOCH ENIGE ANDERE SCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, EN ONGEACHT OF DEZE PARTIJ AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DE OVEREENKOMST EN DEZE PARTNERVOORWAARDEN IS BEPERKT TOT HET HOOGSTE VAN DE BEDRAGEN DIE U ONS BETAALD HEEFT OF DE BEDRAGEN DIE WIJ U BETAALD HEBBEN (AFHANKELIJK VAN HET TOEPASSELIJKE PROGRAMMA), IN DE 12 MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID. BOVENDIEN ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR: (i) HET DOOR U DOORVERKOPEN, DOORVERWIJZEN OF VIA EEN TELECOMVERKOOP AANBIEDEN VAN DE DIENSTEN NA EEN MEDEDELING DAT U ZOU MOETEN STOPPEN MET DIE ACTIVITEITEN ALS GEVOLG VAN EEN KLACHT VAN EEN DERDE IN VERBAND MET DE DIENSTEN; (ii) HET DOOR U VERANDEREN VAN DE DIENSTEN ANDERS DAN ALS VEREIST DOOR ONS; OF (iii) VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET DOOR U COMBINEREN VAN ONZE DIENSTEN MET ANDERE PROGRAMMA'S, DIENSTEN, GEGEVENS, HARDWARE OF ANDERE MATERIALEN DAN DIE VAN GOTO, INDIEN EEN DERGELIJKE VORDERING VERMEDEN HAD KUNNEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE STAND-ALONEDIENSTEN.

8.       Audit. U moet volledige en nauwkeurige boeken en bescheiden bijhouden die in overeenstemming zijn met de standaardbedrijfspraktijken in de branche en de toepasselijke wetgeving, in de vorm en gedetailleerdheid die vereist zijn om uw naleving van de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Partnervoorwaarden aan te kunnen tonen. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van twee (2) jaar daarna, kunnen wij uw administratie en registraties met betrekking tot uw naleving van de Overeenkomst en deze Partnervoorwaarden aan een audit onderwerpen. De datum, het tijdstip en de plaats van elke audit worden in onderling overleg overeengekomen.

9.       Kennisgevingen; Toepasselijk recht; Geschillen. Wij sturen kennisgevingen naar u op het e-mailadres dat u ons verstrekt hebt of op de locatie van uw hoofdkantoor. Kennisgevingen over updates van Diensten die onder een Programma vallen worden in de Portal geplaatst. De GoTo-entiteit waarmee u werkt, het adres waarop wij uw kennisgevingen wensen te ontvangen, en het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank voor elk geschil tussen u en ons, zijn afhankelijk van uw locatie, zoals vermeld op https://www.goto.com/company/legal/contracting-entities.

10.     Naleving van wet- en regelgeving. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal elke partij de normen van de branche en de toepasselijke wet- en regelgeving naleven, met inbegrip van de anti-omkopingsvoorschriften en alle toepasselijke exportvoorschriften, en zal zich niet inlaten met bedrieglijke, misleidende, illegale of onethische praktijken.

a.       Vergunningen en Licenties. Waar van toepassing en noodzakelijk om de Diensten door te verkopen, aan te bieden of te leveren als onderdeel van het toepasselijke Programma, is het uw verplichting om: (a) alle vereiste licenties of vergunningen te verkrijgen en te behouden die u nodig hebt om onze producten en diensten door te verkopen; en (b) alle nodige maatregelen te treffen om deze licenties of vergunningen geldig te houden, met inbegrip van de kosten die anders vereist zouden zijn om onze producten en diensten door te verkopen.

b.       Ondersteuning voor regelgeving en wetshandhaving. U stemt ermee in om met GoTo samen te werken en ons ondersteuning te bieden zoals redelijkerwijs gevraagd wordt om ons te helpen onze wettelijke en/of regelgevende verplichtingen na te komen die wij verschuldigd zijn aan een wetshandhavingsinstantie, regelgevende entiteit of enige andere wettelijke en/of overheidsinstantie.

11.     Gegevensbeveiliging.

a.       Klantgegevens. Wij zullen alle Klantinformatie waartoe wij toegang hebben ('Klantgegevens') bewaren overeenkomstig onze standaard Servicevoorwaarden of Eindgebruikersvoorwaarden, het Addendum Gegevensverwerking, en het Privacybeleid, te raadplegen op https://www.goto.com/company/legal, per geval zoals van toepassing ('Wettelijke voorwaarden'). Wij behouden ons het recht voor om, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de Wettelijke voorwaarden van tijd tot tijd naar ons redelijk goeddunken te wijzigen. Voor zover relevant voor het toepasselijke Programma, zult u ervoor zorgen dat wanneer u Klantgegevens, Persoonsgegevens of communicatiegegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot CPNI) verwerkt, opent of opslaat, u dat doet: (a) op een wettelijke basis; (b) in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en gedragscodes; en (c) door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om dergelijke gegevens waartoe u toegang hebt te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, welke maatregelen ten minste even beschermend dienen te zijn als die in de toepasselijke documentatie over Technische en organisatorische maatregelen voor de Dienst in kwestie, te raadplegen op https://www.goto.com/company/trust/resource-center. U stemt ermee in om klanten ervan op de hoogte te stellen dat de Diensten door GoTo worden geleverd en dat wij Klantgegevens mogen verwerken en overdragen, gebruiken, wijzigen, reproduceren en distribueren om de Diensten te kunnen leveren en te beheren.

(1)    U begrijpt dat waar u Klantgegevens verwerkt, u ten opzichte van onze zakelijke relatie de Beheerder bent, en wij de Verwerker. Uw en onze Verwerking, indien van toepassing, is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van het Addendum Gegevensverwerking, te raadplegen op https://www.goto.com/company/legal. U kunt dit document kunt medeondertekenen voor uw administratie.

b.       Kennisgeving van inbreuken. U stemt ermee in om ons zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur nadat u er kennis van hebt gekregen, op de hoogte te brengen van elk(e) onopzettelijk(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot Klantgegevens of Vertrouwelijke informatie.

c.       Begrippen in het kader van gegevensbescherming.

(1)    'CCPA': de California Consumer Privacy Act, zoals gecodificeerd in artikel 1798.100 e.v. van de California Civil Code.

(2)       'Beheerder': de entiteit die het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, met inbegrip van, in voorkomend geval, een 'Bedrijf' zoals de term wordt gedefinieerd door de CCPA of een gelijkwaardig middel krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

(3)    'Persoonsgegevens': alle informatie met betrekking tot: (i) een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. gegevens die onder de AVG/GDPR vallen of een consument die onder de CCPA valt); en/of (ii) een geïdentificeerde of identificeerbare juridische entiteit (bijv. een huishouden dat onder de CCPA valt), in elk geval wanneer die informatie namens de Beheerder door de Verwerker wordt bijgehouden en krachtens de toepasselijke wetgeving op soortgelijke wijze wordt beschermd als persoonsgegevens, persoonlijke informatie, en/of persoonlijk identificeerbare informatie.

(4)    'Verwerking': elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

(5)    'Verwerker': enige entiteit die Persoonsgegevens verwerkt namens de Beheerder, met inbegrip van, in voorkomend geval, elke 'Dienstverlener' zoals de term wordt gedefinieerd door de CCPA of een gelijkwaardig middel krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

12.     Algemeen. Geen van beide partijen mag de Overeenkomst of deze Partnervoorwaarden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, behalve dat elke partij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk mag overdragen aan haar moederbedrijf, dochtermaatschappij of een bedrijf dat met haar in gemeenschappelijk eigendom is, of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie of verkoop van vrijwel al haar zaken of activa waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. Als een bepaling in deze Overeenkomst niet afdwingbaar is, zal deze verwijderd worden. Dit heeft echter geen invloed op andere bepalingen. Beide partijen zijn onafhankelijke contractpartijen en niets in de Overeenkomst creëert een partnerschap, agentschap of een fiduciaire of arbeidsrechtelijke relatie tussen de partijen. Wanneer een recht uit hoofde van de Overeenkomst niet wordt afgedwongen, houdt dit geen afstand van dat recht in. Tenzij anders vermeld, zijn de rechtsmiddelen cumulatief. Geen enkele partij is verantwoordelijk voor vertragingen of niet-nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van gebeurtenissen waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft (zoals natuurrampen, terroristische activiteiten, activiteiten van derde dienstverleners, arbeidsgeschillen en overheidshandelen), maar alleen zolang die omstandigheden aanhouden.

13.     Volledige overeenkomst; Handtekeningen. De Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten of afspraken over de onderwerpen die zij behandelen. De partijen hebben geen andere overeenkomsten met betrekking tot deze onderwerpen. De partijen aanvaarden elektronische (inclusief online) handtekeningen als geldig en bindend. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken na u daarvan op de hoogte te hebben gebracht, wat kan inhouden dat wij de bijgewerkte voorwaarden online plaatsen, en wij gaan ervan uit dat uw verdere deelname aan het Programma in overeenstemming is met deze bijgewerkte voorwaarden. Als wij de commissievoorwaarden van een programma met commissie bijwerken, zullen wij u daar zestig (60) dagen van tevoren van in kennis stellen, waarna de bijgewerkte commissievoorwaarden van kracht worden, zoals uitgebreider in de Overeenkomst uiteengezet kan worden.

 

Bijgewerkt: 1 april 2022