Terug naar juridische informatie

Ruby-voorwaarden

Deze aanvullende servicevoorwaarden ('Ruby-voorwaarden') regelen uw gebruik van de diensten van Ruby Receptionists ('Ruby-diensten') die worden geleverd door Ruby Receptionists, Inc. ('Ruby'), die u hebt aangeschaft in combinatie met de-diensten van Grasshopper, die samen worden aangeduid als de 'Dienst(en)' binnen de Servicevoorwaarden van GoTo. Deze Ruby-voorwaarden zijn opgenomen in de Servicevoorwaarden van GoTo ('Servicevoorwaarden'). De partijen komen het volgende overeen:

 1. Licentie en gebruik. Voor zover Ruby u enige software ter beschikking stelt in verband met de Ruby-diensten, begrijpt u en stemt u ermee in dat (i) u een herroepbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie hebt voor toegang tot en gebruik van dergelijke software, en de inhoud daarvan in verband met de Ruby-Services, uitsluitend zoals toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden van Ruby en de Servicevoorwaarden, en (ii) dergelijke software niet aan u wordt verkocht maar aan u in licentie wordt gegeven, en deze eigendom van Ruby blijft, en Ruby het eigendomsrecht op de software behoudt, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben. Daarnaast mag u de website en mobiele applicatie(s) van Ruby uitsluitend gebruiken om de Ruby-diensten te gebruiken zoals bedoeld door de functionaliteit op die website en mobiele applicatie(s) en uitsluitend teneinde toegang te krijgen tot de Ruby-diensten die u hebt aangeschaft. De hierin beschreven rechten worden automatisch beëindigd indien u een van deze Voorwaarden schendt.

 2. Receptionist-minuten. Ruby meet uw gebruik van Receptionist-diensten aan de hand van zogenaamde Receptionist-minuten. Bij de pakketten van de Receptionist-diensten is een bepaald basisgebruik aan Receptionist-minuten inbegrepen voor een vast bedrag. As het basisgebruik wordt overschreden, worden extra kosten in rekening gebracht. In alle gevallen worden Receptionist-minuten berekend en gefactureerd in eenheden van 30 seconden, en worden telefoongesprekken naar boven afgerond (tot de volgende eenheid van 30 seconden). Als een gesprek bijvoorbeeld tien seconden duurt, worden er 30 seconden in rekening gebracht (een halve Receptionist-minuut).

  Voor inkomende oproepen worden Receptionist-minuten berekend vanaf het moment dat de receptionist de oproep ontvangt, en eindigt wanneer een receptionist de oproep doorverbindt naar iemand anders, of naar de voicemail, of op een andere manier de verbinding verbreekt omdat het gesprek voorbij is. Ruby is inclusief wachttijd en exclusief gesprekstijd zodra een gesprek naar u of uw voicemail wordt doorverbonden.

  Receptionist-minuten voor uitgaande gesprekken worden berekend door de tijd te tellen die een uitgaande gesprekken-specialist aan het gesprek besteedt, alsmede de tijd die hij besteedt aan het versturen van een follow-upe-mail om u op de hoogte te stellen van het resultaat van het gesprek. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van het Receptionist-minutenverbuik voor uw account.

 3. Telefoonnummers. Ruby wijst u een doorschakelingstelefoonnummer toe. Indien u het gebruik van de Ruby-diensten staakt, staat Ruby u toe het telefoonnummer dat verbonden is aan uw gebruik van de Ruby-diensten over te zetten, op voorwaarde dat uw account een goede reputatie heeft en het doorschakelingstelefoonnummer meer dan eenentwintig dagen voorafgaand aan de datum van de overzetting aan u werd toegewezen. Ruby behoudt zich het recht voor om telefoonnummers die niet binnen drie maanden na beëindiging van het toepasselijke abonnement zijn overgezet, vrij te geven of opnieuw toe te wijzen.

 4. Dienstgegevens. Wij en Ruby kunnen technische, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelen ter ondersteuning van de levering en gedegen werking van de Ruby-diensten. Zo kunnen wij en Ruby gebruiks- en logboekgegevens verzamelen over hoe de Ruby-diensten worden benaderd en gebruikt, met inbegrip van informatie over het apparaat waarop u de Ruby-diensten gebruikt, evenals IP-adressen, locatie-informatie, taalinstellingen, het type besturingssysteem dat u gebruikt, unieke apparaat-identifiers en andere diagnostische gegevens ter ondersteuning van de Ruby-diensten, alsmede gebruiksgegevens zoals gebruiksvolumes, planning, gespreksvolumes, enzovoort. Alle persoonlijke informatie die door Ruby wordt verzameld met betrekking tot uw gebruik van de Ruby-diensten is tevens onderworpen aan Ruby's Privacyverklaring. Wij en Ruby kunnen dergelijke informatie ook samenvoegen of anonimiseren en gebruiken om statistische en prestatie-informatie samen te stellen met betrekking tot de levering en de werking van de Ruby-diensten. Geaggregeerde of geanonimiseerde informatie bevat geen, en verwijst op geen enkele manier naar persoonlijk identificeerbare informatie die u binnen de Ruby-diensten indient.

 5. Contact opnemen met u. Tenzij het toepasselijk recht dit verbiedt, kan Ruby contact met u opnemen op het telefoonnummer of e-mailadres dat u verstrekt voor klantenservicedoeleinden, bijvoorbeeld om te reageren op uw vragen, ondersteuning te bieden bij probleemoplossing en IT-gerelateerde kwesties, u te vragen deel te nemen aan een gebruikersonderzoek, of om u terug te bellen als u contact hebt opgenomen met Ruby. Ruby kan ook contact met u opnemen voor promotionele doeleinden, of om nieuwe en bestaande producten en diensten met u te bespreken overeenkomstig uw communicatievoorkeuren.

 6. Toestemming voor het ontvangen van sms-berichten. Door ons of Ruby uw mobiele-telefoonnummer te verstrekken, stemt u ermee in dat wij of Ruby u informatieve sms-berichten mogen sturen die verband houden met de Ruby-diensten, of informatie die u van ons hebt gevraagd. Indien u een softwarefunctie activeert waarmee wij of Ruby u sms-berichten kunnen sturen, kunnen wij of Ruby op uw verzoek via sms-berichten contact met u opnemen om het systeem te testen, voor demonstratiedoeleinden, of om problemen op te lossen. Het aantal sms-berichten dat wij of Ruby naar u sturen, is afhankelijk van uw omstandigheden en verzoeken. Indien u contact met ons of Ruby opneemt via sms, kan het zijn dat u een antwoord op uw vraag ontvangt via een sms. U kunt zich afmelden voor sms-berichten door te antwoorden met STOP of UNSUBSCRIBE op een van deze sms-berichten. Voor elk sms-bericht dat u ontvangt of verstuurt, kunnen messaging- en datakosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw mobiele provider als u vragen hebt over de kosten voor berichten of data.

 7. Beschikbaarheid van de diensten. Ruby zal redelijke zakelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van de Ruby-diensten te handhaven tijdens uw diensttijden. U stemt ermee in en begrijpt dat er momenten zullen zijn waarop de Ruby-diensten onbeschikbaar zijn, zoals geplande onderhoudstijden; storingen; noodonderhoud; niet-beschikbaarheid veroorzaakt door software, hardware, of andere Klanten of bellers; en oorzaken buiten de redelijke controle van Ruby. Ruby zal redelijke zakelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van geplande downtime en onbeschikbaarheid van de Diensten. Noch wij, noch Ruby is aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen of andere transmissiefouten die het gevolg zijn van een gebrek aan Ruby-diensten, ongeacht of de oorzaak al dan niet in deze paragraaf wordt genoemd, of een gebrek aan Ruby-diensten veroorzaakt door uw apparaat of uw internet- of mobiele serviceprovider.

 8. Voorbehoud van rechten. Niettegenstaande iets dat hiermee in tegenspraak is, behoudt Ruby zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw gebruik van de Ruby-diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen, of te weigeren de Ruby-diensten te verlenen, indien: (i) Ruby vermoedt dat een verzoek van u of uw client, klant of beller die contact heeft met Ruby via de telefoon, een softwarefunctie of enig ander middel (in al deze gevallen aangeduid als 'Beller') een frauduleuze of anderszins illegale activiteit of een seksuele of anderszins potentieel ongeoorloofde ontmoeting inhoudt of daarmee in verband staat, (ii) u of uw Bellers grof, respectloos of zich anderszins ongepast uitlaten jegens het personeel van Ruby, (iii) Ruby bepaalt, naar eigen goeddunken, dat de diensten van Ruby niet geschikt zijn voor uw bedrijf of doeleinden, of (iv) u inbreuk maakt op een van deze Voorwaarden of, voor zover van toepassing, op de Gebruiksvoorwaarden van Ruby.

 9. Geen Garantie; Beperkte Aansprakelijkheid. UW GEBRUIK VAN DE RUBY-DIENSTEN IS OP UW EIGEN RISICO. RUBY GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES OF WAARBORGEN TEN AANZIEN VAN DE DIENSTEN OF MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, KWALITEIT, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID, TIJDIGHEID, WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE DIENSTEN. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE BEPALING IN DE SERVICEVOORWAARDEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE RUBY-DIENSTEN AAN U GELEVERD OP EEN 'AS IS'- (IN WERKELIJKE STAAT), 'AS AVAILABLE'- (INDIEN BESCHIKBAAR) EN 'WHERE IS'-BASIS (OP DE OVEREENGEKOMEN LOCATIE) ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. WIJ NOCH RUBY GARANDEREN DAT DE RUBY-DIENSTEN AAN AL UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE WERKING ERVAN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT ENIG DEFECT IN DE DIENSTEN ZAL WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE, VERTEGENWOORDIGING OF ADVIES GEGEVEN DOOR RUBY KAN WORDEN BESCHOUWD ALS GARANTIE ZONDER EEN DOOR RUBY ONDERTEKEND SCHRIJVEN WAARUIT EEN DERGELIJKE GARANTIE EXPLICIET BLIJKT. BOVENDIEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ OF RUBY IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ, OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DAN OOK (NOCH OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD [INCLUSIEF NALATIGHEID], INSTANTIE, GARANTIE OF STATUUT, NOCH OP ENIGE ANDERE GROND) VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF MORELE SCHADE OF VERLIEZEN, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN, WINST, GEBRUIK, OF ANDER ECONOMISCH VOORDEEL, OF ENIGE ANDERE VERLIEZEN OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND MET DE RUBY-DIENSTEN, OP WELKE MANIER DEZE DAN OOK IS ONTSTAAN, ZELFS ALS WIJ OF RUBY WISTEN OF HADDEN MOETEN WETEN DAT DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE ZOU(DEN) KUNNEN OPTREDEN.

 10. Derde-begunstigde. U stemt ermee in dat Ruby een derde-begunstigde is onder de Servicevoorwaarden en het recht heeft om deze rechtstreeks tegen u af te dwingen, specifiek met betrekking tot de Ruby-diensten.

 11. Toewijzing. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Servicevoorwaarden, mag u uw rechten op het gebruik van of toegang tot de Ruby-diensten niet overdragen of toewijzen aan derden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.