Terug naar juridische informatie

GoTo Verklaring inzake preventie van slavernij en mensenhandel

Een ondertekend Engelstalig exemplaar van deze verklaring kan hier worden gedownload.

Gereviseerd en goedgekeurd: 16 juni 2023

In deze gezamenlijke verklaring, die is afgelegd op grond van de Britse Modern Slavery Act 2015 en de Australische Federal Modern Slavery Act 2018, wordt beschreven welke aanpak GoTo en haar gelieerde bedrijven volgen om inzicht te krijgen in alle potentiële risico's van moderne slavernij met betrekking tot zijn bedrijfsactiviteiten, en welke maatregelen worden genomen om dergelijke risico's het hele jaar door te beperken.

Overzicht van bedrijfsactiviteiten

De missie van GoTo: het potentieel van moderne medewerkers volledig tot uiting laten komen. We stellen ons iedere dag ten doel om producten, oplossingen en services aan te bieden waarmee mensen hun beste werk kunnen leveren – waar, wanneer en hoe ze maar willen. GoTo is in het Verenigd Koninkrijk en in Australië actief via haar dochterondernemingen GoTo Technologies UK Limited en GoTo Technologies AUS Pty Ltd. Deze gezamenlijke verklaring heeft betrekking op deze dochterondernemingen. De gezamenlijke verklaring is opgesteld in overleg tussen beide dochterondernemingen en goedgekeurd door de raden van bestuur van beide ondernemingen waarop deze verklaring betrekking heeft.

Ons personeelsbestand

Een aanzienlijk deel van ons personeelsbestand bestaat uit hoog opgeleide arbeidskrachten. Alle medewerkers die GoTo in dienst neemt, worden onderwerpen aan een antecedentenonderzoek. GoTo werkt ook met zelfstandige contractanten (freelancers). Gezien de aard van de werkzaamheden van onze zelfstandige contractanten menen we dat er geen noemenswaardig risico van moderne slavernij bestaat. GoTo maakt in het algemeen gebruik van uitzendbureaus om zelfstandige contractanten te werven. Deze bureaus worden aan de hand van duidelijk omschreven zakelijke criteria geselecteerd, volgens een standaard sourcingproces.

Onze structuur, bedrijfsactiviteiten en leveranciersrelaties

Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel voorkomt in onze toeleveringsketens of in welk onderdeel van ons bedrijf dan ook. Als softwarebedrijf bestaan onze voornaamste activiteiten uit het leveren van producten, oplossingen en services op IT-gebied. We hebben een risicobeoordeling uitgevoerd door onze bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens zorgvuldig tegen het licht te houden. Als resultaat van dit proces, en gelet op de aard van onze activiteiten en onze benadering van ondernemingsbestuur, zijn we van oordeel dat het risico van slavernij of mensenhandel bij onze bedrijfsactiviteiten of toeleveringsketens zeer gering is.

GoTo werkt niet met een uitgebreid netwerk van plaatselijke of internationale toeleveranciers bij wie moderne slavernij of mensenhandel normaal gesproken een materieel risico zou vormen. Onze toeleveringsketen is betrekkelijk overzichtelijk en betreft de aankoop van producten en diensten die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten van onze bedrijven, zoals kantoorbenodigdheden, de huur van gebouwen, dienstverbanden en professionele advisering. Onze maatregelen ter preventie van slavernij en mensenhandel bestaan uit het opstellen van deze verklaring, de Gedragscode voor leveranciers, het Handboek voor medewerkers en de Ethische gedragscode. Wij eisen van al onze leveranciers dat zij zich houden aan de op onze website gepubliceerde Gedragscode voor leveranciers van GoTo, waarin normen op het gebied van mensenrechten en arbeid gedetailleerd worden beschreven. De Gedragscode voor leveranciers en de Verklaring inzake moderne slavernij weerspiegelen ons engagement om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties, en om doeltreffende systemen en controlemechanismen te implementeren en te handhaven die verhinderen dat er, waar dan ook in onze toeleveringsketens, sprake is van slavernij of mensenhandel. We streven ernaar de effectiviteit en de voortdurende naleving van onze beleidsrichtlijnen en procedures periodiek te evalueren. We hanteren geen KPI's op het gebied van slavernij of mensenhandel, aangezien elk afzonderlijk geval hiervan een overtreding van de wet, onze normen voor leveranciers en ons bedrijfsbeleid zou inhouden.

Beleid en trainingen van GoTo

Het Handboek voor medewerkers van GoTo stelt gedragsnormen vast voor iedereen die voor of namens GoTo werkt. De Ethische gedragscode van GoTo maakt deel uit van dit handboek. Het Handboek wordt regelmatig herzien en bijgewerkt om te waarborgen dat we altijd goed inzicht hebben in de risico's van moderne slavernij en mensenhandel binnen de toeleveringsketens en voor onze Onderneming.

GoTo verbindt zich ertoe een veilige en geweldloze werkomgeving aan te bieden. Daarom volgt de Onderneming een nultolerantiebeleid ten aanzien van geweld, bedreiging met geweld en elke andere illegale activiteit op de werkplek. GoTo biedt haar medewerkers verschillende mechanismen om vragen te stellen of meldingen in te dienen over mogelijke schendingen van de Ethische gedragscode, de beleidsregels van GoTo of de toepasselijke wet- en regelgeving. Eventuele vragen of opmerkingen over slavernij of mensenhandel kunnen ook via deze mechanismen worden gemeld. In onze Ethische gedragscode beschrijven we onze procedures en contactgegevens om dergelijke kwesties te melden, en verklaren we dat represaillemaatregelen tegen medewerkers niet worden getolereerd.