Terug naar juridische informatie

Mededeling open source-software voor cloud-diensten van GoTo

Sommige op het internet gebaseerde diensten van GoTo bevatten code van een derde partij waarvoor aan GoTo licentie voor gebruik en verspreiding is verleend op grond van open source-licenties. Hieronder volgt een lijst verklaringen en disclaimers met betrekking tot het gebruik door GoTo van bepaalde gelicentieerde open source-software in haar diensten. Niettegenstaande de algemene voorwaarden van uw licentieovereenkomst met GoTo kunnen de algemene voorwaarden van sommige open source-licenties van toepassing zijn op uw gebruik van de GoTo-software, zoals hieronder uiteengezet.

Deze lijst van componenten met open source-code is samengesteld met betrekking tot de software van derde partijen die in de diensten is openomen met ingang van de datum waarop de lijst is samengesteld. Deze lijst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en is mogelijk niet compleet. ALLE INFORMATIE WORDT HIER VERSTREKT "AS IS" (IN WERKELIJKE STAAT). GOTO EN ZIJN LEVERANCIERS VERKLAREN NOCH GARANDEREN, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH IMPLICIET, WAT DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE LIJST OF DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID DAARVAN, NOCH MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEREIKT DOOR GEBRUIK OF VERSPREIDING VAN DE LIJST. DOOR DEZE LIJST TE GEBRUIKEN OF TE VERSPREIDEN STEMT U ERMEE IN DAT GOTO IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR WELKE SCHADE DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK OF VERSPREIDING VAN DEZE LIJST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF ANDERE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE. 

 1. Json.NET

  http://james.newtonking.com/json
  Copyright © 2007 James Newton-King
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 2. ZeroClipboard

  https://github.com/zeroclipboard/zeroclipboard
  Copyright © 2009-2014 Jon Rohan, James M. Greene
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 3. IEPNGfix

  http://www.twinhelix.com
  Copyright © 2004-2009 Angus Turnbull
  Licentie verleend volgens de GNU-licentie voor vrije documentatie (GNU General Public License) versie 2.1, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html

 4. jQuery

  jQuery, jQueryUI, copyright © 2009 John Resig http://jqueryui.com/
  jQuery mousewheel, copyright © 2006-2014 jQuery Foundation en andere contribuanten, https://jquery.org/
  jQuery timepicker, copyright © 2009 Trent Richardson, http://trentrichardson.com/Impromptu/
  jQuery.qrcode, Copyright © 2011 Jerome Etienne, http://jetienne.com
  jQuery.mailcheck, Copyright © 2012 Received Inc, http://kicksend.com
  jQuery.shapeshift, Copyright © 2012-2013 Scott Walter Elwood, https://github.com/McPants/jquery.shapeshift
  jQuery.tablesorter, Copyright © Christian Bac,h http://tablesorter.com/docs/
  jQuery.placeholder, Copyright © Mathias Bynens, http://mathiasbynens.be/
  jQuery.validation, Copyright © 2013 Jörn Zaefferer http://jqueryvalidation.org/
  jQuery.fileDownload, Copyright © 2014 John Culviner https://github.com/johnculviner/jquery.fileDownload
  jQuery lazy load, Copyright © Mika Tuupola http://www.appelsiini.net/projects/lazyload
  Voor alle bovenstaande componenten is licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

  jQuery.form, Copyright 2006-2013 © M. Alsup http://malsup.com/jquery/form/ (licentie verleend volgens de MIT-licentie en de GPL v.2-licentie)
  jQuery hashchange, Copyright © 2010 "Cowboy" Ben Alman http://benalman.com/projects/jquery-hashchange-plugin/ (licentie verleend volgens de MIT-licentie en de GPL v.2-licentie)
  jQuery easing plugin, Copyright © 2008 George McGinley Smith http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery/easing/ (licentie verleend volgens de BSD-licentie)

 5. json2.js

  http://www.json.org/
  Copyright © 2002 JSON.org
  Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren ervan te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingskennisgeving zullen in alle kopieën van de Software of substantiële gedeelten ervan worden opgenomen.
  De Software dient te worden gebruikt voor ethisch verantwoorde doeleinden.
  DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN, OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 6. Jstorage

  http://www.jstorage.info/
  Copyright © 2010-2012 Andris Reinman, andris.reinman@gmail.com
  Voor jStorage is licentie verleend volgens de Unlicense-licentie, die hieronder wordt weergegeven of beschikbaar is op http://unlicense.org/
  Dit is gratis en onbelaste software die is vrijgegeven in het publieke domein.
  Eenieder is vrij om deze software te kopiëren, wijzigen, publiceren, gebruiken, compileren, verkopen of verspreiden, in broncode of als gecompileerd binair bestand, voor enig doel, commercieel of niet-commercieel, en op enige manier. In landen die copyrightwetgeving kennen, plaatst de auteur, of plaatsen de auteurs, van deze software alle belangen in auteursrecht in het publieke domein. Wij doen dit voor het nut van het grote publiek en ten nadele van onze erfgenamen en opvolgers. Wij willen hiermee openlijk voor eeuwig afstand doen van alle huidige en toekomstige rechten op deze software op grond van het auteursrecht. DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE EIS, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 7. Knockout

  https://github.com/thelinuxlich/knockout.model
  Copyright © 2011 Alisson Cavalcante Agiani
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 8. MINIX 3

  http://www.minix3.org/
  Copyright © 1987, 1997, 2006, Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Verspreiding en gebruik van het MINIX 3-besturingssysteem in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam Vrije Universiteit en de namen van auteurs of meewerkende auteurs van de software mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Afwijkingen van deze voorwaarden vereisen vooraf schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder

  Uitsluiting van aansprakelijkheid
  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN AUTEURS EN MEDEWERKERS VAN DE SOFTWARE GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN AUTEURSRECHTHOUDERS OF AUTEURS EN MEDEWERKERS VAN DE SOFTWARE AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 9. Modernizr

  http://modernizr.com/license/
  Copyright © 2011-2014 Tim Wood, Iskren Chernev, contribuanten Moment.js
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 10. MQTT-protocol-c

   

  https://github.com/deoxxa/mqtt-protocol-c
  Copyright © 2014, Deoxxa Development
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam Deoxxa Development en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DEOXXA DEVELOPMENT GELEVERD op 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DEOXXA DEVELOPMENT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL RESP. VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT DE GRONDSLAG, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 11. Require.js

  Copyright © 2010-2014 The Dojo Foundation
  RequireJS wordt vrijgegeven op grond van twee licenties: de new BSD-licentie en de MIT-licentie. U mag de licentie kiezen die het best bij uw ontwikkelingsbehoeften past. De teksten van beide licenties volgen hieronder of zijn beschikbaar op respectievelijk http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause en http://opensource.org/licenses/MIT.

 12. NOTY

  http://ned.im/noty/#/about
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 13. SWFObject

  https://code.google.com/p/swfobject/
  Copyright © 2007 Geoff Stearns, Michael Williams, en Bobby van der Sluis
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 14. BlooDHounD bloody_crypto.swc

  http://www.blooddy.by/en/crypto/
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 15. TaskDialog

  https://github.com/yadyn/WPF-Task-Dialog
  Copyright © Sean A. Hanley
  Voor dit werk is licentie verleend volgens de Code Project Open License (CPOL) 1.02. Voor een exemplaar van deze licentie, zie hieronder, of ga naar http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx.

 16. MVVM Light Toolkit

  http://mvvmlight.codeplex.com/
  Copyright © 2009-2014 Laurent Bugnion
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 17. Ninject

  Copyright ©2007-2012 Enkari, Ltd en de contribuanten van het Ninject-project.
  https://github.com/ninject
  Ninject kan zowel in open source- als in commerciële omstandigheden worden gebruikt. Om het mogelijk te maken om Ninject in zo veel mogelijke situaties te gebruiken, wordt Ninject onder twee licenties aangeboden. U mag ervoor kiezen om Ninject te gebruiken onder de Apache-licentie, versie 2.0 (hieronder weergegeven of beschikbaar op http://www.apache.org/licenses/, of de Microsoft Publieke Licentie (Ms-PL)) (Hieronder weergegeven, of beschikbaar op http://opensource.org/licenses/MS-PL). Deze licenties zijn in hoofdlijnen hetzelfde, maar het is aan te raden om ze beide te onderzoeken en te bepalen welke licentie het best past bij uw beoogde gebruik.

 18. MOQ

  http://code.google.com/p/moq/
  Copyright © 2007 Clarius Consulting, Manas Technology Solutions, InSTEDD
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 19. libvpx/libwebm

  http://www.webmproject.org/
  Copyright © 2010 Google Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Softwarelicentie
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam Google en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN AUTEURSRECHTHOUDERS OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

  Aanvullende verlening IE-rechten (Octrooien)
  Met 'deze implementaties' wordt bedoeld: de voor auteursrecht in aanmerking komende werken die de WebM-codecs implementeren die worden verspreid door Google als deel van het WebM-project.
  Google verleent u hierbij een gratis, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, (behoudens het in dit artikel bepaalde) niet-herroepbare octrooilicentie, vrij van royalty's, om de inhoud van de implementaties van WebM te maken, doen maken, gebruiken, verkopen, ter verkoop aan te bieden, importeren, over te dragen, en anderszins uit te voeren, aan te passen en te verspreiden. Een dergelijke licentie geldt slechts voor die octrooivorderingen, die op dit moment in het bezit zijn van Google of in de toekomst worden verkregen, die door Google in licentie kunnen worden gegeven en waarop door deze implementaties van WebM noodzakelijk inbreuk zou worden gemaakt. Dit omvat geen vorderingen waarop alleen inbreuk zou worden gemaakt als gevolg van verdere aanpassing van deze implementaties. Als u of uw vertegenwoordiger of exclusief licentienemer een rechtszaak of enige andere handhavingsactiviteit met betrekking tot een octrooi start, of overeenkomt een dergelijke rechtszaak te starten, tegen een entiteit (inclusief een tegenvordering of tegenaanklacht in een rechtszaak) waarin wordt beweerd dat een van deze implementaties van WebM of code die is opgenomen in een van de implementaties van WebM een directe inbreuk op een octrooi of medeplichtigheid daaraan of aansporing daartoe vormen, dan vervallen alle octrooirechten die u op grond van deze licentie zijn verleend voor deze implementaties van WebM vanaf de datum waarop dergelijke rechtszaken zijn ingediend.

 20. Boost

  http://www.boost.org/users/license.html
  Copyright © Beman Dawes, Daniel Frey, David Abrahams, 2003-2004.
  Copyright © 2004-2005 Rene Rivera
  Boost Software-licentie – Versie 1.0 – 17 augustus, 2003
  Hierbij wordt iedere persoon of organisatie die een exemplaar van de software en de bijbehorende documentatie die onder deze licentie valt (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om de Software te gebruiken, reproduceren, weer te geven, te verspreiden, uit te voeren en over te dragen en om van de Software afgeleide werken te vervaardigen, en om derden aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, alles onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:
  De auteursrechtverklaringen in de Software en deze gehele verklaring, inclusief de bovenstaande licentieverlening, deze beperking en de volgende disclaimer moeten worden opgenomen in alle kopieën van de Software, in hun geheel of in delen, en in alle van de Software afgeleide werken, tenzij deze kopieën of afgeleide werken slechts in de vorm van door een brontaalgenerator gegenereerde, door computers uitvoerbare, objectcode zijn.
  DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSCLAIMS EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURSRECHTHOUDERS OF DISTRIBUTEURS VAN DE SOFTWARE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 21. libjpeg

  http://ijg.org/
  Copyright © 1991-1998 Thomas G. Lane
  Licentie verleend volgens de Independent JPEG Groep (IJG)-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://svn.code.sf.net/p/libjpeg-turbo/code/trunk/README

 22. libjpeg-turbo

  http://www.libjpeg-turbo.org/
  Copyright © 1991-2012 Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.
  libjpeg-turbo valt onder drie compatibele BSD-achtige licenties:

 23. Libpng

  http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt
  Dit exemplaar van de libpng-mededelingen wordt voor uw gemak verstrekt. In het geval van tegenstrijdigheid tussen dit exemplaar en de mededelingen in het bestand png.h dat is opgenomen in de libpng-distributie, geldt het laatste.
  AUTEURSRECHTVERKLARING, DISCLAIMER en LICENTIE:
  Als u libpng wijzigt, dan kunt u direct na deze zin aanvullende mededelingen invoegen.
  Deze code wordt vrijgegeven onder de libpng-licentie.

  libpng-versies 1.2.6, 15 augustus 2004, tot en met 1.6.16, 22 december 2014, zijn auteursrechtelijk beschermd (Copyright © 2004, 2006-2014 Glenn Randers-Pehrson), en worden gedistribueerd op basis van dezelfde licentie en uitsluiting van aansprakelijkheid als libpng-1.2.5 met dien verstande dat de volgende personen zijn toegevoegd aan de lijst met Meewerkende auteurs: Cosmin Truta libpng-versies 1.0.7, 1 juli 2000, tot en met 1.2.5, 3 oktober 2002, zijn
  auteursrechtelijk beschermd (Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson) en worden verspreid op basis van dezelfde licentie en uitsluiting van aansprakelijkheid als libpng-1.0.6, met dien verstande dat de volgende personen zijn toegevoegd aan de lijst met Meewerkende auteurs:
  Simon-Pierre Cadieux
  Eric S. Raymond
  Gilles Vollant
  en met de volgende toevoegingen aan de uitsluiting van aansprakelijkheid:
  Er wordt geen enkele garantie gegeven tegen belemmering van uw gebruik van de bibliotheek of tegen mogelijke inbreuken op rechten. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat onze inspanningen voorzien in uw persoonlijke doeleinden of behoeften, of dat de bibliotheek voorziet in deze doeleinden of behoeften. Deze bibliotheek wordt ter beschikking gesteld inclusief alle onvolkomenheden, en alle risico's met betrekking tot toereikende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanning komen volledig voor rekening van de gebruiker.

  De libpng-versies 0.97 (januari 1998) tot en met 1.0.6 (20 maart 2000) zijn auteursrechtelijk beschermd (copyright © 1998-1999 Glenn Randers-Pehrson) en worden verspreid op basis van dezelfde licentie en uitsluiting van aansprakelijkheid als libpng-0.96, met dien verstande dat de volgende personen zijn toegevoegd aan de lijst met Meewerkende auteurs:
  Tom Lane
  Glenn Randers-Pehrson
  Willem van Schaik

  De libpng-versies 0.89 (juni 1996) tot en met 0.96 (mei 1997) zijn auteursrechtelijk beschermd (copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger).
  Zij worden verspreid op basis van dezelfde licentie en uitsluiting van aansprakelijkheid als libpng-0.88, met dien verstande dat de volgende personen zijn toegevoegd aan de lijst met Meewerkende auteurs:
  John Bowler
  Kevin Bracey
  Sam Bushell
  Magnus Holmgren
  Greg Roelofs
  Tom Tanner

  De libpng-versies 0.5 (mei 1995) tot en met 0.88 (januari 1996) zijn auteursrechtelijk beschermd (copyright © 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc).
  In de context van deze auteursrechtverklaring en deze licentie worden onder 'meewerkende auteurs' de volgende personen verstaan:
  Andreas Dilger
  Dave Martindale
  Guy Eric Schalnat
  Paul Schmidt
  Tim Wegner

  De PNG-referentiebibliotheek wordt zonder enige vorm van garantie beschikbaar gesteld ('AS IS'). De meewerkende auteurs en Group 42, Inc. wijzen elke vorm van uitdrukkelijke of impliciete garantie af, daaronder mede begrepen garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De meewerkende auteurs en Group 42, Inc. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van directe, indirecte, incidentele, bijzondere, exemplarische of gevolgschade die mogelijk zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de PNG-referentiebibliotheek, zelfs niet indien op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen.
  Hierbij wordt toestemming verleend om deze broncode, of delen hiervan kosteloos te gebruiken, kopiëren, aan te passen en te verspreiden, voor welk doel dan ook, onder de volgende voorwaarden:

  • Er mag geen onjuiste voorstelling van zaken worden gegeven over de herkomst van deze broncode.
  • Gewijzigde versies moeten duidelijk als zodanig worden gemarkeerd, en er mag niet ten onrechte worden beweerd dat deze wijzigingen de oorspronkelijke bron betreffen.
  • Deze auteursrechtverklaring mag niet uit welke brondistributie of gewijzigde brondistributie dan ook worden verwijderd of gewijzigd.

   

  De meewerkende auteurs en Group 42, Inc. staan in het bijzonder toe en moedigen aan dat deze broncode kosteloos wordt gebruikt als component dat het PNG-bestandsformaat ondersteunt in commerciële producten. Als u deze broncode in een product gebruikt, is vermelding daarvan niet verplicht, maar dit zou wel op prijs worden gesteld.
  Een 'png_get_copyright'-functie is beschikbaar, zodat het gemakkelijk kan worden gebruikt in 'over'-vakjes (informatie over het product) en dergelijke.

  printf("%s",png_get_copyright(NULL));

  Bovendien wordt in de bestanden 'pngbar.png', 'pngbar.jpg' (88x31) en 'pngnow.png' (98x31) het PNG-logo ter beschikking gesteld (in PNG-indeling, uiteraard).
  Libpng is OSI-gecertificeerde open source-software. OSI-gecertificeerde open source-software is een kwaliteitsmerk van het Open Source Initiative.
  Glenn Randers-Pehrson
  glennrp at users.sourceforge.net
  22 december 2014

 24. zlib

  http://www.zlib.net/zlib.html
  Copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly en Mark Adler
  Licentie verleend volgens de zlib-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.zlib.net/zlib_license.html

 25. jsoncpp

  http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE
  De broncode van de JsonCpp-bibliotheek, inclusief bijbehorende documentatie, testen en demonstratietoepassingen worden onder de volgende voorwaarden in licentie gegeven:
  De auteur (Baptiste Lepilleur) doet uitdrukkelijk afstand van auteursrecht in alle landen die een dergelijke afstandsverklaring erkennen. In zulke landen wordt deze software in het publieke domein vrijgegeven.
  In landen die geen eigendom in het publieke domein erkennen (zoals Duitsland sinds 2010) is deze software auteursrechtelijk beschermd (Copyright © 2007-2010 door Baptiste Lepilleur), en vrijgegeven onder de voorwaarden van de MIT-licentie (zie hieronder).
  In landen die eigendom in het publieke domein erkennen mag de gebruiker van deze software zelf kiezen of hij deze accepteert 1) als publiekdomeinsoftware, 2) onder de voorwaarden van de MIT-licentie (zie hieronder), of 3) onder zowel het publieke domein als de MIT-licentie.
  De MIT-licentie komt ongeveer zo dicht bij het publieke domein als een licentie kan komen, en wordt duidelijk en beknopt beschreven op http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

 26. TinyXML

  http://www.grinninglizard.com/tinyxmldocs/index.html
  Informatie over de licentie is beschikbaar op http://www.zlib.net/zlib_license.html

 27. MiniZip

  http://www.winimage.com/zLibDll/minizip.html
  Copyright © 1998-2010 Gilles Vollant, versie 1.1 64 bits van Mathias Svensson
  Licentie verleend volgens de zlib-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.zlib.net/zlib_license.html

 28. PJSIP

  http://www.pjsip.org/
  Licentie verleend volgens de GNU-licentie voor vrije documentatie (GNU General Public License) versie 2 of later, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html. Bovendien wordt alle software zowel voor persoonlijk als commercieel gebruik gratis verstrekt, zonder verplichtingen van beide partijen. De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor problemen die mochten ontstaan door het gebruik van deze software, hoewel gemelde fouten zo snel mogelijk zullen worden hersteld. Herverspreiding van deze software is NIET toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming.

 29. WebRTC

  http://www.webrtc.org/
  Copyright © 2011 De WebRTC-projectauteurs. Alle rechten voorbehouden.
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam Google en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN AUTEURSRECHTHOUDERS OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 30. OpenSSL

   

  https://www.openssl.org/source/license.html
  Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

   

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • In al het reclamemateriaal dat functies vermeldt van deze software, en in elke toepassing van deze software moet de volgende verklaring worden opgenomen: “Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in het hulpprogramma OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).”
  • De namen 'OpenSSL Toolkit' en 'OpenSSL Project' mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt voor het aanbevelen of promoten van producten die van deze software zijn afgeleid. Voor schriftelijke toestemming, neemt u contact op met openssl-core@openssl.org.
  • De namen 'OpenSSL Toolkit' en 'OpenSSL Project' mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt voor het aanbevelen of promoten van producten die van deze software zijn afgeleid. Voor schriftelijke toestemming, neemt u contact op met openssl-core@openssl.org.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OpenSSL Project mogen van deze software afgeleide producten niet 'OpenSSL' worden genoemd en mag 'OpenSSL' ook geen deel uitmaken van de naam van deze producten.
  • Verspreiding in welke vorm dan ook, moet gepaard gaan met de volgende verklaring: "Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in het hulpprogramma OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)."

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR HET OpenSSL PROJECT GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN HET OpenSSL PROJECT OF DE meewerkende auteurs AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, ZIJ HET OP GROND VAN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 31. MAKVONotificationCenter

  https://github.com/mikeash/MAKVONotificationCenter
  Copyright © 2012 Gwynne Raskind
  Alle rechten voorbehouden.
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  De namen van Michael Ash en Gwynne Raskind mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.
  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN AUTEURSRECHTHOUDERS OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 32. BlocksKit

  https://github.com/zwaldowski/BlocksKit
  Copyright © 2011-2014 Zachary Waldowski, Alexsander Akers, en de meewerkende auteurs van BlocksKit
  Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren ervan te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:
  De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingsverklaring worden opgenomen in alle kopieën of wezenlijke onderdelen van de Software.
  DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN, OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 33. PDColoredProgressView

  https://github.com/pascalw/PDColoredProgressview
  Copyright © 2009 Pascal Widdershoven
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 34. Tortuga22-NinePatch

  https://github.com/tortuga22/Tortuga22-NinePatch
  Copyright © 2010 Tortuga 22, Inc.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 35. Dropbox SDK

  http://getdropbox.com/
  Copyright © 2010 Dropbox (Evenflow, Inc.)
  Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren ervan te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:
  De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingsverklaring worden opgenomen in alle kopieën of wezenlijke onderdelen van de Software.
  DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN, OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 36. FFmpeg

  http://www.ffmpeg.org/
  Copyright © 2000 Fabrice Bellard
  Licentie verleend volgens de GNU-licentie voor vrije documentatie (GNU General Public License) versie 2.1 of later, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html. FFmpeg bevat echter enkele optionele onderdelen en optimaliseringen die vallen onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GNU General Public License of GPL) versie 2 of later, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html. Als die onderdelen worden gebruikt, dan geldt de GPL voor het gehele FFmpeg. Lees de teksten van de licentie om na te gaan hoe dit van invloed is op programma's die worden gebouwd op FFmpeg of die FFmpeg gebruiken. U kunt ook de veelgestelde vragen over de GPL raadplegen.
  Let op: FFmpeg is niet beschikbaar onder andere licentievoorwaarden, vooral niet onder commerciële/eigen voorwaarden, zelfs niet tegen betaling.

 37. Ogg Vorbis

  http://xiph.org/vorbis/
  Copyright © Xiph.Org Foundation
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam Xiph.org Foundation en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE STICHTING OF DE meewerkende auteurs AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL RESP. VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT DE GRONDSLAG, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 38. Tremor

  https://wiki.xiph.org/Tremor
  Copyright © Xiph.Org Foundation
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam Xiph.org Foundation en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE STICHTING OF DE meewerkende auteurs AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL RESP. VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT DE GRONDSLAG, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 39. SQLite

  http://www.sqlite.org/
  Alle code en documentatie in SQLite is door de auteurs in het publieke domein geplaatst. Alle auteurs van code, en vertegenwoordigers van de bedrijven waar zij voor werken, hebben beëdigde verklaringen ondertekend waarin hun bijdragen in het publieke domein worden geplaatst en originelen van die ondertekende verklaringen worden bewaard in een brandkast in het hoofdkantoor van Hwaci. Eenieder is vrij om de originele SQLite-code te kopiëren, wijzigen, publiceren, gebruiken, compileren, verkopen of verspreiden, in broncode of als gecompileerd binair bestand, voor enig doel, commercieel of niet-commercieel, en op enige manier.
  De vorige paragraaf is van toepassing op de leverbare code en documentatie in SQLite – die delen van de SQLite-bibliotheek die u daadwerkelijk met een grotere toepassing samenvoegt en levert. Sommige scripts die worden gebruikt als onderdeel van het build-proces (bijvoorbeeld de 'configure'-scripts die worden gegenereerd door autoconf) kunnen onder andere open source-licenties vallen. Niets van deze build-scripts komt echter uiteindelijk in de leverbare SQLite-bibliotheek terecht, en de licenties die gerelateerd zijn aan die scripts zouden dus geen factor moeten zijn in het vaststellen van uw rechten om de SQLite-bibliotheek te kopiëren en gebruiken.
  Alle leverbare code in SQLite is geheel van de grond af geschreven. Er is geen code van andere projecten of van het open internet gebruikt. Iedere regel code kan worden herleid tot de oorspronkelijke auteur, en van al die auteurs zijn verklaringen vastgelegd waarin zij hun werk in het publieke domein plaatsen. De database met SQLite-code is dus schoon en niet vervuild met gelicentieerde code van andere projecten.

 40. LibLZF

  http://oldhome.schmorp.de/marc/liblzf.html
  Copyright © 2000-2008 Marc Alexander Lehmann schmorp@schmorp.de
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1. Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  2. Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEUR GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL RESP. VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT DE GRONDSLAG, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.
  De inhoud van dit bestand kan ook worden gebruikt onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie ('GPL') versie 2 of een latere versie. In dat geval zijn de bepalingen van de GPL van toepassing in plaats van de bovenstaande. Als u wilt dat uw versie van dit bestand alleen volgens de voorwaarden van de GPL kan worden gebruikt en u anderen niet wilt toestaan om uw versie van dit bestand volgens de BSD-licentie te gebruiken, maak uw beslissing dan kenbaar door de bovenstaande bepalingen te verwijderen en ze te vervangen door de kennisgeving en andere bepalingen die de GPL vereisen. Als u de bovenstaande bepalingen niet verwijdert, dan mag een ontvanger uw versie van dit bestand volgens ofwel de BSD-licentie, ofwel de GPL gebruiken.

 41. RegexKit

  Copyright © 2007-2008 John Engelhart
  Alle rechten voorbehouden.
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam Zang Industries en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE EIGENAAR VAN HET AUTEURSRECHT OF DE meewerkende auteurs AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL RESP. VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT DE GRONDSLAG, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 42. LZMA SDK

  LZMA SDK is in het publieke domein geplaatst.

 43. PCRE – Perl Compatible Regular Expressions
 44. http://www.pcre.org/
  Copyright © 2010-2015 Zoltan Herczeg
  Alle rechten voorbehouden.
  PCRE2 is een bibliotheek van functies die regular expressions ondersteunen waarvan de syntax en semantiek zo dicht mogelijk bij die van de taal Perl 5 staan.
  Release 10 van PCRE2 wordt verspreid volgens de voorwaarden van de BSD-licentie, zoals hieronder uiteengezet. De documentatie voor PCRE2, die in de 'doc'-map beschikbaar wordt gesteld, wordt verspreid volgens dezelfde voorwaarden als de software zelf.
  De basisbibliotheekfuncties zijn geschreven in C en staan op zichzelf. In de distributie is ook een just-in-time-compiler opgenomen die kan worden gebruikt om patroonvergelijking te optimaliseren. Dit is een optionele functie die kan worden weggelaten als de bibliotheek wordt opgebouwd.

 45. XPCOM

  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Tech/XPCOM
  http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AXPCOM
  Copyright © 2005-2015 Mozilla Developer Network en individuele meewerkende auteurs
  Licentie verleend volgens de Mozilla-licentie voor vrije documentatie (Mozilla Public License) versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op https://www.mozilla.org/MPL/2.0/

 46. Xerces

  http://xerces.apache.org/xerces-c/index.html
  Copyright © 1999-2010 The Apache Software Foundation
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 47. QRCode for JavaScript

  http://www.d-project.com/
  Copyright © 2009 Kazuhiko Arase
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 48. AFNetworking

  https://github.com/AFNetworking/AFNetworking
  Copyright © 2013-2014 AFNetworking
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 49. SBJson

  https://github.com/stig/json-framework
  Copyright © 2007-2014 Stig Brautaset. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 50. HTTPMime

  http://hc.apache.org/httpcomponents-client-4.3.x/index.html
  Copyright © 2005-2014 The Apache Software Foundation. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 51. Android-Multitouch-Controller

  https://code.google.com/p/android-multitouch-controller/
  Copyright © Luke Hutchison
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 52. JavaScript EU VAT Number Validation (Controle van Europese Btw-nummers)

  http://www.braemoor.co.uk/software/vat.shtml

 53. Knockout.validation

  https://github.com/Knockout-Contrib/Knockout-Validation
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 54. RabbitMQ

  Copyright © 2005-2015 Mozilla Developer Network en individuele meewerkende auteurs
  Licentie verleend volgens de Mozilla-licentie voor vrije documentatie (Mozilla Public License) versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op https://www.mozilla.org/MPL/2.0/

 55. CommonServiceLocator

   

  https://commonservicelocator.codeplex.com/
  Licentie verleend volgens de Microsoft-licentie voor vrije documentatie (Ms-PL) (volgt hieronder of is beschikbaar op http://opensource.org/licenses/MS-PL).
 56. Unity Application Block

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648512.aspx
  Licentie verleend volgens de Microsoft-licentie voor vrije documentatie (Ms-PL) (volgt hieronder of is beschikbaar op http://opensource.org/licenses/MS-PL).

 57. es5-shim

  https://github.com/es-shims/es5-shim
  Copyright © 2009-2014 Kristopher Michael Kowal en meewerkende auteurs
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 58. knockout-postbox

  https://github.com/rniemeyer/knockout-postbox
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 59. knockout.mapping

  http://knockoutjs.com/documentation/plugins-mapping.html
  Copyright © Steven Sanderson, Roy Jacobs
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 60. libjingle

  https://code.google.com/p/libjingle/
  Copyright © 2004--2007 Google Inc.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 61. Opus

  http://www.opus-codec.org/
  Copyright © 2010-2011 Xiph.Org Foundation, Skype Limited
  Geschreven door Jean-Marc Valin en Koen Vos
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 62. NSS

  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS
  Copyright © 2005-2015 Mozilla Developer Network en individuele meewerkende auteurs
  Licentie verleend volgens de Mozilla-licentie voor vrije documentatie (Mozilla Public License) versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op https://www.mozilla.org/MPL/2.0/

 63. libexpat

  http://www.libexpat.org/
  Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd en Clark Cooper
  Copyright © 2001, 2002, 2003 Expat maintainers
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 64. googlemock

  https://code.google.com/p/googlemock/
  Copyright © 2007 Google Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 65. googletest

  https://code.google.com/p/googletest/
  Copyright © 2008 Google Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 66. ICU

  http://site.icu-project.org/
  Copyright © 1995-2014 International Business Machines Corporation en anderen
  Alle rechten voorbehouden.
  Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden en/of exemplaren ervan te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, mits de bovenstaande auteursrechtverklaring(en) en deze toestemmingsverklaring in alle exemplaren van de Software staan en dat zowel de auteursrechtverklaring(en) als deze toestemmingsverklaring in de ondersteunende documentatie staan.
  DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL IS/ZIJN DE IN DEZE VERKLARING GENOEMDE AUTEURSRECHTHOUDER(S) AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE EIS OF ENIGE BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADEVERGOEDING OOK DIE VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, TEN GEVOLGE VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SOFTWARE.
  Met uitzondering van het bepaalde in deze kennisgeving, mag de naam van de auteursrechthouder niet worden gebruikt in advertenties of anderszins om de verkoop, het gebruik of andere handelingen met betrekking tot deze software te bevorderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder.

 67. libsrtp

  http://srtp.sourceforge.net/srtp.html
  Copyright © 2001-2005 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 68. libyuv

  https://code.google.com/p/libyuv/
  Copyright © 2011, De LibYuv-projectauteurs. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 69. Protocol Buffers

  https://code.google.com/p/protobuf/
  Copyright © 2008 Google Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 70. libusrsctp

  https://github.com/rillian/libusrsctp
  Copyright © 2008-2011, Randall Stewart. Alle rechten voorbehouden.
  Copyright © 2008-2011, Michael Tuexen. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 71. WinPcap Driver

  http://www.winpcap.org/
  Licentie verleend volgens de WinPcap Driver-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op https://www.winpcap.org/misc/copyright.htm

 72. Managed Extensibility Framework (MEF)

  http://mef.codeplex.com/
  Copyright © Microsoft Corporation
  Licentie verleend volgens de Microsoft-licentie voor vrije documentatie (Ms-PL) (volgt hieronder of is beschikbaar op http://opensource.org/licenses/MS-PL).

 73. Netty

  Copyright © 2009-2013 Typesafe Inc.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

 74. Jetty

  Copyright © 1995-2009 Mort Bay Consulting Pty Ltd
  http://www.eclipse.org/jetty/about.php
  Voor Jetty 9 (evenals 7 en 8) is licentie verleend volgens de Apache-licentie 2.0 (hieronder beschikbaar of op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html) en volgens de Eclipse-licentie voor vrije documentatie 1.0 (hieronder beschikbaar of op https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html). Jetty is gratis voor commercieel gebruik en verspreiding volgens de voorwaarden van een van beide licenties, met inachtneming van de uitzonderingen die zijn opgesomd in het NOTICE-bestand (KENNISGEVING-bestand) (http://git.eclipse.org/c/jetty/org.eclipse.jetty.project.git/plain/NOTICE.txt).
  Jetty 6 werd alleen volgens de Apache-licentie 2.0 verspreid met de details en uitzonderingen die in het NOTICE-bestand (KENNISGEVING-bestand) zijn opgesomd.

 75. HAProxy

  http://www.haproxy.org/
  Licentie verleend volgens de GNU-licentie voor vrije documentatie (GNU General Public License) versie 2.1, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html

 76. Timbre

  https://github.com/ptaoussanis/timbre
  Licentie verleend volgens de Eclipse-licentie 1.0 voor vrije documentatie (hieronder beschikbaar of op https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html).

 77. png.js

  https://github.com/devongovett/png.js/
  Copyright © 2011 Devon Govett
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 78. jpg.js

  https://github.com/notmasteryet/jpgjs
  Copyright © 2011 notmasteryet
  Meewerkende auteurs: Yury Delendik, Brendan Dahl
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 79. Base64.js

  https://github.com/dankogai/js-base64
  Copyright © 2014, Dan Kogai. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 80. Gloox

  http://camaya.net/gloox/
  Copyright © 2007-2014 Jakob Schröter
  Licentie verleend volgens de GNU-licentie voor vrije documentatie (GNU General Public License) versie 2.1, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html

 81. TBXML

  http://www.tbxml.co.uk/TBXML/TBXML_Free.html
  Copyright © 2009 Tom Bradley
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 82. ZipArchive

  https://code.google.com/p/ziparchive/
  Copyright © 2008 Google Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 83. LIBMPDEC

  http://packages.ubuntu.com/trusty/libmpdec-dev
  Copyright © 2008-2013 Stefan Krah. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 84. AFNetworking

  https://github.com/cezarsignori/AFNetworking
  Copyright © 2013-2014 AFNetworking (http://afnetworking.com/)
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 85. OpenCV

  http://opencv.org/license.html
  © Copyright 2015, Itseez (http://itseez.com/)
  Licentie verleend volgens de Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

 86. Guice

  https://github.com/google/guice
  Copyright © 2006 Google Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 87. Simple Logging Façade for Java (SLF4J)

  http://www.slf4j.org/
  © Copyright 2004-2013 QOS.ch. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 88. Retrofit

  https://github.com/square/retrofit
  © Copyright 2013 Square, Inc.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 89. Gson

  https://github.com/google/gson
  © Copyright 2008 Google Inc.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 90. MaterialProgressBar

  https://github.com/DreaminginCodeZH/MaterialProgressBar
  © Copyright 2015 Zhang Hai
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 91. Material Dialogs

  https://github.com/afollestad/material-dialogs
  © Copyright 2015 Aidan Michael Follestad
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 92. DiscreteSeekBar

  https://github.com/AnderWeb/discreteSeekBar
  © Copyright 2014 Gustavo Claramunt (Ander Webbs)
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 93. BottomSheet

  https://github.com/Flipboard/bottomsheet
  © Copyright 2015 Flipboard. Alle rechten voorbehouden.
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam Flipboard en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN AUTEURSRECHTHOUDERS OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 94. sticky-headers-recyclerview

  https://github.com/timehop/sticky-headers-recyclerview
  © Copyright 2013 Chris Banes
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 95. Fresco

  https://github.com/facebook/fresco
  Copyright 2015-heden Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam Facebook en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN AUTEURSRECHTHOUDERS OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 96. Joda Time

  http://www.joda.org/joda-time/
  © Copyright 2002-2015 Joda.org. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 97. OkHttp

  https://github.com/square/okhttp
  © Copyright 2016 Square, Inc.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 98. Rebound

  http://facebook.github.io/rebound/
  © Copyright 2013 Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN AUTEURSRECHTHOUDERS OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 99. slf4android

  https://github.com/bright/slf4android
  © Copyright 2014 Bright Inventions
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://opensource.org/licenses/MIT

 100. AppIntro

  https://github.com/PaoloRotolo/AppIntro
  © Copyright 2013 Chris Banes
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 101. FrameVideoView

  https://github.com/PaoloRotolo/AppIntro
  © Copyright 2015 Mateusz Klimek
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 102. Application Crash Reporting for Android (acra)

  http://acra.ch
  © Copyright 2013 Kevin Gaudin
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 103. Butter Knife

  http://jakewharton.github.io/butterknife/
  © Copyright 2013 Jake Wharton
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 104. Indicator ViewPager

  https://github.com/JakeWharton/ViewPagerIndicator
  © Copyright 2012 Jake Wharton; © Copyright 2011 Patrick Akerfeldt; © Copyright 2011 Francisco Figueiredo Jr.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 105. Material Ripple

  https://github.com/balysv/material-ripple/
  © Copyright 2015 Balys Valentukevicius
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op http://www.apache.org/licenses/

 106. KVOController

  https://github.com/facebook/KVOController
  © Copyright 2014 Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN AUTEURSRECHTHOUDERS OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 107. GenericPassword

  https://github.com/joelastpass/generic-password-app-extension
  Copyright (c) 2014 AgileBits Inc.
  Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen , met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren ervan te verkopen , en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingskennisgeving zullen in alle kopieën van de Software of substantiële gedeelten ervan worden opgenomen. DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID , GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE EIS, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN , UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 108. Masonry

  https://github.com/Masonry
  Copyright (c) 2011-2012 Masonry Team
  Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren ervan te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingskennisgeving zullen in alle kopieën van de Software of substantiële gedeelten ervan worden opgenomen. DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN, OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 109. SnapKit

  https://github.com/SnapKit
  Copyright (c) 2011- het huidige SnapKit-team
  Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren ervan te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingskennisgeving zullen in alle kopieën van de Software of substantiële gedeelten ervan worden opgenomen. DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN, OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 110. Lockbox

  https://github.com/granoff/Lockbox
  Copyright (c) 2012 Hawk iMedia, Alle rechten voorbehouden.
  Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen , met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren ervan te verkopen , en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:
  De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingsverklaring worden opgenomen in alle kopieën of wezenlijke onderdelen van de Software.
  DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID , GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE EIS, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN , UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 111. TTTAttributedLabel

  https://github.com/TTTAttributedLabel/TTTAttributedLabel
  Copyright (c) 2011 Mattt Thompson (http://mattt.me/)
  Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen , met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren ervan te verkopen , en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:
  De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingsverklaring worden opgenomen in alle kopieën of wezenlijke onderdelen van de Software.
  DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID , GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE EIS, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

 112. lottie-ios

  https://github.com/airbnb/lottie-ios
  Copyright © 2018 Airbnb, Inc.
  Licentie verleend volgens de Apache-licentie versie 2.0, die hieronder volgt of beschikbaar is op https://github.com/airbnb/lottie-ios/blob/master/LICENSE

 113. XLPagerTabStrip

  https://github.com/xmartlabs/XLPagerTabStrip
  Copyright © 2019 Xmartlabs SRL
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op https://github.com/xmartlabs/XLPagerTabStrip/blob/master/LICENSE

 114. RapidJSON

  https://github.com/Tencent/rapidjson/
  Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, een bedrijf van Tencent, en Milo Yip. Alle rechten voorbehouden.
  Licentie verleend volgens de MIT-licentie, die hieronder volgt of beschikbaar is op https://github.com/Tencent/rapidjson/blob/master/license.txt

 115. tinyxml2

  https://github.com/leethomason/tinyxml2
  Informatie over de licentie is beschikbaar op https://github.com/leethomason/tinyxml2/blob/master/LICENSE.txt

 • Apache-licentie
 • Versie 2.0, januari 2004
  http://www.apache.org/licenses/
  ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK, REPRODUCTIE EN VERSPREIDING

  1. Definities.
  Onder 'Licentie' wordt verstaan: de algemene voorwaarden voor gebruik, reproductie en verspreiding, zoals bepaald in Artikel 1 tot en met 9 van dit document.
  Onder 'Licentiehouder' wordt verstaan: de auteursrechteigenaar of de door de auteursrechteigenaar gemachtigde entiteit die de Licentie verleent.
  Onder 'Rechtspersoon' wordt verstaan: de eenheid van de handelende entiteit en alle andere entiteiten die die entiteit beheersen, door die entiteit worden beheerst, of gezamenlijk met die entiteit worden beheerst. Voor de toepassing van deze definitie betekent 'beheersing': (i) de (directe of indirecte) zeggenschap om de leiding of het beheer van een dergelijke entiteit te laten optreden, hetzij krachtens overeenkomst of anderszins, of (ii) eigendom van vijftig procent (50%) of meer van de uitstaande aandelen, of (iii) economische eigendom van een dergelijke entiteit.
  Onder 'u' of 'uw' wordt verstaan: een natuurlijke persoon of Rechtspersoon die door deze Licentie verleende bevoegdheden uitoefent.
  Onder 'Bronvorm' wordt verstaan: de vorm die bij voorkeur wordt gebruikt om wijzigingen aan te brengen, met inbegrip van maar niet beperkt tot broncode van software, documentatiebronnen en configuratiebestanden.
  Onder 'Objectvorm' wordt verstaan: enige vorm die het gevolg is van mechanische omzetting of vertaling van de Bronvorm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gecompileerde objectcode, gegenereerde documentatie en conversies naar andere mediatypen. Onder 'Werk' wordt verstaan: het werk van auteurschap, in Bronvorm of Objectvorm, dat onder deze Licentie beschikbaar is gesteld, zoals aangeduid door een auteursrechtverklaring die is opgenomen in, of bevestigd aan het werk (in de onderstaande Bijlage wordt een voorbeeld gegeven).
  Onder 'Afgeleide Werken' wordt verstaan: ieder werk, hetzij in Bronvorm, hetzij in Objectvorm dat is gebaseerd op (of afgeleid van) het Werk en waarvoor de redactionele herzieningen, annotaties, uitbreidingen of andere wijzigingen, in hun geheel gezien, een origineel werk van auteurschap vertegenwoordigen. Voor de toepassing van deze Licentie omvatten Afgeleide Werken geen werken die afscheidbaar zijn van, of slechts verwijzen naar de interfaces van het Werk en daarvan Afgeleide Werken (of slechts in naam daarmee verbonden zijn).
  Onder 'Bijdrage' wordt verstaan: een werk van auteurschap, inclusief de oorspronkelijke vorm van het Werk en alle wijzigingen van, of toevoegingen aan dat Werk of daarvan Afgeleide Werken die opzettelijk zijn ingediend bij de Licentiehouder om te worden opgenomen in het Werk door de auteursrechteigenaar of door een natuurlijke persoon of Rechtspersoon die is gemachtigd om de Bijdrage namens de auteursrechteigenaar in te dienen. Voor de toepassing van deze definitie wordt onder 'ingediend' verstaan: iedere vorm van elektronische, mondelinge of schriftelijke communicatie die aan de Licentiehouder of diens vertegenwoordigers wordt verzonden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot communicatie op elektronische mailinglijsten, controlesystemen voor broncode en issue trackers die worden beheerd door of namens de Licentiehouder met als doel het Werk te bespreken of verbeteren, maar met uitzondering van communicatie die door de auteursrechteigenaar duidelijk is gemarkeerd of anderszins aangeduid als 'Geen Bijdrage'.
  Onder een 'Meewerkende auteur' wordt verstaan: Licentiehouder of enige natuurlijke persoon of Rechtspersoon namens wie door de Licentiehouder een Bijdrage is ontvangen en vervolgens in het Werk is opgenomen.

  2. Verlening van Auteursrechtlicentie. Iedere Meewerkende auteur verleent u hierbij, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze Licentie, een gratis, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke auteursrechtlicentie, vrij van royalty's, om het Werk te verspreiden, reproduceren, in het openbaar te tonen of uit te voeren, in sublicentie te geven, ervan Afgeleide Werken te vervaardigen en daar dezelfde handelingen mee te verrichten in Bronvorm of Objectvorm.

  3. Verlening van Octrooilicentie. Iedere Meewerkende auteur verleent u hierbij, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze Licentie, een gratis, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, (behoudens het in dit artikel bepaalde) niet-herroepbare octrooilicentie, vrij van royalty's, om het Werk te maken, doen maken, gebruiken, verkopen, ter verkoop aan te bieden, importeren en anderszins over te dragen. Een dergelijke licentie geldt slechts voor die octrooivorderingen die door een dergelijke Meewerkende auteur in licentie kunnen worden gegeven en waarop alleen door hun Bijdrage(n), of door hun Bijdrage(n) te combineren met het Werk waarvoor (een) dergelijke Bijdrage(n) was/waren ingediend noodzakelijk inbreuk zou worden gemaakt. Als u een rechtszaak met betrekking tot een octrooi start tegen een entiteit (inclusief een tegenvordering of tegenaanklacht in een rechtszaak) waarin wordt beweerd dat het Werk of een Bijdrage die is opgenomen in het Werk een directe inbreuk op een octrooi of medeplichtigheid daaraan vormt, dan vervallen alle octrooirechten die u op grond van deze Licentie zijn verleend voor dat Werk vanaf de datum waarop dergelijke rechtszaken zijn ingediend.

  4. Verspreiding. U mag exemplaren van het Werk of daarvan Afgeleide Werken in ieder medium, met of zonder wijzigingen, en in Bronvorm of Objectvorm, vermenigvuldigen en verspreiden, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. U moet alle andere ontvangers van het Werk of de Afgeleide Werken een exemplaar van deze Licentie geven; en
  2. U moet in alle gewijzigde bestanden duidelijk vermelden dat u het bestand gewijzigd hebt; en
  3. U moet in de Bronvorm van ieder Afgeleid Werk dat u verspreidt, alle auteursrecht-, octrooi-, handelsmerk-, en toewijzingsverklaringen van de Bronvorm van het Werk handhaven, met uitzondering van die verklaringen die geen betrekking hebben op een deel van de Afgeleide Werken; en
  4. Als de distributie van een Werk een 'NOTICE'-tekstbestand (KENNISGEVING-tekstbestand) bevat, dan moet ieder Afgeleid Werk dat u verspreidt een leesbare kopie bevatten van de in dat NOTICE-bestand opgenomen toewijzingsverklaring, met uitzondering van die verklaringen die geen betrekking hebben op een deel van de Afgeleide Werken. Deze verklaring moet ten minste op een van de volgende plaatsen staan: in het NOTICE-bestand dat wordt verspreid als deel van de Afgeleide Werken; in de Bronvorm of documentatie, als die samen met de Afgeleide Werken wordt verstrekt; of in een mededeling die door de Afgeleide Werken wordt getoond, als dergelijke verklaringen van derden normaliter worden getoond. De inhoud van het NOTICE-bestand dient slechts ter informatie en brengt geen wijzigingen aan in de Licentie. U mag uw eigen toewijzingsverklaringen toevoegen aan Afgeleide Werken die u verspreidt, naast of als aanvulling op de NOTICE-tekst van het Werk, mits dergelijke aanvullende toewijzingsverklaringen niet kunnen worden uitgelegd als wijziging van de Licentie.

  U mag uw eigen auteursrechtverklaring toevoegen aan uw wijzigingen en aanvullende of andere licentievoorwaarden stellen voor gebruik, reproductie of verspreiding van uw wijzigingen of voor dergelijke Afgeleide Werken als geheel, mits uw gebruik, reproductie en verspreiding van het Werk voor het overige voldoet aan de in deze Licentie vermelde voorwaarden.

  5. Indiening van Bijdragen. Tenzij u uitdrukkelijk anders vermeldt, wordt iedere Bijdrage die u bewust bij de Licentiehouder indient om in dit Werk te worden opgenomen, ingediend onder de voorwaarden van deze Licentie, zonder aanvullende voorwaarden. Niettegenstaande het bovenstaande kan niets de voorwaarden vervangen of wijzigen van een aparte licentieovereenkomst die u met betrekking tot dergelijke Bijdragen met de Licentiehouder hebt gesloten.

  6. Handelsmerken. Deze Licentie geeft geen toestemming om de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken of productnamen van de Licentiehouder te gebruiken, met uitzondering van redelijk en normaal gebruik voor het beschrijven van de oorsprong van het Werk en voor het reproduceren van de inhoud van het NOTICE-bestand.

  7. Uitsluiting van garantie. Tenzij het van toepassing zijnde recht dit vereist of dit schriftelijk is overeengekomen, levert de Licentiehouder het Werk (en levert iedere Contribuant diens Bijdragen) op 'AS IS'-BASIS, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE SOORT DAN OOK, expliciet noch impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garantie of voorwaarden van EIGENDOMSCLAIMS, VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN, VERKOOPBAARHEID, of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U alleen bent verantwoordelijk voor de vaststelling of het Werk geschikt is voor gebruik of verspreiding, en u aanvaardt alle risico's die zijn verbonden met de uitoefening van uw rechten volgens deze Licentie.

  8. Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval en op geen enkele grondslag, noch een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), overeenkomst of anderszins, behalve indien zulks wettelijk is voorgeschreven (zoals in geval van opzet of grove nalatigheid) of schriftelijk overeengekomen, zal enige Meewerkende auteur jegens u aansprakelijk zijn voor schade, met inbegrip van directe of indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deze Licentie of het gebruik of onvermogen tot gebruik van het Werk (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door verlies van goodwill, werkonderbreking, het niet of onjuist werken van computers, of enige andere bedrijfsschade of verliezen), ook indien de Meewerkende auteur is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

  9. Aanvaarden van garantie of aanvullende aansprakelijkheid. Als u het Werk of daarvan Afgeleide Werken verspreidt, kunt u ervoor kiezen om ondersteuning, garantie, schadeloosstelling aan te bieden of andere aansprakelijkheid en/of rechten die verenigbaar zijn met deze Licentie te aanvaarden en hiervoor een vergoeding te vragen. Als U dergelijke verplichtingen aanvaardt, kunt u echter alleen namens uzelf en voor uw eigen verantwoording handelen, en niet namens andere Meewerkende auteurs, en dit alleen als u ermee instemt iedere Meewerkende auteur te vrijwaren en verdedigen tegen, en schadeloos te stellen voor aanspraken of vorderingen tegen een dergelijke Meewerkende auteur op grond van uw aanvaarding van dergelijke garantie of aanvullende aansprakelijkheid.

 • De Berkeley Software Distribution (BSD) 3-Clause-licentie
 • Alle rechten voorbehouden.

  Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
  • De naam [project] en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid.

  DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURSRECHTEIGENAAR OF DE MEEWERKENDE AUTEURS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL RESP. VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER, ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ OP GROND VAN OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

 • De Code Project Open-licentie (CPOL)
 • HET WERK (ZOALS HIERONDER OMSCHREVEN) WORDT GELEVERD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE CODE PROJECT OPEN-LICENTIE ('LICENTIE'). HET WERK WORDT BESCHERMD DOOR AUTEURSRECHT EN/OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETGEVING. IEDER GEBRUIK VAN HET WERK OP ANDERE WIJZE DAN TOEGESTAAN ONDER DEZE LICENTIE OF HET AUTEURSRECHT IS VERBODEN. DOOR IN DEZE LICENTIE OPGENOMEN RECHTEN OP HET WERK UIT TE OEFENEN ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN AANVAARDT U ERAAN GEBONDEN TE ZIJN. DE AUTEUR VERLEENT U DE RECHTEN DIE IN DEZE LICENTIE ZIJN OPGENOMEN ALS TEGENPRESTATIE VOOR UW AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN. ALS U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE NIET ACCEPTEERT OF NIET AANVAARDT ERAAN GEBONDEN TE ZIJN, DAN KUNT U DIT WERK OP GEEN ENKELE MANIER GEBRUIKEN.

  1. Definities.
  2. De 'Artikelen' zijn, gezamenlijk, alle door de auteur geschreven artikelen die beschrijven hoe de Broncode en de Uitvoerbare Bestanden voor het Werk door een gebruiker mogen worden gebruikt.
  3. De 'Auteur' is de persoon of de entiteit die het Werk onder de voorwaarden van deze Licentie aanbiedt.
  4. Een 'Afgeleid Werk' is een werk dat is gebaseerd op een Werk, of op het Werk en andere reeds bestaande werken.
  5. 'Uitvoerbare Bestanden' verwijzen naar de uitvoerbare bestanden, binaire bestanden, configuratiebestanden en alle andere noodzakelijke bestanden die zijn opgenomen in het Werk.
  6. De 'Uitgever' is degene die de website, het tijdschrift, de cd-rom, dvd of een ander medium verstrekt vanwaar of waarmee u het Werk verkrijgt.
  7. 'Broncode' verwijst naar de verzameling broncode en configuratiebestanden die worden gebruikt om de Uitvoerbare Bestanden te creëren.
  8. De 'Standaardversie' verwijst naar een Werk dat niet is gewijzigd, of dat is gewijzigd volgens de toestemming van de Auteur. Het staat de Auteur geheel vrij om deze toestemming al dan niet te geven.
  9. 'Werk' verwijst naar de verzameling door de Uitgever verspreide bestanden, inclusief de Broncode, Uitvoerbare Bestanden, binaire bestanden, gegevensbestanden, documentatie, whitepapers en de Artikelen.
  10. 'U' verwijst naar uzelf, of een natuurlijke persoon of entiteit die het Werk wil gebruiken en uw rechten onder deze licentie uitoefent.
  11. Fair use/fair use-rechten. Niets in deze Licentie heeft tot doel om rechten op grond van fair use, redelijkheid en billijkheid, eerste overdracht of andere beperkingen van de exclusieve rechten van de auteursrechteigenaar op grond van het auteursrecht of andere relevante wetgeving te verminderen, te beperken of te begrenzen.
  12. Licentieverlening. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Auteur u een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende (voor de duur van het auteursrecht in kwestie) licentie, vrij van royalty's, om de onderstaande rechten op het Werk uit te oefenen.
  13. U mag de standaardversie van de Broncode of Uitvoerbare Bestanden in uw eigen toepassingen gebruiken.
  14. U mag fouten corrigeren, overdrachtsproblemen verhelpen en andere via de Auteur of het publieke domein verkregen aanpassingen aanbrengen. Een Werk dat op dergelijke wijze is aangepast wordt nog steeds geacht een standaardversie te zijn en is onderworpen aan deze Licentie.
  15. Voorts mag u uw exemplaar van dit Werk (met uitzondering van de Artikelen) op elke gewenste wijze aanpassen en een Afgeleid Werk maken, mits u in ieder aangepast bestand een kennisgeving invoegt waarin u duidelijke vermeldt hoe, wanneer en op welke punten u dat bestand hebt aangepast.
  16. U mag de standaardversie van de Uitvoerbare Bestanden en de Broncode of het Afgeleide Werk samen met andere (al dan niet commerciële) programma's verspreiden als onderdeel van een grotere (al dan niet commerciële) softwaredistributie.
  17. De Artikelen die het Werk bespreken en die in welke vorm dan ook door de Auteur gepubliceerd zijn, mogen niet verspreid of opnieuw uitgegeven worden zonder toestemming van de Auteur. De auteur behoudt het auteursrecht op deze Artikelen. U mag de Uitvoerbare Bestanden en Broncode op grond van deze Licentie gebruiken, maar u mag de Artikelen niet opnieuw plaatsen of publiceren of op andere wijze verspreiden of beschikbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Auteur.
   Enige subroutines of modules die u verstrekt en aan de Broncode of Uitvoerbare Bestanden van dit Werk koppelt worden niet geacht onderdeel van dit Werk te zijn, en deze zijn niet onderworpen aan de voorwaarden van deze Licentie.
  18. Octrooilicentie. Iedere Auteur verleent u hierbij, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze Licentie, een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, (behoudens het in dit artikel bepaalde) niet-herroepbare octrooilicentie, vrij van royalty's, om het Werk te maken, doen maken, gebruiken, importeren en anderszins over te dragen.
  19. Beperkingen. De in artikel 3 verleende licentie wordt uitdrukkelijk beperkt door en onderworpen aan de volgende beperkingen:
  20. U stemt ermee in dat u geen oorspronkelijke auteursrecht-, octrooi-, handelsmerk-, en toewijzingsverklaringen en de daarmee verbandhoudende disclaimers verwijdert die voorkomen in de Broncode of de Uitvoerbare Bestanden.
  21. U stemt ermee in dat u niet adverteert of op welke wijze dan ook suggereert dat dit Werk een product van uzelf is.
  22. De naam van de Auteur mag niet worden gebruikt voor het aanbevelen of promoten van producten die van het Werk zijn afgeleid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  23. U stemt ermee in dat u geen delen van het Werk verkoopt, leaset of verhuurt. Dit belet u niet om het Werk of delen ervan op te nemen in een grotere softwaredistributie die zelf wordt verkocht. Het Werk zelf mag echter niet worden verkocht, geleaset of verhuurd.
  24. U mag de Uitvoerbare Bestanden en Broncode alleen volgens de voorwaarden van deze Licentie verspreiden, en u moet een exemplaar van deze Licentie, of een uri-referentie (Uniform Resource Identifier) ervoor, toevoegen aan elk exemplaar van de Uitvoerbare Bestanden of Broncode die u verspreidt, en ervoor zorgen dat iedereen die deze Uitvoerbare Bestanden en Broncode ontvangt ermee instemt dat de voorwaarden van deze Licentie van toepassing zijn op die Uitvoerbare Bestanden en/of Broncode. U mag de ontvanger geen nadere bepalingen met betrekking tot het Werk opleggen of aanbieden die de bepalingen van deze Licentie of de uitoefening van de onder deze Licentie aan de ontvanger verleende rechten wijzigen of beperken. U mag het Werk niet in sublicentie geven. U moet alle kennisgevingen die naar deze Licentie en naar de uitsluiting van garantie verwijzen intact laten. U mag de Uitvoerbare Bestanden of Broncode niet verspreiden met technische voorzieningen die de toegang tot of het gebruik van het Werk beheersen op een wijze die onverenigbaar is met de voorwaarden van deze Licentie.
  25. U stemt ermee in dat u het Werk niet gebruikt voor illegale, onzedelijke of onfatsoenlijke doeleinden, of op pagina's die illegaal, onzedelijk of onfatsoenlijk materiaal bevatten. Het Werk is onderworpen aan relevante exportwetgeving. U stemt ermee in dat u voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn of worden nadat u het Werk ontvangt.
  26. Verklaringen, Garanties en Uitsluitingen van aansprakelijkheid. DIT WERK WORDT GELEVERD OP 'AS IS'- (IN WERKELIJKE STAAT), 'WHERE IS'- (OP DE OVEREENGEKOMEN LOCATIE) EN 'AS AVAILABLE'-BASIS (INDIEN BESCHIKBAAR), ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN. U, DE GEBRUIKER, NEEMT ALLE GEBRUIKSRISICO'S OP ZICH, MET INBEGRIP VAN INBREUKEN OP AUTEURSRECHT OF OCTROOI, GESCHIKTHEID, ENZ. DE AUTEUR WIJST UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VERKOOPBARE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ENIGE GARANTIE VAN EIGENDOMSCLAIMS EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN, OF DAT HET WERK (OF DELEN ERVAN) JUIST, NUTTIG OF VRIJ VAN FOUTEN OF VIRUSSEN IS. U MOET DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOORGEVEN WANNEER U HET WERK OF AFGELEIDE WERKEN VERSPREIDT.
  27. Schadeloosstelling. U stemt ermee in de Auteur en de Uitgever te beschermen tegen, vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle eisen, rechtszaken, verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van het Werk.
  28. Beperking van aansprakelijkheid. BEHALVE VOOR ZOVER DE RELEVANTE WETGEVING DIT VEREIST, IS DE AUTEUR OF DE UITGEVER IN GEEN GEVAL JEGENS U, OP WELKE GROND DAN OOK, AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE LICENTIE, GEBRUIK VAN HET WERK OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER DE AUTEUR OF DE UITGEVER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.
  29. Beëindiging.
  30. Deze Licentie of de rechten die hieronder zijn verleend vervallen automatisch wanneer u enige voorwaarde van deze Licentie schendt. Personen of entiteiten die op grond van deze Licentie Afgeleide Werken van u hebben ontvangen, behouden hun licenties echter zolang zij de voorwaarden volledig nakomen. Na het vervallen van deze Licentie blijven de artikelen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 van kracht.
  31. Als u jegens een meewerkende auteur een vordering instelt wegens inbreuk op auteursrecht, handelsmerk, octrooi, of anderszins voor inbreuken waarvan u beweert dat zij worden veroorzaakt door het Werk, dan eindigt uw Licentie van die meewerkende auteur aan het Werk automatisch.
  32. Behoudens de bovenstaande voorwaarden is deze Licentie eeuwigdurend (voor de duur van het toepasselijke auteursrecht op het Werk). Niettegenstaande het bovenstaande behoudt de Auteur zich het recht voor om op enig moment het Werk vrij te geven onder andere licentievoorwaarden of de verspreiding van het Werk te staken. Een dergelijke keuze dient echter niet om deze Licentie in te trekken (of enig andere licentie die is verleend, of moet worden verleend, op grond van de bepalingen van deze Licentie), en deze Licentie blijft geheel van kracht tenzij deze is beëindigd, zoals hierboven is omschreven.
  33. Uitgever. De partijen bevestigen hierbij dat de Uitgever onder geen enkele omstandigheid dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk is met betrekking tot de inhoud van deze Licentie. De Uitgever geeft geen enkele garantie met betrekking tot het Werk en is op geen enkele grond aansprakelijk jegens u of welke partij dan ook voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot algemene, bijzondere, incidentele of gevolgschade die ontstaat in verband met deze licentie. De Uitgever behoudt zich het recht voor om het Werk op enig moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, niet langer aan u beschikbaar te stellen.
  34. Diversen
  35. Deze Licentie wordt beheerst door het recht van de plaats van het hoofdkantoor van de Auteur, of als de Auteur een persoon is, het recht van de plaats waar de Auteur zijn hoofdverblijf heeft.
  36. Indien een bepaling van deze Licentie ongeldig of onafdwingbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de voorwaarden van deze Licentie, en zonder verdere actie van de partijen bij deze Licentie, zal die bepaling opnieuw opgesteld worden, en uitsluitend in de mate die minimaal nodig is om die bepaling geldig en afdwingbaar te maken.
  37. Van geen enkele voorwaarde of bepaling van deze Licentie wordt geacht te zijn afgezien en met geen enkele schending wordt ingestemd, tenzij die verklaring van afstand of instemming schriftelijk geschiedt en ondertekend is door de partij die met die verklaring van afstand of instemming belast is.
  38. Deze Licentie vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het Werk dat hierin in licentie wordt gegeven. Er gelden geen afspraken, overeenkomsten of verklaringen met betrekking tot het Werk die hierin niet zijn beschreven. De Auteur is niet gebonden aan enige aanvullende bepaling die voorkomt in een bericht van u. Deze Licentie mag niet worden gewijzigd zonder schriftelijke overeenkomst tussen de Auteur en u.
  39. Eclipse Public-Licentie – v 1.0
  40. HET BIJGAANDE PROGRAMMA WORDT BESCHIKBAAR GESTELD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE ECLIPSE PUBLIC-LICENTIE ('OVEREENKOMST'). GEBRUIK, REPRODUCTIE OF VERSPREIDING VAN HET PROGRAMMA BETEKENT DAT DE ONTVANGER DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT.

   1. DEFINITIES

   'Bijdrage' betekent:

   1. in het geval van de eerste Meewerkende auteur, de oorspronkelijke code en documentatie die onder deze Overeenkomst wordt verspreid, en
   2. in het geval van iedere volgende Meewerkende auteur:
    1. wijzigingen aan het Programma, en
    2. aanvullingen op het Programma;
     waarbij zulke wijzigingen aan en/of aanvullingen op het Programma afkomstig zijn van en worden verspreid door die specifieke Meewerkende auteur. Een Bijdrage 'is afkomstig van' een Meewerkende auteur als die door deze Meewerkende auteur zelf is toegevoegd aan het Programma, of door iemand die namens deze Meewerkende auteur optreedt. Bijdragen omvatten geen aanvullingen op het Programma die: (i) afzonderlijke softwaremodules zijn die samen met het Programma onder hun eigen licentieovereenkomst worden verspreid, en (ii) geen van het Programma afgeleide werken zijn.

   'Meewerkende auteur' betekent iedere persoon of entiteit die het Programma verspreidt.

   'Gelicentieerde octrooien' zijn claims op octrooien die door een Meewerkende auteur in licentie kunnen worden gegeven waarop noodzakelijkerwijze inbreuk wordt gemaakt door het gebruik of de verkoop van diens Bijdrage, los of gecombineerd met het Programma.

   'Programma' betekent de in overeenstemming met deze Overeenkomst verspreide Bijdragen.

   'Ontvanger' betekent eenieder die het Programma onder deze Overeenkomst ontvangt, inclusief alle Meewerkende auteurs.

   2. VERLENING VAN RECHTEN

   1. Iedere Meewerkende auteur verleent de Ontvanger hierbij vrij van royalty's een wereldwijde, niet-exclusieve auteursrechtlicentie om de Bijdrage van een dergelijke Meewerkende auteur te verspreiden, reproduceren, in het openbaar te tonen of uit te voeren, in sublicentie te geven, afgeleide werken ervan te vervaardigen in de vorm van broncode of objectcode, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
   2. Iedere Meewerkende auteur verleent de Ontvanger onder Gelicentieerde octrooien hierbij vrij van royalty's een wereldwijde, niet-exclusieve octrooilicentie om de Bijdrage van een dergelijke Meewerkende auteur te maken, te gebruiken, te verkopen, te koop aan te bieden, te importeren of anderszins over te dragen in de vorm van broncode of objectcode, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Deze octrooilicentie is van toepassing op de combinatie van de Bijdrage en het Programma als, op het moment dat de Bijdrage door de Meewerkende auteur wordt toegevoegd, de toevoeging van de Bijdrage ertoe leidt dat de combinatie onder de Gelicentieerde octrooien valt. De octrooilicentie is niet van toepassing op enige andere combinatie die de Bijdrage bevat. Hardware zelf wordt onder deze Overeenkomst niet in licentie gegeven.
   3. De Ontvanger begrijpt dat, hoewel iedere Meewerkende auteur de licenties voor diens daarin uiteengezette Bijdragen verleent, geen enkele Meewerkende auteur garandeert dat het Programma geen inbreuk maakt op het octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere entiteit. Iedere Meewerkende auteur wijst alle aansprakelijkheid jegens de Ontvanger af voor claims die door een andere entiteit worden ingediend op grond van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of anderszins. Als voorwaarde voor de uitoefening van rechten en licenties die onder deze Overeenkomst worden verleend, aanvaardt iedere Ontvanger de volledige verantwoordelijkheid om te zorgen voor alle andere eventueel benodigde intellectuele eigendomsrechten. Als bijvoorbeeld een octrooilicentie van een derde vereist is om de Ontvanger toe te staan om het Programma te verspreiden, dan is het de verantwoordelijkheid van de Ontvanger om die licentie te verkrijgen alvorens het Programma te verspreiden.
   4. Ieder Meewerkende auteur verklaart dat hij/zij voor zover hij/zij weet over voldoende auteursrechten in zijn Bijdrage beschikt om de in deze Overeenkomst uiteengezette auteursrechtlicentie te verlenen.

   3. VEREISTEN

    

   Een Meewerkende auteur kan ervoor kiezen om het Programma in de vorm van objectcode onder zijn eigen licentieovereenkomst te verspreiden, mits:
   1. het voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst; en
   2. diens licentieovereenkomst;
   3. namens alle Meewerkende auteurs alle uitdrukkelijke en impliciete garanties en voorwaarden doeltreffend afwijst, inclusief voorwaarden met betrekking tot eigendomsclaims en vrijwaring vanwege inbreuk op rechten, en impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel;
   4. namens alle Meewerkende auteurs alle aansprakelijkheid voor schade, inclusief directe, indirecte, bijzondere, incidentele en gevolgschade doeltreffend afwijst;
   5. vermeldt dat alle bepalingen die afwijken van deze Overeenkomst alleen door die Meewerkende auteur worden aangeboden en niet door enige andere partij; en
   6. vermeldt dat de broncode voor het Programma beschikbaar is bij deze Meewerkende auteur en licentienemers informeert hoe zij deze op een redelijke manier kunnen verkrijgen, op of via een medium dat gewoonlijk wordt gebruikt voor de uitwisseling van software.
   7.  

    Wanneer het Programma in broncodevorm beschikbaar wordt gesteld:

    1. moet het beschikbaar worden gesteld onder deze Overeenkomst; en
    2. moet een exemplaar van deze Overeenkomst worden toegevoegd aan ieder exemplaar van het Programma.

    Meewerkende auteurs mogen de auteursrechtverklaringen die in het Programma zijn opgenomen niet verwijderen of wijzigen.

    Ieder Meewerkende auteur moet zichzelf identificeren als de oorsprong van zijn Bijdrage, op een wijze die volgende Ontvangers redelijkerwijs in staat stelt de oorsprong van de Bijdrage vast te stellen.

    4. COMMERCIËLE VERSPREIDING

    Commerciële distributeurs van software kunnen bepaalde verantwoordelijkheden aanvaarden jegens eindgebruikers, zakenpartners en dergelijke. Hoewel deze licentie tot doel heeft het commerciële gebruik van het Programma te vergemakkelijken, moet de Meewerkende auteur die het Programma in een commercieel productaanbod opneemt dit zodanig doen dat het geen mogelijke aansprakelijkheid voor andere Meewerkende auteurs schept. Als een Meewerkende auteur het Programma in een commercieel productaanbod opneemt, stemt een dergelijke Meewerkende auteur ('Commerciële meewerkende auteur') er hierbij mee in om iedere andere Meewerkende auteur ('Schadeloosgestelde meewerkende auteur') te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade en kosten (gezamenlijk 'Verliezen' genoemd) die voortvloeien uit claims, rechtszaken en andere rechtsvorderingen van een derde jegens de Schadeloosgestelde meewerkende auteur, voor zover deze zijn veroorzaakt door het doen of nalaten van een dergelijke Commerciële meewerkende auteur in verband met zijn verspreiding van het Programma in een commercieel productaanbod. De verplichtingen van dit artikel zijn niet van toepassing op claims of Verliezen die betrekking hebben op daadwerkelijke of vermeende inbreuken op eigendomsrechten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een Schadeloosgestelde Meewerkende auteur: a) de Commerciële Meewerkende auteur terstond schriftelijk in kennis stellen van een dergelijke claim, en b) de Commerciële Meewerkende auteur in staat stellen controle uit te oefenen, en met de Commerciële Meewerkende auteur samenwerken in de verdediging en alle daarmee samenhangende schikkingsonderhandelingen. De Schadeloosgestelde Meewerkende auteur mag op eigen kosten deelnemen aan zulke vorderingen.

    Een Meewerkende auteur kan het Programma bijvoorbeeld opnemen in een commercieel product, Product X. De Meewerkende auteur is dan een Commerciële meewerkende auteur. Als die Commerciële meewerkende auteur vervolgens bepaalde prestaties claimt, of garantie aanbiedt met betrekking tot Product X, dan zijn die prestatieclaims en garanties uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Commerciële meewerkende auteur. Op grond van dit artikel moet de Commerciële meewerkende auteur claims jegens de andere Meewerkende auteurs met betrekking tot die prestatieclaims en garanties verdedigen, en als een rechtbank een andere Meewerkende auteur verplicht om als gevolg daarvan schadevergoeding te betalen, dan moet de Commerciële meewerkende auteur die schadevergoeding betalen.

    5. GEEN GARANTIE

    TENZIJ DEZE OVEREENKOMST UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALT, WORDT HET PROGRAMMA GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT), ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN EIGENDOMSCLAIMS, VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN, VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Iedere Ontvanger is er als enige voor verantwoordelijk om de gepastheid vast te stellen van het gebruik en de verspreiding van het Programma en aanvaardt alle risico's die samenhangen met de uitoefening van rechten onder deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de risico's en kosten van fouten in het programma, de nakoming van toepasselijke wetgeving, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur en het niet beschikbaar zijn van bedrijfsvoering.

    6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

    VOOR ZOVER IN DEZE OVEREENKOMST NIET ANDERS IS UITEENGEZET, IS NOCH DE ONTVANGER, NOCH ENIGE MEEWERKENDE AUTEUR AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ OP GROND VAN OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK OF DE VERSPREIDING VAN HET PROGRAMMA, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

    7. ALGEMEEN

    Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de voorwaarden van deze Overeenkomst, en zonder verdere actie van de partijen bij deze Overeenkomst zal die bepaling opnieuw opgesteld worden, en uitsluitend in de mate die minimaal nodig is om die bepaling geldig en afdwingbaar te maken.

    Als de Ontvanger een rechtszaak met betrekking tot een octrooi start tegen een entiteit (inclusief een tegenvordering of tegenaanklacht in een rechtszaak) waarin wordt beweerd dat het Programma zelf (exclusief combinaties van het Programma met andere software of hardware) inbreuk maakt op een of meer octrooien van een dergelijke Ontvanger, dan vervallen alle rechten die de Ontvanger op grond van artikel 2 onder b zijn verleend vanaf de datum waarop een dergelijke rechtszaak is ingediend.

    Alle rechten van de Ontvanger onder deze Overeenkomst vervallen als deze niet voldoet aan een of meer van de bepalingen in de voorwaarden van deze Overeenkomst en een dergelijke bepaling niet alsnog nakomt binnen een redelijke termijn nadat hij zich bewust is geworden van een dergelijke niet-nakoming. Als alle rechten van de Ontvanger krachtens deze Overeenkomst eindigen, dan stemt de Ontvanger ermee in om het gebruik en de verspreiding van het Programma zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te staken. De verplichtingen van de Ontvanger onder deze Overeenkomst en alle door de Ontvanger verleende licenties met betrekking tot het Programma blijven echter van kracht.

    Het is eenieder toegestaan om exemplaren van deze Overeenkomst te kopiëren en verspreiden, maar om inconsistenties te voorkomen, is de Overeenkomst auteursrechtelijk beschermd en mag deze alleen worden gewijzigd op de volgende wijze. De Beheerder van de Overeenkomst (Agreement Steward) behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd nieuwe versies (inclusief herzieningen) van deze Overeenkomst te publiceren. Niemand anders dan de Beheerder van de Overeenkomst heeft het recht deze Overeenkomst te wijzigen. De Eclipse Foundation is de oorspronkelijke Beheerder van de Overeenkomst. De Eclipse Foundation mag de verantwoordelijkheid van Beheerder van de Overeenkomst overdragen aan een geschikte aparte entiteit. Iedere nieuwe versie van de Overeenkomst krijgt een onderscheidend versienummer. Het Programma (inclusief de Bijdragen) mag altijd worden verspreid onder de versie van de Overeenkomst waaronder deze was ontvangen. Bovendien kan de Meewerkende auteur, nadat een nieuwe versie van de Overeenkomst is gepubliceerd, ervoor kiezen om het Programma (inclusief diens Bijdragen) onder de nieuwe versie te verspreiden. Voor zover het bovenstaande artikel 2 onder a en b niet uitdrukkelijk anders bepaalt, ontvangt de Ontvanger onder deze Overeenkomst geen rechten of intellectueel eigendom van een Meewerkende auteur, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, noch door uitsluiting of anderszins. Alle rechten in het Programma die onder deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk worden verleend, worden voorbehouden.

    Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetgeving van de staat New York en de intellectuele-eigendomswetten van de Verenigde Staten van Amerika. Geen enkele partij bij deze Overeenkomst maakt onder deze Overeenkomst een zaak aanhangig na verloop van meer dan een jaar nadat de oorzaak zich heeft voorgedaan. Iedere partij doet afstand van haar recht op juryrechtspraak in de hieruit voortvloeiende geschillen.

   8. De GNU Algemene Publieke Licentie, versie 2
   9. 0. Deze licentie is van toepassing op elk programma of ander werk dat een mededeling bevat van de auteursrechthouder die zegt dat het verspreid mag worden onder de bepalingen van deze licentie. Hierna wordt met het 'Programma' bedoeld: enig programma of werk, en wordt met een 'op het Programma gebaseerd werk' bedoeld: het Programma of enig ander afgeleid werk dat onder het auteursrecht valt. Dat wil zeggen: een werk dat het Programma of een deel ervan bevat, hetzij in letterlijke vorm, hetzij gewijzigd en/of vertaald in een andere taal. (Hierna wordt onder de term 'wijziging' tevens de vertaling ervan begrepen.) Met 'u' wordt enige licentiehouder bedoeld.
    Andere handelingen dan kopiëren, verspreiden en wijzigen vallen niet onder deze licentie; deze vallen buiten de reikwijdte van deze licentie. Er worden geen beperkingen gesteld aan het uitvoeren van het Programma, en het uitvoeren van het Programma valt alleen onder deze licentie als de inhoud van deze uitvoering een op het Programma gebaseerd werk vormt (ongeacht of deze inhoud gemaakt is door het Programma uit te voeren). Of dit waar is, is afhankelijk van wat het Programma doet.
    1. Het is u toegestaan volledige exemplaren van de broncode van het Programma te kopiëren en te verspreiden zoals u deze ontvangt, in enig medium, op voorwaarde dat u op elke kopie zorgvuldig de gepaste mededelingen met betrekking tot auteursrecht en afwijzing van garantie vermeldt; alle verwijzingen naar deze licentie en naar het ontbreken van garantie intact laat; en iedere andere ontvanger van het Programma, samen met het Programma, een exemplaar van deze licentie geeft. U mag een vergoeding vragen voor de feitelijke overdracht van een exemplaar, en u mag desgewenst tegen vergoeding garantie geven.
    2. U mag uw kopie of kopieën van het Programma, of een deel van het Programma, wijzigen, waardoor een op het Programma gebaseerd werk ontstaat. U mag deze wijzigingen of dit werk kopiëren en verspreiden onder de voorwaarden van het bovenstaande artikel 1, mits u ook aan al deze voorwaarden voldoet:

    1. U moet in de gewijzigde bestanden duidelijk vermelden dat u het bestand gewijzigd hebt, evenals de datum waarop u dat gedaan hebt.
    2. U moet elk werk dat u publiceert of verspreidt en dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit het Programma, of een daarvan afgeleid werk is, als geheel in licentie geven aan alle derde partijen, zonder kosten, en onder de voorwaarden van deze Licentie.
    3. Indien het gewijzigde Programma normaliter interactief parameters inleest, dan moet u ervoor zorgen dat het Programma, wanneer het op de gebruikelijke manier voor dergelijk interactief gebruik gestart wordt, een boodschap weergeeft met een passende auteursrechtkennisgeving, en een kennisgeving dat er geen garantie wordt verleend (of anders, dat u garantie verleent) en dat gebruikers het Programma onder deze voorwaarden mogen verspreiden. In de kennisgeving moet ook duidelijk vermeld worden hoe een gebruiker een exemplaar van deze licentie kan bekijken. (Uitzondering: als het Programma zelf interactief is en normaliter geen mededelingen toont, dan hoeft uw op dit Programma gebaseerde werk geen dergelijke mededeling weer te geven.)

    Deze vereisten zijn van toepassing op het gewijzigde werk als geheel. Als herkenbare delen van dat werk niet zijn afgeleid van het Programma, en redelijkerwijs als onafhankelijk beschouwd kunnen worden, dan zijn deze licentie en de voorwaarden ervan niet van toepassing op die delen als u die als aparte werken verspreidt. Maar als u diezelfde delen verspreidt als deel van een geheel dat een op het Programma gebaseerd werk is, dan moet de verspreiding van het geheel onder de voorwaarden van deze licentie geschieden. De bevoegdheden voor andere licentiehouders breiden zich dan uit tot het volledige geheel, en derhalve tot elk onderdeel van het werk, ongeacht wie het geschreven heeft.
    Dit artikel heeft dus niet als doel om rechten op te eisen of aan te vechten op werk dat u geheel zelf hebt geschreven; de bedoeling is veeleer het recht uit te oefenen om de verspreiding van afgeleide of collectieve werken die op het Programma gebaseerd zijn, te kunnen controleren.
    Bovendien brengt alleen de bundeling van een ander, niet op het Programma gebaseerd werk met het Programma (of met een op het Programma gebaseerd werk) op een opslag- of verspreidingsmedium het andere werk niet onder de werkingssfeer van deze licentie.
    3. U mag het Programma (of een op het Programma gebaseerd werk, op grond van artikel 2), in objectcode of uitvoerbare vorm, kopiëren en verspreiden onder de voorwaarden van de bovenstaande artikelen 1 en 2, mits u ook aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

    1. Voeg een volledig overeenkomstige en door computers leesbare broncode bij, die is verspreid op grond van de bepalingen van de paragrafen 1 en 2, op een medium dat gebruikelijk is voor het uitwisselen van software; of,
    2. Voeg een voor minstens drie jaar geldige, geschreven, offerte bij om elke derde partij de complete overeenkomstige en door computers leesbare broncode te leveren, op een medium dat hiervoor gebruikelijk is, onder de voorwaarden van de bovenstaande artikelen 1 en 2, voor een vergoeding die niet meer bedraagt dan de kosten om de broncode te verspreiden; of,
    3. Voeg de informatie bij die u ontving met betrekking tot het aanbod om de overeenkomstige broncode te verspreiden. (Dit alternatief is alleen toegestaan voor niet-commerciële verspreiding en alleen wanneer u het Programma in objectcode of uitvoerbare vorm ontving met een dergelijk aanbod overeenkomstig het bovenstaande lid b.)

    De broncode van een werk is de vorm van het werk die bij voorkeur wordt gebruikt om er wijzigingen in aan te brengen. Voor een uitvoerbaar werk betekent volledige broncode alle broncode van alle modules die het werk bevat, inclusief alle bijbehorende definitiebestanden van de interface(s) en alle scripts die worden gebruikt om het uitvoerbare bestand te compileren en te installeren. Bij wijze van uitzondering hoeft de verspreide broncode echter niets te bevatten dat normaal (in broncode of in binaire vorm) wordt verspreid met de hoofdcomponenten (compiler, kernel, enz.) van het besturingssysteem waarop het uitvoerbare werk draait, tenzij die component bij het uitvoerbare werk is inbegrepen.
    Als verspreiding van een uitvoerbaar bestand of objectcode geschiedt door toegang te verlenen tot een exemplaar vanaf een vooraf bepaalde plaats, dan geldt als het verspreiden van de broncode tevens het verlenen van toegang tot een exemplaar van de broncode vanaf diezelfde plaats, zelfs indien derden niet verplicht zijn de broncode samen met de objectcode te kopiëren.
    4. U mag het Programma niet kopiëren, wijzigen, in sublicentie geven of verspreiden, behoudens de uitdrukkelijk in deze licentie vermelde wijze. Iedere poging om het Programma op een andere wijze te kopiëren, wijzigen, in sublicentie te geven of te verspreiden is illegaal, en maakt automatisch een einde aan uw rechten op grond van deze licentie. Derde partijen die op grond van deze licentie kopieën of rechten van u hebben ontvangen, blijven hun rechten echter behouden zolang zij de voorwaarden volledig nakomen.
    5. U bent niet verplicht deze licentieovereenkomst te accepteren, aangezien u deze niet hebt ondertekend. Niets anders geeft u echter toestemming om het Programma, of daarvan afgeleide werken, te wijzigen of te verspreiden. Deze handelingen zijn bij wet verboden indien u deze licentieovereenkomst niet accepteert. Derhalve geeft u door het Programma (of enig op het Programma gebaseerd werk) te verspreiden of te wijzigen, aan dat u deze licentie, en al haar voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het kopiëren, wijzigen of verspreiden van het Programma of van op het Programma gebaseerde werken, accepteert.
    6. Steeds wanneer u het Programma (of een op het Programma gebaseerd werk) verspreidt, krijgt de ontvanger automatisch een licentie van de originele licentiehouder om het Programma te kopiëren, verspreiden of wijzigen, onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden. U mag de ontvanger geen nadere beperkingen opleggen om de hierin verleende rechten uit te oefenen. U bent niet verantwoordelijk voor het afdwingen van nakoming van deze licentieovereenkomst door derden.
    7. Indien u ingevolge een gerechtelijke uitspraak of beschuldigingen van inbreuk op een octrooi of ingevolge enige andere reden (niet beperkt tot octrooikwesties) voorwaarden worden opgelegd (door een rechterlijk bevel, overeenkomst, of op andere wijze) die strijdig zijn met de bepalingen van deze licentie, dan ontheft dat u niet van de verplichting om aan de voorwaarden van deze licentie te voldoen. Als u het Programma niet kunt verspreiden en daarbij zowel aan de bepalingen van deze licentie als aan andere relevante verplichtingen kunt voldoen, dan mag u dientengevolge het Programma in het geheel niet verspreiden. Indien een octrooilicentie bijvoorbeeld de vrije verspreiding van het Programma door hen die het Programma direct van of indirect via u verkrijgen zonder het betalen van royalty's niet zou toestaan, dan is de enige manier om zowel aan die voorwaarde als aan deze licentie te voldoen dat u zich in het geheel onthoudt van het verspreiden van het Programma.
    Indien een deel van dit artikel ongeldig of onder bepaalde omstandigheden niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt het overig bepaalde in dit artikel nog steeds van toepassing geacht. In andere omstandigheden geldt dit artikel volledig.
    Dit artikel heeft niet ten doel om u ertoe aan te zetten om inbreuk te maken op octrooien of andere aanspraken op eigendomsrechten of de geldigheid van dergelijke aanspraken aan te vechten. Het enige doel van dit artikel is om de integriteit te beschermen van het distributiesysteem van vrije software, dat wordt verwezenlijkt door middel van de praktijk van openbare licenties. Veel mensen hebben royale bijdragen geleverd aan het de grote verscheidenheid aan software die via dat systeem worden verspreid en rekenen op zijn getrouwe toepassing. Het is aan de auteur/donor om te bepalen of hij of zij bereid is om software via een ander systeem te verspreiden en een licentiehouder kan die keuze niet afdwingen.
    Dit artikel heeft tot doel zeer duidelijk te maken wat de gevolgen geacht worden te zijn van de rest van deze Licentie.
    8. Als de verspreiding en/of het gebruik van het Programma in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig is, hetzij door octrooien, hetzij door interfaces waar auteursrecht op rust, dan mag de oorspronkelijke auteursrechthouder die het Programma onder deze licentie plaatste een expliciete geografische beperking toevoegen en deze landen uitsluiten, zodat verspreiding slechts is toegestaan in of tussen landen waarvoor een dergelijke uitsluiting niet geldt. In een dergelijk geval omvat deze licentie de beperking alsof deze in deze licentie zelf was opgenomen.
    9. De Free Software Foundation mag van tijd tot tijd gereviseerde en/of nieuwe versies van de Algemene Publieke Licentie (General Public License) uitbrengen. Dergelijke nieuwe versies zullen gelijkaardig in karakter zijn in vergelijking met de huidige versie, maar kunnen in details verschillen om nieuwe problemen of zorgen te behandelen.
    Iedere versie wordt voorzien van een onderscheidend versienummer. Indien het Programma een versienummer van deze licentie vermeldt dat van toepassing is op het programma en op 'elke latere versie', hebt u de keuze om de voorwaarden van die versie te volgen, of van elke latere versie die gepubliceerd is door de Free Software Foundation. Indien het Programma geen specifiek versienummer van de licentie vermeldt, dan mag u iedere gewenste versie kiezen die de Free Software Foundation heeft uitgegeven.
    10. Indien u delen van het Programma wilt invoegen in andere gratis programma's waarvan de verspreidingsvoorwaarden anders zijn, dan dient u de auteur van dat Programma om toestemming te vragen. Schrijf voor software waarvan het auteursrecht bij de Free Software Foundation rust naar de Free Software Foundation; we maken hier soms uitzonderingen voor. Voor onze beslissing zullen twee doelen leidend zijn: de vrije status van de afgeleide werken van onze vrije software dient te worden beschermd, en het delen en hergebruiken van software in het algemeen dient te worden bevorderd.
    GEEN GARANTIE
    11. AANGEZIEN HET PROGRAMMA KOSTELOOS IN LICENTIE WORDT GEGEVEN, GELDT ER, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, GEEN GARANTIE VOOR HET PROGRAMMA. INDIEN NIET SCHRIFTELIJK ANDERS IS AANGEGEVEN, STELLEN DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN/OF ANDERE PARTIJEN HET PROGRAMMA TER BESCHIKKING OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT), ZONDER GARANTIE IN WELKE VORM OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U DRAAGT ZELF HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA. MOCHT HET PROGRAMMA GEBREKEN VERTONEN, DAN ZIJN ALLE SERVICE-, REPARATIE- OF VERBETERINGSKOSTEN VOOR UW REKENING.
    12. IN GEEN GEVAL, BEHALVE INDIEN ZULKS WETTELIJK IS VOORGESCHREVEN OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN, ZAL ENIGE AUTEURSRECHTHOUDER OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE HET PROGRAMMA WIJZIGT OF VERSPREIDT OP BOVENVERMELDE TOEGESTANE WIJZE JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE, HETZIJ ALGEMENE, BUITENGEWONE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF GEBRUIKSONGESCHIKTHEID VAN HET PROGRAMMA (MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT GEGEVENSVERLIES OF INCORRECTE WEERGAVE VAN GEGEVENS OF DOOR U OF DERDEN GELEDEN VERLIEZEN, OF HET NIET WERKEN VAN HET PROGRAMMA IN COMBINATIE MET ANDERE PROGRAMMA'S), OOK INDIEN DE HOUDER OF DERDE PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

   10. De GNU Algemene Publieke Licentie, versie 2.1
   11. 0. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op iedere softwarebibliotheek en ieder ander programma dat een kennisgeving bevat van de auteursrechthouder of een andere bevoegde partij waarin wordt vermeld dat het verspreid mag worden onder de bepalingen van de Kleine Algemene Publieke Licentie (LGPL), ook 'deze Licentie' genoemd. Elke licentiehouder wordt aangesproken met 'u'.
    Met een 'bibliotheek' wordt bedoeld: een verzameling softwarefuncties en/of gegevens die zo zijn bewerkt dat ze gemakkelijk aan applicatieprogramma's (die enkele van deze functies en gegevens gebruiken) kunnen worden gekoppeld en zo uitvoerbare bestanden vormen. Hierna wordt met de 'Bibliotheek' bedoeld: iedere softwarebibliotheek die, of ieder werk dat op grond van deze voorwaarden is verspreid. Hierna wordt met een 'op de Bibliotheek gebaseerd werk' bedoeld: hetzij de Bibliotheek, hetzij enig afgeleid werk dat onder het auteursrecht valt. Dat wil zeggen, een werk dat de Bibliotheek of een deel ervan bevat, hetzij in letterlijke vorm, hetzij gewijzigd en/of rechtstreeks vertaald in een andere taal. (Hierna wordt onder de term 'wijziging' tevens de vertaling ervan begrepen.) De 'Broncode' van een werk is de vorm van het werk die bij voorkeur wordt gebruikt om er wijzigingen in aan te brengen. Voor een bibliotheek betekent volledige broncode alle broncode van alle modules die deze bevat, inclusief alle bijbehorende definitiebestanden van de interface(s) en alle scripts die worden gebruikt om de bibliotheek te compileren en te installeren.
    Andere handelingen dan kopiëren, verspreiden en wijzigen vallen niet onder deze licentie; deze vallen buiten de reikwijdte van deze licentie. Er worden geen beperkingen gesteld aan het uitvoeren van het programma dat de Bibliotheek gebruikt, en het uitvoeren van een dergelijk programma valt alleen onder deze licentie als de inhoud van deze uitvoering een op de Bibliotheek gebaseerd werk vormt (ook wanneer de Bibliotheek wordt gebruikt in een tool om dit werk te schrijven). Of dit waar is, is afhankelijk van wat de Bibliotheek doet, en wat het programma doet dat de bibliotheek gebruikt. 1. U mag volledige exemplaren van de broncode van de Bibliotheek kopiëren en verspreiden, zoals u deze ontvangt, op voorwaarde dat u op elke kopie zorgvuldig de gepaste kennisgevingen met betrekking tot auteursrecht en afwijzing van garantie vermeldt; alle verwijzingen naar deze Licentie en naar de afwezigheid van enige garantie intact laat; en iedere andere ontvanger van de Bibliotheek, samen met de Bibliotheek, een exemplaar van deze licentie geeft. U mag een vergoeding vragen voor de feitelijke overdracht van een exemplaar, en u mag desgewenst tegen vergoeding garantie geven.
    2. U mag uw kopie of kopieën van de Bibliotheek, of een deel van de Bibliotheek wijzigen, waardoor een op de Bibliotheek gebaseerd werk ontstaat. U mag deze wijzigingen of dit werk kopiëren en verspreiden onder de voorwaarden van het bovenstaande artikel 1, mits u ook aan al deze voorwaarden voldoet:

    1. Het gewijzigde werk moet zelf een softwarebibliotheek zijn.
    2. U moet in de gewijzigde bestanden duidelijk vermelden dat u het bestand gewijzigd hebt, evenals de datum waarop u dat gedaan hebt.
    3. U dient ervoor te zorgen dat het gehele werk in licentie wordt gegeven aan alle derde partijen, zonder kosten, en onder de voorwaarden van deze Licentie.
    4. Als een faciliteit in de gewijzigde Bibliotheek verwijst naar een functie of een tabel met gegevens die moet worden geleverd door een applicatieprogramma dat de faciliteit gebruikt, anders dan als een argument dat wordt doorgegeven wanneer de faciliteit wordt aangeroepen, dan moet u zich te goeder trouw inspannen om ervoor te zorgen dat, indien een applicatie een dergelijke functie of tabel niet levert, de faciliteit nog steeds functioneert en elk deel van haar doel dat zinvol blijft, blijft uitvoeren.

    (Bijvoorbeeld: een functie in een bibliotheek die vierkantswortels berekent heeft een doel dat duidelijk omlijnd is, onafhankelijk van de applicatie. Daarom vereist lid 2d dat iedere functie die door een applicatie wordt geleverd of iedere tabel die door deze functie wordt gebruikt optioneel moet zijn: als de applicatie deze niet levert, dan moet de vierkantswortelfunctie nog steeds vierkantswortels berekenen.)
    Deze vereisten zijn van toepassing op het gewijzigde werk als geheel. Indien herkenbare delen van dat werk niet zijn afgeleid van de Bibliotheek, en redelijkerwijs als onafhankelijk beschouwd kunnen worden, dan is deze licentie en haar bepalingen niet van toepassing op die delen indien u die als aparte werken verspreidt. Maar indien u die zelfde delen verspreidt als deel van een geheel dat een op de Bibliotheek gebaseerd werk is, dan moet de verspreiding van het geheel onder de voorwaarden van deze licentie geschieden. De bevoegdheden voor andere licentiehouders breiden zich dan uit tot het volledige geheel, en derhalve tot ieder onderdeel van het werk, ongeacht wie het geschreven heeft.
    Dit artikel heeft dus niet als doel om rechten op te eisen of aan te vechten op werk dat u geheel zelf hebt geschreven; de bedoeling is veeleer het recht uit te oefenen om de verspreiding van afgeleide of collectieve werken die op de Bibliotheek gebaseerd zijn, te kunnen controleren. Bovendien brengt alleen de bundeling van een ander, niet op de Bibliotheek gebaseerd werk met de Bibliotheek (of met een op de Bibliotheek gebaseerd werk) op een opslag- of verspreidingsmedium het andere werk niet onder de werkingssfeer van deze licentie.
    3. U kunt ervoor kiezen om de bepalingen van de gewone GNU Algemene Publieke Licentie op een bepaald exemplaar van de Bibliotheek toe te passen in plaats van deze Licentie. Om dit te doen, moet u alle verwijzingen naar deze Licentie zo wijzigen dat zij verwijzen naar de gewone GNU Algemene Publieke Licentie, versie 2, in plaats van naar deze Licentie. (Als er een nieuwere versie is verschenen dan versie 2 van de gewone GNU Algemene Publieke Licentie, dan kunt u desgewenst die versie vermelden.)
    Zodra deze wijziging in een bepaald exemplaar is aangebracht, dan is dit onomkeerbaar voor dat exemplaar; de gewone GNU Algemene Publieke Licentie geldt dan dus voor alle volgende exemplaren en de afgeleide werken die van dat exemplaar zijn gemaakt.
    Deze mogelijkheid is nuttig als u een deel van de code van de Bibliotheek wilt kopiëren in een programma dat geen bibliotheek is.
    4. U mag de Bibliotheek (of een onderdeel of een afgeleid werk, op grond van artikel 2), in objectcode of uitvoerende vorm, kopiëren en verspreiden onder de voorwaarden van de bovenstaande artikelen 1 en 2, mits u een volledig overeenkomstige door computers leesbare broncode toevoegt en deze distribueert op grond van de bepalingen van de artikelen 1 en 2, op een medium dat gebruikelijk is voor het uitwisselen van software.
    Als verspreiding van objectcode geschiedt door toegang te verlenen tot een exemplaar vanaf een vooraf bepaalde plaats, dan geldt als het verspreiden van de broncode tevens het op vergelijkbare wijze mogelijk maken van het kopiëren van de broncode vanaf diezelfde plaats, zelfs indien derden niet verplicht zijn de broncode samen met de objectcode te kopiëren.
    5. Een programma dat geen afgeleid werk van een deel van de Bibliotheek bevat, maar dat is ontworpen om samen te werken met de Bibliotheek doordat het is gecompileerd of aan de Bibliotheek is gekoppeld, wordt een 'werk dat de Bibliotheek gebruikt' genoemd. Een dergelijk werk is op zichzelf geen afgeleid werk van de Bibliotheek en valt derhalve buiten de reikwijdte van deze Licentie.
    Het koppelen van een 'werk dat de Bibliotheek gebruikt' aan de Bibliotheek creëert echter een uitvoerbaar bestand dat een afgeleid werk is van de Bibliotheek (omdat het delen van de Bibliotheek bevat), en geen 'werk dat de Bibliotheek gebruikt'. Het uitvoerbare bestand valt daarmee dus door deze Licentie. Artikel 6 noemt voorwaarden voor de verspreiding van dergelijke uitvoerbare bestanden.
    Als een 'werk dat de Bibliotheek gebruikt' materiaal gebruikt uit een kopbestand dat onderdeel is van de Bibliotheek, dan kan de objectcode voor het werk een afgeleid werk van de Bibliotheek zijn, ook al is de broncode dat niet. Of dit waar is, is in het bijzonder van belang als het werk zonder de Bibliotheek kan worden gekoppeld, of als het werk zelf een bibliotheek is. De drempel om te bepalen wanneer dit waar is, is niet precies in rechte omschreven.
    Als een dergelijk objectbestand alleen numerieke parameters, indelingen van gegevensstructuur en accessors, en kleine macro’s en kleine inline-functies (tien regels of minder lang) gebruikt, dan is het gebruik van het objectbestand onbeperkt, ongeacht of het wettelijk een afgeleid werk is. (Uitvoerbare bestanden die zowel deze objectcode als delen van de Bibliotheek bevatten, vallen nog steeds onder artikel 6.)
    Anders, als het werk een afgeleid werk van de bibliotheek is, mag u de objectcode voor het werk verspreiden onder de voorwaarden van artikel 6. Alle uitvoerbare werken die dat werk bevatten, vallen ook onder artikel 6, ongeacht of ze al dan niet rechtstreeks aan de bibliotheek zelf gekoppeld zijn.
    6. Als uitzondering op de bovenstaande artikelen kunt u ook een 'werk dat de Bibliotheek gebruikt' combineren met of koppelen aan de Bibliotheek, zodat een werk ontstaat dat delen van de Bibliotheek bevat, en dat werk onder de voorwaarden van uw keuze verspreiden, op voorwaarde dat de voorwaarden toestaan dat het werk wordt gewijzigd voor het eigen gebruik van de klant, en dat de voorwaarden reverse engineering toestaan voor het debuggen van dergelijke wijzigingen.
    Bij elk exemplaar van het werk dient u duidelijk te vermelden dat de Bibliotheek erin is gebruikt, en dat de Bibliotheek en het gebruik ervan onder deze Licentie vallen. U dient ook een exemplaar van deze Licentie te verstrekken. Als het werk tijdens de uitvoering auteursrechtverklaringen weergeeft, dient u de auteursrechtverklaring voor de Bibliotheek toe te voegen, evenals een verwijzing waarmee de gebruiker naar het exemplaar van deze Licentie wordt geleid. U dient daarnaast een van volgende dingen te doen:

    1. Voeg de volledige door computers leesbare broncode voor de Bibliotheek toe, inclusief eventuele wijzigingen die in het werk zijn gebruikt (die moeten worden verspreid overeenkomstig de bovenstaande artikelen 1 en 2); en, als het werk een uitvoerbaar bestand is dat aan de Bibliotheek is gekoppeld, het volledige 'werk dat de Bibliotheek gebruikt' in door computers leesbare vorm, als objectcode en/of broncode, zodat de gebruiker de Bibliotheek kan wijzigen en daarna de koppeling kan herstellen, zodat een gewijzigd uitvoerbaar bestand ontstaat dat de gewijzigde Bibliotheek bevat. (Vanzelfsprekend is een gebruiker die de inhoud van definitiebestanden in de Bibliotheek wijzigt, niet noodzakelijk in staat om de applicatie te hercompileren om de gewijzigde definities te gebruiken.)
    2. Gebruik een geschikt gedeeld bibliotheekmechanisme voor de koppeling met de Bibliotheek. Een geschikt mechanisme is een mechanisme dat (1) tijdens de uitvoering een kopie van de Bibliotheek gebruikt die reeds aanwezig is op het computersysteem van de gebruiker, in plaats van de bibliotheekfuncties te kopiëren naar het uitvoerbare bestand, en (2) een mechanisme dat ook goed werkt met een gewijzigde versie van de bibliotheek, als de gebruiker een dergelijke versie installeert, op voorwaarde dat de gewijzigde versie interfacecompatibel is met de versie waarmee het werk is gemaakt.
    3. Voeg een schriftelijke aanbieding bij het werk, dat geldig is voor minstens drie jaar, om dezelfde gebruiker de materialen zoals bedoeld in het bovenstaande artikel 6a te verstrekken, tegen een vergoeding van niet meer dan de kostprijs voor het uitvoeren van deze verspreiding.
    4. Als verspreiding van het werk geschiedt door het mogelijk te maken om het vanaf een vooraf bepaalde plaats te kopiëren, bied dan een vergelijkbare mogelijkheid om de hierboven genoemde materialen vanaf diezelfde plaats te kopiëren.
    5. Controleer of de gebruiker reeds een exemplaar van deze materialen heeft ontvangen of dat u deze gebruiker reeds een exemplaar hebt gestuurd.

    Voor een uitvoerbaar bestand moet de vereiste vorm van het 'werk dat de bibliotheek gebruikt' alle gegevens en hulpprogramma’s omvatten die vereist zijn om het uitvoerbare bestand op basis daarvan te reproduceren. Bij wijze van uitzondering hoeven de te verspreiden materialen echter niets te bevatten dat normaal (in broncode of in binaire vorm) wordt verspreid met de hoofdcomponenten (compiler, kernel, enz.) van het besturingssysteem waarop het uitvoerbare bestand draait, tenzij die component bij het uitvoerbare bestand zit.
    Het kan voorkomen dat deze eis strijdig is met de beperkingen van de licenties van andere eigen bibliotheken die normaliter niet bij het besturingssysteem horen. Een dergelijke strijdigheid brengt met zich mee dat u deze niet in combinatie met de Bibliotheek kunt gebruiken in een uitvoerbaar bestand dat u verspreidt.
    7. U mag bibliotheekfaciliteiten die een op de Bibliotheek gebaseerd werk vormen, naast elkaar in één bibliotheek plaatsen, samen met andere bibliotheekfaciliteiten die niet onder deze Licentie vallen, en een dergelijke gecombineerde bibliotheek verspreiden, op voorwaarde dat de afzonderlijke verspreiding van het op de Bibliotheek gebaseerde werk en van de andere bibliotheekfaciliteiten toegestaan is, en op voorwaarde dat u de volgende twee dingen doet:

    1. Voeg een exemplaar van hetzelfde op de Bibliotheek gebaseerde werk, dat niet gecombineerd is met andere bibliotheekfaciliteiten, toe aan de gecombineerde bibliotheek. Deze moet worden verspreid overeenkomstig de voorwaarden van de bovenstaande artikelen.
    2. Vermeld duidelijk bij de gecombineerde bibliotheek dat een deel ervan een op de Bibliotheek gebaseerd werk vormt, en leg uit waar de bijbehorende, niet-gecombineerde vorm van hetzelfde werk kan worden gevonden.

    8. U mag de Bibliotheek niet kopiëren, wijzigen, in sublicentie geven, verspreiden of ernaar verwijzen, behoudens op de uitdrukkelijk in deze Licentie vermelde wijze. Iedere poging om de Bibliotheek op een andere wijze te kopiëren, wijzigen, in sublicentie te geven, te verspreiden of ernaar te verwijzen is illegaal, en maakt automatisch een einde aan uw rechten op grond van deze Licentie. Derde partijen die op grond van deze licentie kopieën of rechten van u hebben ontvangen, blijven hun rechten echter behouden zolang zij de voorwaarden volledig nakomen.
    9. U bent niet verplicht deze licentieovereenkomst te accepteren, aangezien u deze niet hebt ondertekend. Niets anders geeft u echter toestemming om de Bibliotheek, of daarvan afgeleide werken, te wijzigen of te verspreiden. Deze handelingen zijn bij wet verboden indien u deze licentieovereenkomst niet accepteert. Derhalve geeft u door de Bibliotheek (of enig op de Bibliotheek gebaseerd werk) te verspreiden of te wijzigen, aan dat u deze Licentie, en al haar voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het kopiëren, wijzigen of verspreiden van de Bibliotheek of van op de Bibliotheek gebaseerde werken, accepteert.
    10. Telkens wanneer u de Bibliotheek (of een op de Bibliotheek gebaseerd werk) verspreidt, krijgt de ontvanger automatisch een licentie van de originele licentiehouder om de Bibliotheek te kopiëren, verspreiden, wijzigen of ernaar te verwijzen, onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden. U mag de ontvanger geen nadere beperkingen opleggen om de hierin verleende rechten uit te oefenen. U bent niet verantwoordelijk voor het afdwingen van nakoming van deze licentieovereenkomst door derden.
    11. Indien u ingevolge een gerechtelijke uitspraak of beschuldigingen van inbreuk op een octrooi of ingevolge enige andere reden (niet beperkt tot octrooikwesties) voorwaarden worden opgelegd (door een rechterlijk bevel, overeenkomst, of op andere wijze) die strijdig zijn met de bepalingen van deze Licentie, dan ontheft dat u niet van de verplichting om aan de voorwaarden van deze Licentie te voldoen. Als u de Bibliotheek niet kunt verspreiden en daarbij zowel aan de bepalingen van deze Licentie als aan andere relevante verplichtingen kunt voldoen, dan mag u dientengevolge de Bibliotheek helemaal niet verspreiden. Indien een octrooilicentie bijvoorbeeld de vrije verspreiding van de Bibliotheek door hen die de Bibliotheek direct van of indirect via u verkrijgen zonder het betalen van royalty's niet zou toestaan, dan is de enige manier om zowel aan die voorwaarde als aan deze Licentie te voldoen dat u zich in het geheel onthoudt van het verspreiden van de Bibliotheek.
    Indien een deel van dit artikel ongeldig of onder bepaalde omstandigheden niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt het overig bepaalde in dit artikel nog steeds van toepassing geacht. In andere omstandigheden geldt dit artikel volledig. Dit artikel heeft niet ten doel om u ertoe aan te zetten om inbreuk te maken op octrooien of andere aanspraken op eigendomsrechten of de geldigheid van dergelijke aanspraken aan te vechten. Het enige doel van dit artikel is om de integriteit te beschermen van het distributiesysteem van vrije software, dat wordt verwezenlijkt door middel van de praktijk van openbare licenties. Veel mensen hebben royale bijdragen geleverd aan het de grote verscheidenheid aan software die via dat systeem worden verspreid en rekenen op zijn getrouwe toepassing. Het is aan de auteur/donor om te bepalen of hij of zij bereid is om software via een ander systeem te verspreiden en een licentiehouder kan die keuze niet afdwingen.
    Dit artikel heeft tot doel zeer duidelijk te maken wat de gevolgen geacht worden te zijn van de rest van deze Licentie.
    12. Als de verspreiding en/of het gebruik van de Bibliotheek in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig is, hetzij door octrooien, hetzij door interfaces waar auteursrecht op rust, dan mag de oorspronkelijke auteursrechthouder die de Bibliotheek onder deze licentie plaatste een expliciete geografische beperking toevoegen en deze landen uitsluiten, zodat verspreiding slechts is toegestaan in of tussen landen waarvoor geen dergelijke uitsluiting geldt. In een dergelijk geval omvat deze licentie de beperking alsof deze in deze licentie zelf was opgenomen.
    13. De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd gereviseerde en/of nieuwe versies van de Kleine Algemene Publieke Licentie (Lesser General Public License) uitbrengen. Dergelijke nieuwe versies zullen gelijkaardig in karakter zijn in vergelijking met de huidige versie, maar kunnen in details verschillen om nieuwe problemen of zorgen te behandelen.
    Iedere versie wordt voorzien van een onderscheidend versienummer. Indien de Bibliotheek een versienummer van deze licentie vermeldt dat van toepassing is op het programma en op 'elke latere versie', hebt u de keuze om de voorwaarden van die versie te volgen, of van elke latere versie die gepubliceerd is door de Free Software Foundation. Indien de Bibliotheek geen specifiek versienummer van de licentie vermeldt, dan mag u iedere gewenste versie kiezen die de Free Software Foundation heeft uitgegeven.
    14. Indien u delen van de Bibliotheek wilt invoegen in andere gratis programma's waarvan de verspreidingsvoorwaarden onverenigbaar zijn met deze voorwaarden, dan dient u de auteur van dat programma om toestemming vragen. Schrijf voor software waarvan het auteursrecht bij de Free Software Foundation rust naar de Free Software Foundation; we maken hier soms uitzonderingen voor. Voor onze beslissing zullen twee doelen leidend zijn: de vrije status van de afgeleide werken van onze vrije software dient te worden beschermd, en het delen en hergebruiken van software in het algemeen dient te worden bevorderd.
    GEEN GARANTIE
    15. AANGEZIEN DE BIBLIOTHEEK KOSTELOOS IN LICENTIE WORDT GEGEVEN, GELDT ER, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, GEEN GARANTIE VOOR DE BIBLIOTHEEK. INDIEN NIET SCHRIFTELIJK ANDERS IS AANGEGEVEN, STELLEN DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN/OF ANDERE PARTIJEN DE BIBLIOTHEEK TER BESCHIKKING OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT), ZONDER GARANTIE IN WELKE VORM OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U DRAAGT ZELF HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE BIBLIOTHEEK. MOCHT DE BIBLIOTHEEK GEBREKEN VERTONEN, DAN ZIJN ALLE SERVICE-, REPARATIE- OF VERBETERINGSKOSTEN VOOR UW REKENING. 16. IN GEEN GEVAL, BEHALVE INDIEN ZULKS WETTELIJK IS VOORGESCHREVEN OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN, ZAL ENIGE AUTEURSRECHTHOUDER OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE DE BIBLIOTHEEK WIJZIGT OF VERSPREIDT OP BOVENVERMELDE TOEGESTANE WIJZE JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE, HETZIJ ALGEMENE, BUITENGEWONE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF GEBRUIKSONGESCHIKTHEID VAN DE BIBLIOTHEEK (MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT GEGEVENSVERLIES OF INCORRECTE WEERGAVE VAN GEGEVENS OF DOOR U OF DERDEN GELEDEN VERLIEZEN, OF HET NIET WERKEN VAN DE BIBLIOTHEEK IN COMBINATIE MET ANDERE SOFTWARE), OOK INDIEN DE HOUDER OF DERDE PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

   12. Independent JPEG Groep (IJG)-licentie
   13. De auteurs geven GEEN GARANTIE en leggen geen verklaringen af, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de software, noch zijn kwaliteit, juistheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Deze software wordt geleverd op 'AS IS'-basis (in werkelijke staat), en u, de gebruiker, neemt het volledige risico op zich met betrekking tot de kwaliteit en juistheid ervan.

    Alle rechten voorbehouden, behoudens het onderstaande.

    Hierbij wordt toestemming verleend om deze software (of delen hiervan) kosteloos te gebruiken, kopiëren, aan te passen en te verspreiden, voor welk doel dan ook, onder deze voorwaarden:

    (1) Als een deel van de broncode voor deze software wordt verspreid, dan moet dit 'README'-bestand ('LEES MIJ'-bestand) worden meegeleverd, met deze ongewijzigde verklaringen over auteursrecht en het ontbreken van garantie; en alle aanvullingen aan, doorhalingen in, of wijzigingen van de oorspronkelijke bestanden moet duidelijk worden aangeduid in de bijgevoegde documentatie.
    (2) Als alleen uitvoerbare code wordt verspreid, dan moet in de bijgevoegde documentatie het volgende worden vermeld: "Deze software is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group".
    (3) Toestemming voor het gebruik van deze software wordt alleen verleend als de gebruiker de volledige aansprakelijkheid aanvaardt voor welke ongewenste gevolgen dan ook; de auteurs accepteren GEEN AANSPRAKELIJKHEID voor enigerlei schade.

    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle software die is afgeleid van, of gebaseerd op de IJG-code, niet alleen op de ongewijzigde bibliotheek. Als u ons werk gebruikt, dient u ons te erkennen.

    Er wordt GEEN toestemming verleend om namen van de auteurs van IJG, noch de bedrijfsnaam te gebruiken in advertenties met betrekking tot deze software, of producten die ervan zijn afgeleid. Naar de software mag alleen worden verwezen met: "de software van de Independent JPEG Group".

    Wij staan uitdrukkelijk het gebruik van deze software als basis voor commerciële producten toe, en moedigen dit ook aan, onder de voorwaarde dat de verkoper van het product alle garantie- of aansprakelijkheidsclaims op zich neemt.

    ansi2knr.c is in deze distributie opgenomen met toestemming van L. Peter Deutsch, de enige eigenaar van de auteursrechthouder, Aladdin Enterprises uit Menlo Park, Californië, Verenigde Staten.
    ansi2knr.c valt NIET onder het bovenstaande auteursrecht en bovenstaande voorwaarden, maar onder de gebruikelijke distributievoorwaarden van de Free Software Foundation; die er in essentie op neerkomen dat u broncode moet meeleveren als u het verspreidt. (Zie het bestand ansi2knr.c voor meer informatie.) Aangezien ansi2knr.c echter niet noodzakelijk is voor de programma's die worden gegenereerd uit de IJG-code, beperkt dit u niet méér dan de voorgaande alinea's doen.

    Het Unix-configuratiescript 'configure' is gemaakt met GNU Autoconf. Het is auteursrechtelijk beschermd door de Free Software Foundation, maar vrijelijk verspreidbaar. Hetzelfde geldt voor zijn ondersteunende scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Een ander ondersteunend script, install-sh, is auteursrechtelijk beschermd door M.I.T. maar ook vrijelijk verspreidbaar.

    De optie voor aritmetische codering van de JPEG-specificatie blijkt onder octrooien van IBM, AT&T, en Mitsubishi te vallen. Aritmetische codering kan derhalve niet legaal worden gebruikt zonder een of meer licenties te verkrijgen. Daarom is ondersteuning voor aritmetische codering uit de gratis JPEG-software verwijderd. (Aangezien aritmetische codering slechts een marginale winst oplevert ten opzichte van de niet-geoctrooieerde Huffman-methode, is het onwaarschijnlijk dat veel applicaties dit zullen ondersteunen.)

    Vroeger bevatte de IJG-distributie code om GIF-bestanden te lezen en schrijven. Om verwarring met het LZW-octrooi van Unisys te voorkomen, is ondersteuning voor het lezen van GIF in het geheel verwijderd, en is de GIF-schrijver vereenvoudigd zodat er 'ongecomprimeerde GIF-bestanden' worden geproduceerd. Deze techniek maakt geen gebruik van het LZW-algoritme; de resulterende GIF-bestanden zijn groter dan gebruikelijk, maar leesbaar door alle standaard GIF-decoders.

    Wij zijn verplicht het volgende vermelden:
    "Het Graphics Interchange Format(c) is Auteursrechtelijk eigendom van
    CompuServe Incorporated. GIF(sm) is een servicemerk van
    CompuServe Incorporated.

   14. libjpeg-turbo-licentie
   15. Deze software wordt geleverd op 'as is'-basis (in werkelijke staat), zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. In geen geval kunnen de auteurs aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze software.

    Eenieder wordt toestemming verleend om deze software voor welk doel dan ook, inclusief commerciële toepassingen, te gebruiken en deze te wijzigen en vrijelijk te verspreiden, onder voorbehoud van de volgende beperkingen:

    1. Er mag geen onjuiste voorstelling van zaken worden gegeven over de herkomst van deze software; u mag niet beweren dat u de oorspronkelijke software hebt geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, zou vermelding daarvan in de documentatie van het product wel op prijs worden gesteld, maar dit is niet verplicht.
    2. Gewijzigde bronversies moeten duidelijk als zodanig worden aangeduid, en zij mogen niet ten onrechte worden voorgesteld als de oorspronkelijke software.
    3. Deze verklaring mag niet uit welke brondistributie dan ook worden verwijderd, noch worden gewijzigd.
   16. libjpeg-turbo/SIMD-licentie
   17. Deze software wordt geleverd op 'as is'-basis (in werkelijke staat), zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. In geen geval kunnen de auteurs aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze software.

    Eenieder wordt toestemming verleend om deze software voor welk doel dan ook, inclusief commerciële toepassingen, te gebruiken en deze te wijzigen en vrijelijk te verspreiden, onder voorbehoud van de volgende beperkingen:

    1. Er mag geen onjuiste voorstelling van zaken worden gegeven over de herkomst van deze software; u mag niet beweren dat u de oorspronkelijke software hebt geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, zou vermelding daarvan in de documentatie van het product wel op prijs worden gesteld, maar dit is niet verplicht.
    2. Gewijzigde bronversies moeten duidelijk als zodanig worden aangeduid, en zij mogen niet ten onrechte worden voorgesteld als de oorspronkelijke software.
    3. Deze verklaring mag niet uit welke brondistributie dan ook worden verwijderd, noch worden gewijzigd.
   18. Microsoft Publieke Licentie
   19. Deze licentie regelt het gebruik van de bijgaande software. Als u de software gebruikt, accepteert u deze licentie. Als u de licentie niet accepteert, is het u niet toegestaan de software te gebruiken.

    1. Definities. De termen 'reproduceren', 'reproductie', 'afgeleide werken' en 'verspreiding' hebben hier dezelfde betekenis als in het auteursrecht van de Verenigde Staten. Een 'bijdrage' is de oorspronkelijke software, of enige aanvulling op, of wijziging van de software. Een 'meewerkende auteur' is iedere persoon die zijn bijdrage verspreidt onder deze licentie. 'Gelicentieerde octrooien' zijn de octrooiaanspraken van een meewerkende auteur die rechtstreeks betrekking hebben op zijn bijdrage.
    2. Verlening van rechten. (A) Verlening van Auteursrecht- Behoudens de voorwaarden van deze licentie, inclusief de licentievoorwaarden en de beperkingen in artikel 3, verleent iedere medewerkende auteur u, vrij van royalty's een niet-exclusieve, wereldwijde, copyrightlicentie om zijn bijdrage te reproduceren, afgeleide werken van zijn bijdrage te maken en de bijdrage of ieder afgeleid werk dat u maakt, te verspreiden. (B) Verlening van Octrooi- Behoudens de voorwaarden van deze licentie, inclusief de licentievoorwaarden en de beperkingen in artikel 3, verleent iedere meewerkende auteur u onder zijn gelicentieerde octrooien, vrij van royalty's, een niet-exclusieve, wereldwijde licentie om zijn bijdrage in de software of afgeleide werken van de bijdrage in de software te maken, doen maken, gebruiken, verkopen, te koop aan te bieden, te importeren of er anderszins over te beschikken.
    3. Voorwaarden en Beperkingen. (A) Geen Handelsmerklicentie- Deze licentie verleent u geen rechten om de naam, het logo of handelsmerken van een meewerkende auteur te gebruiken. (B) Als u jegens een meewerkende auteur een vordering instelt wegens inbreuk op octrooien waarvan u beweert dat ze worden geschonden door de software, dan eindigt uw octrooilicentie van die meewerkende auteur voor de software automatisch. (C) Als u een deel van de software verspreidt, dan moet u alle auteursrecht-, octrooi, handelsmerk- en toewijzingsverklaringen behouden die in de software zitten. (D) Als u een deel van de software in broncodevorm verspreidt, dan mag u dat alleen onder deze licentie doen door een compleet exemplaar van deze licentie bij uw distributie te voegen. Als u een deel van de software in gecompileerde of objectcodevorm verspreidt, dan mag u dat alleen onder een licentie doen die voldoet aan deze licentie. (E) De software wordt op 'as is'-basis (in werkelijke staat) gelicentieerd. U draagt het risico van het gebruik ervan. De meewerkende auteurs geven geen uitdrukkelijke garantie, waarborg of voorwaarden. U kunt op grond van uw lokale wetgeving aanvullende consumentenrechten hebben die deze licentie niet kan veranderen. Voor zover dit mogelijk is onder uw lokale wetgeving wijzen de meewerkende auteurs de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en vrijwaring vanwege inbreuk op rechten af.
   20. De MIT-licentie
   21.  

    Copyright (c)

     

    Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren ervan te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

    De bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingsverklaring worden opgenomen in alle kopieën of wezenlijke onderdelen van de Software.

    DE SOFTWARE WORDT OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VAN, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN, OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

   22. WinPcap Driver-licentie
   23. Copyright © 1999-2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italië).
    Copyright © 2005-2010 CACE Technologies, Davis (Californië).
    Alle rechten voorbehouden.

    Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

    1. Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
    2. Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
    3. De naam Politecnico di Torino, de naam CACE Technologies en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

    DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE EIGENAAR VAN HET AUTEURSRECHT OF DE meewerkende auteurs AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL RESP. VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT DE GRONDSLAG, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

    Dit product bevat software die door de Universiteit van Californië, Berkeley, Lawrence Berkeley Laboratory en de meewerkende auteurs ervan is ontwikkeld.
    Dit product bevat software die door de Kungliga Tekniska Hösgskolan en de meewerkende auteurs ervan is ontwikkeld.
    Dit product bevat software die door Yen Yen Lim en de North Dakota State University is ontwikkeld.


    Delen Copyright (c) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 Het Bestuur van de Universiteit van Californië. Alle rechten voorbehouden.

    Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

    1. Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
    2. Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
    3. In al het reclamemateriaal dat functies vermeldt van deze software, en in elke toepassing van deze software moet de volgende verklaring worden opgenomen: “Dit product bevat software ontwikkeld door de Universiteit van Californië, Berkeley, en de meewerkende auteurs ervan.”
    4. De naam van de universiteit en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

    DEZE SOFTWARE WORDT DOOR HET INSTITUUT EN DE MEEWERKENDE AUTEURS ERVAN GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN HET BESTUUR OF DE MEEWERKENDE AUTEURS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, ZIJ HET OP GROND VAN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.


    Delen Copyright (c) 1983 Het Bestuur van de Universiteit van Californië. Alle rechten voorbehouden.

    Verspreiding en gebruik in broncode- en binaire vorm zijn toegestaan onder de voorwaarde dat de bovenstaande auteursrechtverklaring en deze alinea in al deze vormen wordt gedupliceerd en dat alle in documentatie, marketingmateriaal en andere materialen met betrekking tot dergelijke verspreiding en gebruik expliciet wordt erkend dat de software is ontwikkeld door de Universiteit van Californië, Berkeley. De naam van de universiteit mag niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT), EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN.


    Delen Copyright (c) 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Högskolan (Koninklijk Instituut van Technologie, Stockholm, Zweden). Alle rechten voorbehouden.

    Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

    1. Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
    2. Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
    3. In al het reclamemateriaal dat functies vermeldt van deze software, en in elke toepassing van deze software moet de volgende verklaring worden opgenomen: “Dit product bevat software ontwikkeld door het Kungliga Tekniska Högskolan (Koninklijk Instituut van Technologie, Stockholm, Zweden) en de meewerkende auteurs ervan.”
    4. De naam van de universiteit en de namen van de meewerkende auteurs ervan mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

    DEZE SOFTWARE WORDT DOOR HET INSTITUUT EN DE MEEWERKENDE AUTEURS ERVAN GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL HET INSTITUUT OF ZULLEN DE MEEWERKENDE AUTEURS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL OF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER, ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN DE GRONDSLAG, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.


    Delen Copyright (c) 1997 Yen Yen Lim en North Dakota State University. Alle rechten voorbehouden.

    Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

    1. Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
    2. Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
    3. In al het reclamemateriaal dat functies vermeldt van deze software, en in elke toepassing van deze software moet de volgende verklaring worden opgenomen: “Dit product bevat software ontwikkeld door Yen Yen Lim and North Dakota State University.”
    4. De naam van de auteur mag niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

    DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEUR GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL RESP. VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN EN ONGEACHT DE GRONDSLAG, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.


    Delen Copyright (c) 1993 Digital Equipment Corporation.

    Hierbij wordt toestemming verleend om de software voor ieder doel, al dan niet tegen betaling, te gebruiken, kopiëren, wijzigen en verspreiden, mits de bovenstaande auteursrechtverklaring en deze toestemmingsverklaring in alle exemplaren worden opgenomen en dat de naam van Digital Equipment Corporation niet wordt gebruikt in reclame of marketing met betrekking tot verspreiding van het document of de software zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.
    DE SOFTWARE WORDT GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT). DIGITAL EQUIPMENT CORP. WIJST ALLE GARANTIE MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID. IN GEEN GEVAL IS DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADEVERGOEDING MET BETREKKING TOT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, TEN GEVOLGE VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SOFTWARE.


    Delen Copyright (c) 1995, 1996, 1997, 1998 en 1999 WIDE Project. Alle rechten voorbehouden.

    Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

    1. Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
    2. Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.
    3. De namen van het project en zijn meewerkende auteurs mogen niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

    DEZE SOFTWARE WORDT DOOR HET PROJECT EN ZIJN MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT), EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL HET PROJECT OF ZULLEN DE MEEWERKENDE AUTEURS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL RESP. VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN) OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER, ONGEACHT DE OORZAAK EN DE GRONDSLAG DAARVAN , HETZIJ UIT OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.


    Delen Copyright (c) 1996 Juniper Networks, Inc. Alle rechten voorbehouden.

    Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien: (1) in broncodedistributies de bovenstaande auteursrechtverklaring en deze paragraaf in zijn geheel worden opgenomen, (2) in distributies die binaire code omvatten de bovenstaande auteursrechtverklaring en deze paragraaf in zijn geheel worden opgenomen in de documentatie of andere materialen die met de distributie worden verstrekt. De naam van Juniper Networks mag niet worden gebruikt voor het ondersteunen of het promoten van producten die van deze software zijn afgeleid zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.
    DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT), EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN.


    Delen Copyright (c) 2001 Daniel Hartmeier Alle rechten voorbehouden.

    Verspreiding en gebruik in broncode of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is toegestaan indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
    – Bij verspreiding in broncode moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld.
    – Bij verspreiding in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtverklaring, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden vermeld in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden meegeleverd.

    DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN DE MEEWERKENDE AUTEURS GELEVERD OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT) EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURSRECHTHOUDERS OF DE MEEWERKENDE AUTEURS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN), ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE SCHADE EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, ZIJ HET OP GROND VAN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT OF SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS NIET INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.


    Delen auteursrechtelijk beschermd – Copyright 1989 Carnegie Mellon.

    Hierbij wordt gratis toestemming verleend om dit programma voor ieder doel te gebruiken, kopiëren, wijzigen en verspreiden, mits deze auteursrechtverklaring en de toestemmingsverklaring op alle exemplaren of ondersteunende documentatie voorkomen en op voorwaarde dat de naam van Carnegie Mellon niet wordt gebruikt in advertenties of marketing met betrekking tot verspreiding van het programma zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming en een kennisgeving in de ondersteunende documentatie dat kopiëren en verspreiding door Carnegie Mellon en de Stanford Universiteit zijn toegestaan. Carnegie Mellon legt geen verklaringen af over de geschiktheid van de software voor enig doel. Deze wordt geleverd op 'as is'-basis (in werkelijke staat), zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

   24. De zlib-licentie
   25. Deze software wordt geleverd op 'as is'-basis (in werkelijke staat), zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. In geen geval kunnen de auteurs aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze software.

    Eenieder wordt toestemming verleend om deze software voor welk doel dan ook, inclusief commerciële toepassingen, te gebruiken en deze te wijzigen en vrijelijk te verspreiden, onder voorbehoud van de volgende beperkingen:

    1. Er mag geen onjuiste voorstelling van zaken worden gegeven over de herkomst van deze software; u mag niet beweren dat u de oorspronkelijke software hebt geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, zou vermelding daarvan in de documentatie van het product wel op prijs worden gesteld, maar dit is niet verplicht.
    2. Gewijzigde bronversies moeten duidelijk als zodanig worden aangeduid, en zij mogen niet ten onrechte worden voorgesteld als de oorspronkelijke software.
    3. Deze verklaring mag niet uit welke brondistributie dan ook worden verwijderd, noch worden gewijzigd.

   26. Qt Development Frameworks,

    Copyright © The Qt Company

    Licentie verleend volgens GNU LGPL v2.1. De licentie is hier beschikbaar.

    De Qt-broncode kan hier worden bekeken.