Terug naar juridische informatie

GoTo Verklaring inzake preventie van slavernij en mensenhandel

Een ondertekend Engelstalig exemplaar van deze verklaring kan hier worden gedownload.

Herzien en goedgekeurd: 23 mei 2024

In deze gezamenlijke verklaring, die is opgesteld op grond van de Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act, de Britse Modern Slavery Act 2015 en de Australische Federal Modern Slavery Act 2018 (gezamenlijk de 'Wetten'), wordt beschreven welke aanpak GoTo en haar gelieerde bedrijven volgen om inzicht te krijgen in alle potentiële risico's van moderne slavernij met betrekking tot zijn bedrijfsactiviteiten, en welke maatregelen worden genomen om dergelijke risico's het hele jaar door te beperken gedurende het boekjaar eindigend in 2023.

Overzicht van bedrijfsactiviteiten

De missie van GoTo: het potentieel van moderne medewerkers volledig tot uiting laten komen. Iedere dag streven we ernaar om producten, oplossingen en services aan te bieden waarmee mensen hun beste werk kunnen leveren – waar, wanneer en hoe ze maar willen. GoTo is actief in Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië via respectievelijk zijn dochterondernemingen GoTo Technologies Canada Ltd., een Canadese besloten vennootschap, GoTo Technologies UK Ltd, een besloten vennootschap in het Verenigd Koninkrijk, en GoTo Technologies AUS Pty Ltd, een Australische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarop deze gezamenlijke verklaring betrekking heeft. De gezamenlijke verklaring is opgesteld in overleg met deze entiteiten en goedgekeurd door de raden van bestuur van alle ondernemingen waarop deze verklaring betrekking heeft.

Ons personeelsbestand

Een aanzienlijk deel van ons personeelsbestand bestaat uit hoog opgeleide arbeidskrachten. Alle medewerkers die GoTo in dienst neemt, worden onderwerpen aan een antecedentenonderzoek. GoTo werkt ook met zelfstandige contractanten (freelancers). Gezien de aard van de werkzaamheden van onze zelfstandige contractanten menen we dat er geen noemenswaardig risico van moderne slavernij bestaat. GoTo maakt in het algemeen gebruik van uitzendbureaus om zelfstandige contractanten te werven. Deze bureaus worden aan de hand van duidelijk omschreven zakelijke criteria geselecteerd volgens een standaard sourcingproces.

Onze structuur, bedrijfsactiviteiten en leveranciersrelaties

Wij verbinden ons ertoe te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel voorkomt in onze toeleveringsketens of in welk onderdeel van ons bedrijf dan ook. Als softwarebedrijf bestaan onze voornaamste activiteiten uit het leveren van producten, oplossingen en services op IT-gebied. We hebben een risicobeoordeling uitgevoerd door onze bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens zorgvuldig tegen het licht te houden. Als resultaat van dit proces, en gelet op de aard van onze activiteiten en onze benadering van ondernemingsbestuur, zijn we van oordeel dat het risico van slavernij of mensenhandel bij onze bedrijfsactiviteiten of toeleveringsketens zeer gering is.

GoTo werkt niet met een uitgebreid netwerk van plaatselijke of internationale toeleveranciers bij wie moderne slavernij of mensenhandel normaal gesproken een materieel risico zou vormen. Onze toeleveringsketen is betrekkelijk overzichtelijk en betreft de aankoop van producten en diensten die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten van onze bedrijven, zoals kantoorbenodigdheden, de huur van gebouwen, dienstverbanden en professionele advisering. Onze maatregelen ter preventie van slavernij en mensenhandel bestaan uit het opstellen van deze verklaring, de Gedragscode voor leveranciers, het Handboek voor medewerkers, de Ethische gedragscode, en onze Principes voor sociale en milieuverantwoordelijkheid. Wij eisen van al onze leveranciers dat zij zich houden aan de op onze website gepubliceerde GoTo Gedragscode voor leveranciers (de 'Gedragscode'), waarin gedetailleerde normen op het gebied van mensenrechten en arbeid worden beschreven. Onze Gedragscode voor leveranciers en Verklaring inzake moderne slavernij weerspiegelen ons streven om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties, en om doeltreffende systemen en controlemechanismen te implementeren en te handhaven die voorkomen dat er, waar dan ook in onze toeleveringsketens, sprake is van slavernij of mensenhandel. Onze Principes voor milieuverantwoordelijkheid weerspiegelen onze sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid op milieugebied, ons streven naar veiligheid en betrokkenheid van werknemers, en onze naleving van alle toepasselijke wetten op dwangarbeid en kinderarbeid, wetten op het gebied van loon en werktijden, en non-discriminatiewetten. Wij denken niet dat een van deze controles ertoe heeft geleid of er waarschijnlijk toe zal leiden dat kwetsbare gezinnen inkomsten mislopen als gevolg van de stappen die GoTo heeft ondernomen om de risico's op dwangarbeid of kinderarbeid te elimineren. We streven er echter naar de effectiviteit en de voortdurende naleving van onze beleidsrichtlijnen en procedures periodiek te evalueren. We hanteren geen KPI's op het gebied van slavernij of mensenhandel, aangezien elk afzonderlijk geval hiervan een overtreding van de wet, onze normen voor leveranciers en ons bedrijfsbeleid zou inhouden.

Beleid en trainingen van GoTo

GoTo's Handboek voor medewerkers ('Handboek') stelt gedragsnormen vast voor iedereen die voor of namens GoTo werkt. GoTo's Ethische gedragscode maakt deel uit van dit handboek ('Ethische gedragscode'). Het Handboek voor medewerkers wordt regelmatig herzien en bijgewerkt om te waarborgen dat we altijd goed inzicht hebben in de risico's van moderne slavernij en mensenhandel binnen de toeleveringsketens of voor onze Onderneming.

GoTo verbindt zich ertoe een veilige en geweldloze werkomgeving aan te bieden. Daarom volgt de Onderneming een nultolerantiebeleid ten aanzien van geweld, bedreiging met geweld en elke andere illegale activiteit op de werkplek. GoTo biedt haar medewerkers verschillende mechanismen om vragen te stellen of meldingen in te dienen over mogelijke schendingen van de Ethische gedragscode, de beleidsregels van GoTo of de toepasselijke wet- en regelgeving. Alle eventuele vragen of opmerkingen over slavernij of mensenhandel kunnen ook via deze mechanismen worden gemeld. In onze Ethische gedragscode beschrijven we procedures en contactgegevens om dergelijke kwesties te melden en verklaren we dat represaillemaatregelen tegen medewerkers niet worden getolereerd.