Voorwaarden en bepalingen van de community


BELANGRIJK - LEES DEZE VOORWAARDEN VOORDAT U GEBRUIKMAAKT VAN DE GoTo-community. Van tijd tot tijd kan GoTo, namens zichzelf en zijn gelieerde partners (gezamenlijk 'GoTo'), ervoor kiezen om online communitybronnen aan te bieden, zoals online messageboards, nieuwsgroepen, chatrooms, wiki's, blogs en/of andere interactieve forums (gezamenlijk 'Community') die toegankelijk zijn voor en waaraan kan worden bijgedragen door bepaalde geregistreerde gebruikers van GoTo-producten en -diensten. Deze Community biedt mogelijkheden voor interactie met uw collega's om kennis, nieuws en informatie over GoTo en zijn producten en diensten te delen. Uw deelname aan de Community is vrijwillig en is onderhevig aan deze Voorwaarden en bepalingen van de GoTo-community ('Voorwaarden'), uw overeenkomst(en) met GoTo, de Servicevoorwaarden van GoTo en het Privacybeleid van GoTo, inclusief alle uitsluitingen van aansprakelijkheid die daarin zijn opgenomen. GoTo behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken. Uw voortdurende deelname aan de Community wordt beschouwd als uw instemming met dergelijke gewijzigde of bijgewerkte Voorwaarden. DOOR AAN TE GEVEN DAT U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT OF DEELNEEMT AAN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U: (I) BEVOEGD BENT OM TE TEKENEN VOOR, AKKOORD TE GAAN MET EN UZELF TE BINDEN AAN OVEREENKOMSTEN, NAMENS UZELF EN ELKE ANDERE PARTIJ NAMENS WIE U VAN PLAN BENT DE COMMUNITY TE GEBRUIKEN; EN (II) ERMEE AKKOORD GAAT AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN.

Gedragsregels

Het doel van de Community is het vrijwillig uitwisselen van informatie over GoTo en zijn producten en diensten. U stemt er uitdrukkelijk mee in geen enkel deel van de Community te gebruiken om:

  • content te plaatsen die onwettig, kwaadwillig, misleidend, lasterlijk, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, vulgair, obsceen, lasterlijk, aanstootgevend, ongepast, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
  • u uit te geven voor een andere persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, GoTo of een werknemer van GoTo, of uw relatie met een persoon, groep of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen;
  • headers te vervalsen of identifiers op enige andere manier te manipuleren om de herkomst van enige content die op enig deel van de Community is geplaatst te verhullen;
  • content te plaatsen die u niet beschikbaar mag maken volgens de wet of volgens contractuele of vertrouwensrelaties (zoals voorkennis, eigendoms- en vertrouwelijke informatie die u te weten bent gekomen of hebt bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
  • content te plaatsen die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten of publiciteitsrechten of privacyrechten van derden;
  • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidesystemen' of enige andere vorm van ongevraagde dienstaanbieding te plaatsen;
  • materiaal te plaatsen dat softwarevirussen bevat of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
  • onwettig of onethisch te handelen; of
  • persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw computer en alle overdrachten die u doet tijdens het gebruik van de Community.

Berichten op enig deel van de Community kunnen naar goeddunken van GoTo worden bewerkt, verplaatst, of verwijderd. GoTo behoudt zich het recht voor om uw Community-lidmaatschap naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent in te trekken.

GoTo garandeert geen reactie op enig geplaatst bericht op de Community. Specifiek moeten ondersteuningsproblemen worden aangepakt via de officiële ondersteuningsbepalingen en -protocollen van GoTo. U begrijpt dat geplaatste berichten op de Community gericht zijn aan uw collega's en niet aan GoTo, en GoTo garandeert dan ook niet dat een op de Community geplaatst supportincident wordt behandeld.

GoTo geeft geen garantie of waarborg dat enige informatie die op enig deel van de Community geplaatst is, ongeacht of een dergelijke plaatsing al dan niet door een GoTo-medewerker gedaan is, accuraat, volledig of op enigerlei wijze betrouwbaar is. Communityberichten vertegenwoordigen de verklaringen en meningen van individuele gebruikers en zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van GoTo of zijn werknemers, partners of gelieerde ondernemingen. GoTo keurt geen enkel geplaatst bericht in de Community goed of af.

Beperking van aansprakelijkheid/schadeloosstelling/vrijwaring van garanties

DE COMMUNITY EN ALLE INFORMATIE, REACTIES, DIENSTEN EN DOCUMENTATIE VERSTREKT IN VERBAND MET ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY WORDEN ONGEWIJZIGD VERSTREKT ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT HET HANDELSVERKEER, HET GEBRUIK OF DE HANDELSPRAKTIJK.

GoTo IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, WINSTVERLIES, INKOMSTENVERLIES, VERVANGINGSKOSTEN VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN INFORMATIE OF GEGEVENS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE VERVAT IN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERWAARLOZING, IS GoTo AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY, OF HET VERTROUWEN OP DE INFORMATIE IN ENIG DEEL VAN DE COMMUNITY, ZELFS WANNEER GoTo OP DE HOOGTE IS VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE.

ALLE VRIJWARINGEN EN BEPERKINGEN DIE IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN OPGENOMEN OF ANDERSZINS BIJ WET BESTAAN, BLIJVEN VAN KRACHT NA BEËINDIGING, AFLOOP OF ONTBINDING VAN DEZE VOORWAARDEN.

GoTo biedt geen formele klantenondersteuning op de Community. Commentaar van GoTo-medewerkers of -vertegenwoordigers op de Community mag niet worden beschouwd als vervanging voor officiële GoTo-ondersteuningsprocedures. U gaat ermee akkoord dat u alle risico's in verband met het gebruik van informatie moet evalueren en dragen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke informatie, inclusief alle informatie die door een GoTo-medewerker kan worden geplaatst. Het aanbieden van de Community door GoTo mag op geen enkele manier worden beschouwd als goedkeuring of bekrachtiging van enig product, dienst, commentaar, standpunt of informatie van een derde partij die daarin genoemd wordt of waarnaar verwezen wordt, of van enig commentaar of bericht dat door een gebruiker wordt gegeven.

U gaat ermee akkoord GoTo en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, eigenaren, informatieleveranciers, adviseurs, partners, gelieerde ondernemingen, licentiehouders en licentiegevers te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle aansprakelijkheden, eisen, vorderingen, kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die de gevrijwaarde partijen oplopen in verband met een eis, vordering, actie, rechtszaak, of verlies als gevolg van of voortvloeiend uit een schending door u van deze Voorwaarden of claims die voortvloeien uit uw account of de content die u indient, plaatst, verzendt of beschikbaar maakt via de Community, uw gebruik van de Community, uw verbinding met de Community, uw schending van een overeenkomst met GoTo of uw schending van de rechten van een derde partij. U verklaart uw uiterste best te doen samen te werken met GoTo in de verdediging van een eis, claim, actie of rechtszaak. GoTo behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging op zich te nemen van enig onderwerp dat onderhevig is aan schadeloosstelling door u, op kosten van GoTo.

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en account, en bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die onder uw wachtwoord of account worden uitgevoerd. U gaat ermee akkoord om: (a) GoTo onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging; en (b) ervoor te zorgen dat u zich afmeldt bij uw account aan het einde van elke sessie. GoTo kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade ten gevolge van uw nalatigheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account te handhaven.

Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act

GoTo respecteert het intellectuele eigendom van anderen. GoTo kan, in toepasselijke omstandigheden en naar eigen goeddunken, de toegang beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op onze website op een manier die een inbreuk vormt, of dat onze website links of andere verwijzingen bevat naar een andere online locatie die materiaal of activiteiten bevat die inbreuk maken op uw rechten, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door onze auteursrechtenadviseur de informatie te verstrekken die wordt vereist door de Amerikaanse Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, onderdeel van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. §512. Aanvullende informatie is beschikbaar op https://www.goto.com/company/legal/dmca.

Privacy

U dient uiterst voorzichtig te zijn wanneer u beslist persoonlijke informatie vrij te geven. Indien u vrijwillig informatie, bijvoorbeeld een telefoonnummer of een e-mailadres, bekendmaakt in de Community, kan die informatie door derden worden verzameld en gebruikt om u ongevraagde berichten of reclame toe te sturen of worden ingezet voor andere doeleinden. GoTo heeft geen controle over de acties van dergelijke derde partijen en is niet aansprakelijk voor die acties. Als u persoonlijke informatie bekendmaakt in de Community, doet u dat op eigen risico.

Verklaring omtrent exportwetgeving

De Community kan onderworpen zijn aan Amerikaanse uitvoercontroles. De Community mag niet worden gebruikt (i) in of door een inwoner van een land waartegen de Verenigde Staten een embargo heeft ingesteld; of (ii) door iemand die voorkomt op de lijst van 'Specially Designated Nationals' (lijst van speciaal aangewezen onderdanen) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, of op de lijst van 'Deny Orders' (lijst van weigeringsbevelen) van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door deze Voorwaarden te aanvaarden en enig deel van de Community te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, niet onder controle staat van, of geen onderdaan of inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

Persoonlijke-berichtensysteem (Personal Messaging/PM)

GoTo kan een persoonlijk berichtensysteem ('PM-systeem') beschikbaar stellen aan bepaalde gebruikers, waardoor deze gebruikers privé met elkaar kunnen communiceren. GoTo behoudt zich het recht voor om dergelijke privéberichten naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te lezen, te verwijderen of te bewerken, en/of u te verwijderen uit het PM-systeem en uw verdere gebruik ervan te verhinderen. GoTo behoudt zich ook het recht voor om elke verdere actie te ondernemen die het nodig of passend acht.

Diversen

GoTo behoudt zich het recht voor om de Community of enig deel ervan op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen. GoTo kan niet door u, noch door enige derde partij aansprakelijk worden gehouden, in het geval dat GoTo zijn recht uitoefent om de Community of enig deel ervan te wijzigen of te beëindigen.

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst betreffende het onderwerp van de Voorwaarden en kunnen, behalve zoals hierin uiteengezet, alleen worden gewijzigd door middel van een door beide partijen ondertekend schrijven.

Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de staat Massachusetts (Verenigde Staten) en de wetten van de Verenigde Staten, zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving. U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of gerechtelijke actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden alleen wordt ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in Boston, Massachusetts, en u stemt ermee in en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op de behandeling van een dergelijke zaak. De partijen doen nadrukkelijk afstand van de toepasbaarheid van (i) de Convention on the Sale of Goods van de Verenigde Naties; en (ii) alle Incoterms.

Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of om enige reden onuitvoerbaar wordt bevonden, zal deze bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

Auteursrecht 2022 GoTo
Alle rechten voorbehouden.
Bezoek de GoTo-community »