Terug naar juridische informatie

API-gebruiksvoorwaarden voor ontwikkelaars

Laatst bijgewerkt: april 2022

BELANGRIJK – ZORGVULDIG LEZEN:

Deze API-gebruiksvoorwaarden voor ontwikkelaars ('Voorwaarden') beschrijven de voorwaarden waaronder de groep van GoTo-entiteiten, met inbegrip van alle directe en indirecte dochterondernemingen en gelieerde bedrijven die aangestuurd worden door of onder gemeenschappelijk bestuur staan met GoTo Group, Inc. (gezamenlijk 'GoTo' of 'wij') de gebruiker ('u') het recht verlenen op toegang tot en gebruik van applicatieprogramma-interfaces, of vergelijkbare ontwikkelingshulpmiddelen die een interface tot stand brengen met de producten en diensten van GoTo ('API's') die door GoTo beschikbaar worden gesteld. Indien u de API's gebruikt in combinatie met andere Diensten (zoals hieronder gedefinieerd), dan zijn de toepasselijke Voorwaarden op die Diensten ook van toepassing.  Door het voltooien van het betreffende registratieproces of door het openen of gebruiken van API's die door GoTo worden aangeboden, verklaart u dat u: (i) de bevoegdheid hebt om namens de partij die de API's gebruikt overeenkomsten af te sluiten; en (ii) de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, tenzij anders uiteengezet in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen u en GoTo.

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Door gebruik te blijven maken van enige API gaat u akkoord met de op dat moment geldende Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met wijzigingen in deze Voorwaarden, dient u de API's dan ook niet langer te gebruiken.

 1. Definities
  • (a) Applicatie verwijst naar elk(e) softwaretoepassing, product, dienst of website die u ontwikkelt, bezit of beheert om te integreren met een API.
  • (b) GoTo-merken verwijst naar de naam en bijbehorende merken van een van de Diensten waarvoor API's beschikbaar worden gesteld door GoTo via haar websites of eigendommen, zoals dergelijke Diensten verder worden beschreven in deRichtlijnen voor brandingvan GoTo .
  • (c) Vertrouwelijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, niet-openbare informatie betreffende de API's of GoTo-toepassingen, -producten, -diensten, -gegevens, -ideeën, -uitvindingen, -eigenschappen, -software, -technieken, -technologie, -handelsgeheimen en zakelijke en financiële GoTo-informatie, of enige andere informatie betreffende GoTo die u bekend wordt door openbaarmaking, observatie of anderszins, en die ofwel door GoTo als vertrouwelijk is aangemerkt, door zijn aard algemeen als vertrouwelijke informatie zou worden beschouwd, of die niet algemeen bekend is of gemakkelijk te achterhalen is voor het publiek.
  • (d) Registratiegegevens verwijst naar de beperkte informatie over u die door GoTo verzameld wordt tijdens het online registratieproces.
  • (e) Diensten verwijst naar GoTo's software-as-a-service-aanbiedingen en audiodiensten (die kunnen worden aangeboden door een of meerdere gelieerde bedrijven van GoTo die verantwoordelijk zijn voor de tarieven en voorwaarden met betrekking tot de respectieve audiodiensten), zoals uiteengezet in de Dienstbeschrijvingen.
 2. Online registreren. Om toegang te krijgen tot een API of deze te gebruiken, moet u: (i) het toepasselijke online registratieproces voltooien; (ii) deze Voorwaarden elektronisch aanvaarden; en (iii) de registratie voltooien voor de Applicatie die gebruik maakt van de API waartoe u toegang wenst te verkrijgen.  U moet elke Applicatie die u wilt ontwikkelen apart registreren. Alle registratieverzoeken kunnen worden ingediend op https://developer.goto.com/signup. GoTo kan de registratie van uw Applicatie naar eigen goeddunken afwijzen. In het geval dat de registratie van uw Applicatie door GoTo wordt afgewezen, kunt u een nieuwe registratie voor uw Applicatie indienen. 
  • (a) Registratiegegevens. U verklaart en garandeert dat alle door u verstrekte Registratiegegevens actueel, volledig en nauwkeurig zijn, en u bent als enige verantwoordelijk voor het bijwerken van uw Registratiegegevens wanneer dat nodig is. GoTo behoudt zich het recht voor om u onmiddellijk toegang te ontzeggen tot de API's, als uw Registratiegegevens op enig moment onjuist, onvolledig of niet actueel blijken te zijn. Registratiegegevens worden door GoTo automatisch verwerkt ten behoeve van het beheer van uw account, in overeenstemming met het Privacybeleid.
  • (b) Accountwachtwoord/-veiligheid. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en account, en bent volledig aansprakelijk voor alle handelingen die onder uw wachtwoord of account worden uitgevoerd. U gaat ermee akkoord GoTo onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de veiligheid. GoTo is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt lijden als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door een derde, met of zonder uw medeweten.
  • (c) Privacy. GoTo's gebruik van alle door u verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot Registratiegegevens, wordt uiteengezet in het Privacybeleid. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat GoTo uw informatie kan inzien, bewaren of vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is.
 3. Licenties en beperkingen
  • (a) API-licentie. Behoudens deze Voorwaarden verleent GoTo u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de API's, teneinde: (i) uw Applicatie te ontwikkelen, te testen en te ondersteunen; en (ii) eindgebruikers van uw Applicatie in staat te stellen verbinding te maken en te communiceren met de toepasselijke Diensten. Het is u niet toegestaan toegang te krijgen tot de API's of deze te gebruiken buiten de reikwijdte van de beschrijving in de registratie Applicatie die door GoTo is geaccepteerd.
  • (b) Marketingintegratie. GoTo kan u toestaan uw Applicatie, logo('s), en de aard van de aangeboden integratie op een of meer van zijn online portalen of marktplaatseigendommen te vermelden. Voor zover u van dergelijke functionaliteit gebruik maakt, bent u volledig verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van dergelijke informatie; GoTo is hier niet voor aansprakelijk.
  • (c) Merklicentie en handelsmerken. Behoudens deze Voorwaarden verleent elke partij de andere een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de betreffende GoTo-merken of uw naam en logo('s) te tonen, zoals van toepassing, en uitsluitend voor zover nodig om: (i) compatibiliteit met de Dienst tot stand te brengen; of (ii) eindgebruikers van uw Applicatie in staat te stellen verbinding te maken met de toepasselijke Diensten onder de in artikel 3.a bedoelde verleende licentie. GoTo-merken of logo's dienen te worden gebruikt overeenkomstig de Richtlijnen voor co-branding die hier te vinden zijn. Het is geen van de partijen toegestaan handelsmerken of domeinnamen te gebruiken, te registreren of te proberen te registreren die afgeleid zijn van of verwarrend veel lijken op die van de andere partij.
  • (d) Beperkingen. Door enige API te gebruiken, stemt u ermee in om: (i) onze API's, Diensten of technologie niet te wijzigen, afgeleide werken ervan voor te bereiden of aan reverse engineering te doen; (ii) onze API's of Diensten niet zodanig te gebruiken dat onze netwerken, beveiligingssystemen, gebruikersaccounts of de Diensten misbruikt of verstoord worden, zoals bepaald door GoTo; (iii) geen toegang te verkrijgen tot en geen gebruik te maken van de API's voor frauduleuze of illegale doeleinden, noch voor enig doel dat schadelijk kan zijn voor GoTo of haar Diensten; (iv) de API's of de Diensten niet te verhandelen, te verkopen of door te verkopen aan derden; (v) de Diensten niet te gebruiken in strijd met ons beleid, toepasselijke wetten of voorschriften; (vi) de API's niet te gebruiken in een applicatie, product of dienst die concurreert met enige applicatie, product of Dienst die door GoTo wordt aangeboden, noch om klanten of potentiële klanten van GoTo anderszins af te leiden van de Diensten; (vii) gegevens van klanten, gebruikers of eindgebruikers van hetzij GoTo of de Dienst/Aanbieding waaraan deze API gekoppeld is, niet te harvesten, om te leiden of te verzamelen zonder wettige basis en schriftelijke toestemming van GoTo; (viii) geen materiaal te verzenden via de API's of Diensten dat inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, noch (ix) eigendomsrechtmededelingen te verwijderen op API's, de GoTo-merken, en alle andere materialen die u ontvangt in verband met uw gebruik van de API's; (x) geen verklaringen af te leggen met betrekking tot GoTo, de Diensten, of deze Voorwaarden; (xi) de GoTo-merken niet weer te geven op een manier die redelijkerwijs een goedkeuring, relatie of verwantschap met of sponsoring tussen u of een derde en GoTo zou kunnen impliceren; en/of (xii) geen toegang te verkrijgen tot en geen gebruik te maken van de API's op een manier die een redelijk verzoekvolume overschrijdt of buitensporig of onrechtmatig gebruik vormt, zoals bepaald door GoTo.
  • (e) Beveiliging en privacy-by-design. U stemt ermee in om bij het ontwerpen van uw Applicatie passende, industriestandaardconforme, van veilige codering voorziene, van privacy-by-design voorziene, en andere passende erkende beveiligingsmethodologieën te implementeren, op een manier die bedoeld is om alle informatie te beschermen die toegankelijk is, en verwerkt, gehost of overgedragen wordt vanuit de GoTo-diensten of een Dienst/Product van een derde partij waarmee deze API verbonden is. GoTo behoudt zich het recht voor om uw API-gebruik te testen, te valideren en/of te onderzoeken in overeenstemming met de vereisten daarvoor.
 4. Intellectuele eigendommen en GoTo-merken. U erkent dat wij of onze licentiegevers alle eigendomsrechten, overige rechten en belangen in onze API's, Diensten, GoTo-merken, en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten behouden, met inbegrip van alle wijzigingen, uitbreidingen, verbeteringen, afgeleide werken en upgrades. U stemt ermee in dat u geen handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, domeinnamen of accountnamen voor sociale media zult gebruiken of registreren waarin geheel of gedeeltelijk GoTo-merken zijn opgenomen of die lijken op GoTo-merken.
 5. Beëindiging. GoTo behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, en op enig moment, een API te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, of uw rechten op toegang tot of gebruik van de API's of weergave van de GoTo-merken op te schorten of te beëindigen.U kunt het gebruik van de API's stopzetten en deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door uw account te beëindigen en alle toegang tot en gebruik van de API's stop te zetten.Bij beëindiging van deze Voorwaarden zult u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de API's stopzetten en de GoTo-merken niet langer weergeven. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een beëindiging van deze Voorwaarden in overeenstemming met dit artikel, met dien verstande echter dat de beëindiging van deze Voorwaarden geen invloed heeft op enige vordering die vóór die beëindiging is ontstaan.De artikelen 4 tot en met 12 blijven van kracht na beëindiging.
 6. Onafhankelijke ontwikkeling. U begrijpt en erkent dat GoTo van tijd tot tijd onafhankelijk applicaties, producten of diensten kan maken die lijken op of concurreren met uw applicaties, producten of diensten, en niets in deze Voorwaarden zal worden opgevat als het beperken of voorkomen dat GoTo dit doet, noch dat dergelijke activiteiten geen verplichting voor u scheppen.
 7. Geheimhouding. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door GoTo toegestaan, zult u geen Vertrouwelijke Informatie van GoTo aan derden onthullen of dergelijke Vertrouwelijke Informatie op enige andere manier gebruiken dan om uw verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen. De voornoemde beperkingen zijn niet van toepassing op informatie die: (i) openbaar wordt gemaakt buiten uw schuld om; (ii) al rechtmatig in uw bezit is en niet onderworpen is aan een geheimhoudingsverplichting tegenover GoTo; (iii) u bekend wordt via een derde partij die een duidelijk recht te goeder trouw heeft om de informatie bekend te maken; of (iv) Vertrouwelijke informatie is die u verplicht bent op te geven krachtens een bevel van een bevoegde rechtbank of een geldige dagvaarding, op voorwaarde dat u GoTo tijdig op de hoogte brengt van dergelijk gerechtelijk bevel of een dergelijke dagvaarding. Bovendien zult u alle wachtwoorden en/of andere toegangsinformatie met betrekking tot de API's vertrouwelijk houden.
 8. Garanties. U garandeert GoTo hierbij dat u alle noodzakelijke autoriteit hebt om de verplichtingen onder deze Voorwaarden aan te gaan en na te komen zonder de toestemming van een derde partij of schending van een contract of overeenkomst met een derde partij, en dat het gebruik door anderen van uw applicaties, producten of diensten geen inbreuk zal maken op de rechten van een derde partij (zoals auteursrecht, patent, handelsmerk of andere eigendomsrechten) of een toepasselijke wet of verordening. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat de API's door GoTo worden verstrekt op een 'AS IS'- (in werkelijke staat) en 'AS AVAILABLE'-basis (indien beschikbaar). GOTO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK AF, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS IMPLICIETE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN. GOTO GEEFT GEEN GARANTIE DAT EEN OF MEER VAN DE API's AAN UW VEREISTEN KAN VOLDOEN, NOCH DAT UW GEBRUIK VAN DE API'S NIET VERSTOORD ZAL WORDEN, NOCH DAT DE API'S TE ALLEN TIJDE WERKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN; NOOIT KAN GOTO GARANTIE GEVEN VOOR DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE API'S, NOCH DAT ENIGE DEFECTEN IN DE API'S ZULLEN WORDEN HERSTELD. GEEN INFORMATIE OF ADVIES, NOCH MONDELING, NOCH SCHRIFTELIJK, DAT U VAN GOTO OF DOOR GEBRUIK VAN DE API'S VERKRIJGT, VORMT ENIGE GARANTIE DIE HIERBIJ NIET UITDRUKKELIJK WORDT GEDAAN.
 9. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL IS GOTO AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER OF ANDERE VERGELIJKBARE SCHADE MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN, DIRECT OF INDIRECT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: (i) VERLIES VAN GEGEVENS; (ii) VERLIES VAN INKOMSTEN; (iii) VERLIES VAN KANSEN (iv) WINSTDERVING; OF (v) HERSTELKOSTEN OF ANDERE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, EN INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) EN WETSOVERTREDING, EN ONGEACHT OF GOTO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. De AANSPRAKELIJKHEID VAN GOTO IS HIERBIJ BEPERKT TOT $ 50,00.
 10. Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord GoTo en zijn gelieerde bedrijven, en hun respectieve directeuren, vertegenwoordigers, adviseurs, werknemers, consultants en partners, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van vorderingen van derden die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de API's, een schending van deze Voorwaarden door u, of andere acties in verband met uw gebruik van de API's, met inbegrip van aansprakelijkheid of kosten die voortkomen uit vorderingen, verliezen, schade (werkelijke of gevolgschade), rechtszaken, vonnissen, proceskosten en redelijke advocatenhonoraria, van elke soort en aard.
 11. Rechtskeuze en locaties voor geschillenbeslechting. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de Staat Delaware, zonder verwijzing naar zijn rechtskeuze. De staat Delaware heeft exclusieve jurisdictie over elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, en geschillen zullen worden beslecht in de bevoegde staats- of federale rechtbanken van Delaware.
 12. Aanvullende voorwaarden.
  • (a) Betrekkingen tussen de Partijen. U en GoTo zijn onafhankelijke contractanten. Deze Voorwaarden vormen geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap tussen de partijen, noch een vertrouwensrelatie of arbeidsverhouding.
  • (b) Overdracht van rechten. U mag uw rechten niet overdragen of uw plichten delegeren onder deze Voorwaarden, noch geheel noch gedeeltelijk, en noch van rechtswege of anderszins, en elke poging tot overdracht of delegatie is nietig.
  • (c) Overmacht. Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor vertragingen, onderbrekingen of andere tekortkomingen in de uitvoering van deze Voorwaarden die het gevolg zijn van handelingen buiten haar redelijke controle, maar alleen zolang dergelijke omstandigheden aanhouden. Onder overmacht wordt verstaan, maar is niet beperkt tot: natuurrampen (zoals blikseminslag, aardbevingen, orkanen, overstromingen); oorlogen, rellen, terroristische activiteiten en burgerlijke onrust; activiteiten van plaatselijke telefooncentrales, telefoonmaatschappijen, aanbieders van draadloos internet, internetdienstverleners, en andere derde partijen; explosies en branden; embargo's, stakingen en arbeidsgeschillen; overheidsdecreten; en enige andere oorzaak die buiten de redelijke controle van een partij valt.
  • (d) Kennisgeving GoTo kan u via e-mail, gewone post en/of berichten op de GoTo-website een kennisgeving sturen.
  • (e) Gebruik met hoog risico. U erkent hierbij dat de API's en de Diensten niet ontworpen of bedoeld zijn om te openen of te gebruiken tijdens activiteiten met een hoog risico, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: medische procedures; online beheersing van vliegtuigen, luchtverkeer, luchtvaartnavigatie of luchtvaartcommunicatie; of het ontwerp, de bouw, de exploitatie of het onderhoud van een nucleaire faciliteit. GoTo wijst hierbij uitdrukkelijk elke (uitdrukkelijke en impliciete) garantie van geschiktheid voor dergelijke doeleinden af.
  • (f) Naleving van wet- en regelgeving. Beide partijen stemmen ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke export- en importwetten en -voorschriften, in verband met hun prestaties, toegang en/of gebruik van de API's onder deze Voorwaarden.
  • (g) Geen verklaring van afstand. Het nalaten van één van beide partijen om in één of meer gevallen aan te dringen op de strikte uitvoering van één van de voorwaarden van deze Voorwaarden zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand of het afzien van het recht om die voorwaarde(n) bij een toekomstige gelegenheid(en) te doen gelden of erop terug te vallen.
  • (h) Geen begunstiging van derden. Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij deze Voorwaarden, zal geacht worden een derde-begunstigde te zijn van deze Voorwaarden of van enige bepaling ervan.
  • (i) Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden zetten de volledige overeenkomst en afspraken van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan uiteen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Geen verklaring van afstand of wijziging van enige bepaling of voorwaarde van deze Voorwaarden is geldig of bindend voor een der partijen, tenzij schriftelijk overeengekomen door beide partijen. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling van deze Voorwaarden worden uitgesloten. De overige bepalingen blijven echter volledig van kracht en de partijen komen overeen deze na te leven op een manier die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van deze Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van dit document en de documenten waarnaar verwezen wordt, blijft dit document leidend met betrekking tot uw gebruik van de API's.
  • (j) Rechtsmiddelen. U erkent dat uw schending van deze Voorwaarden onherstelbare schade aan GoTo kan toebrengen, waarvan de omvang moeilijk vast te stellen zou zijn. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat GoTo, naast alle andere rechtsmiddelen die GoTo wettelijk kan aanwenden, het recht heeft om onmiddellijk een voorlopige voorziening te vragen in het geval van een schending van deze Voorwaarden door u of door een van uw vertegenwoordigers, consultants, adviseurs, of andere werknemers.