Terug naar juridische informatie

Leasevoorwaarden voor Dolby-hardware

Deze Leasevoorwaarden voor Dolby hardware zijn van toepassing op het leasen van door Dolby vervaardigde bedrijfscommunicatieapparatuur ('Leaseproducten') die door ons wordt geleverd, zoals vastgelegd in een ondertekende Bestelling, en zijn onderhevig aan de Servicevoorwaarden van GoTo die beschikbaar zijn op https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions ('Eindgebruikersovereenkomst').

De partijen komen het volgende overeen:

  1. 1. Eigendom. Noch u, noch GoTo is de eigenaar van de Leaseproducten.Dolby Laboratories, Inc. is en blijft de eigenaar van alle Leaseproducten. Als de Eindgebruikersovereenkomst of deze Leasevoorwaarden worden geschonden, beëindigd, of als u of GoTo ophoudt te werken overeenkomstig de normale gang van zaken, heeft Dolby het recht de Leaseproducten terug te vorderen. Dolby is een derde-begunstigde van de Eindgebruikersovereenkomst met betrekking tot Dolby's eigendomsbelang in de Leaseproducten, ook met het oog op de uitoefening van Dolby's rechten op grond van deze paragraaf. U mag de Leaseproducten niet verpanden, bezwaren, onderverhuren of uitlenen aan een derde partij zonder onze schriftelijke toestemming.
  2. 2. Staat van de Leaseproducten. De Leaseproducten kunnen nieuw zijn of kunnen opgeknapt zijn tot een 'als nieuw'-standaard. U dient de Leaseproducten in goede staat houden. Indien wij vaststellen dat de Leaseproducten door misbruik of verwaarlozing beschadigd zijn, kunne wij u bijkomende kosten in rekening brengen voor het herstellen of vervangen van de Leaseproducten.
  3. 3. Ondersteuning en vervanging. Wij zullen alle Leaseproducten die tijdens de Looptijd van de Dienst defect raken ten gevolge van een fabrieksfout kosteloos voor u repareren of vervangen. Om een reparatie of vervanging aan te vragen, dient u online een verzoek bij ons in op https://support.goto.com. U dient de Leaseproducten binnen 45 dagen na indiening van het vervangingsverzoek te retourneren, anders kunnen wij u vervangingskosten voor de Leaseproducten in rekening brengen.
  4. 4. Aankoop van Leaseproducten. Aan het einde van de Dienstlooptijd van de Leaseproducten dient u deze aan GoTo te retourneren. GoTo kan, naar eigen goeddunken, u toestaan de Leaseproducten tegen de werkelijke marktwaarde aan te schaffen. In geval van een dergelijke aankoop gaat de eigendom van de Leaseproducten onmiddellijk op u over en eindigen onze verplichtingen inzake ondersteuning en vervanging zoals bepaald in artikel 3 hierboven.
  5. 5. Eindgebruikers bij de overheid. Indien u een overheidsinstantie van de Verenigde Staten bent, is alle software die gedistribueerd wordt met of ingebed is in de Leaseproducten onderworpen aan de toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die bij deze Leaseproducten horen; is dit commerciële computersoftware die uitsluitend op particuliere kosten is ontwikkeld; wordt dit uitsluitend als commerciële computersoftware (met beperkte rechten, indien van toepassing) aan de regering van de Verenigde Staten verstrekt; is het gebruik, de verveelvoudiging en de openbaarmaking door civiele instanties van de regering van de Verenigde Staten onderworpen aan de voorwaarden van dergelijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers en FAR 52.227-19(b) (Federal Acquisition Regulation), of het huidige equivalent daarvan; en is het gebruik, de verveelvoudiging en de openbaarmaking door afdelingen van het ministerie van Defensie uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, in overeenstemming met DFARS 227.7202 (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement), of het huidige equivalent daarvan.

Laatst bijgewerkt: september 2020
(2020.v1)