Terug naar juridische informatie

GoTo Ethische gedragscode

Versie: februari 2021

Deze Ethische gedragscode (de "Code") bevat wettelijke en ethische gedragsnormen voor alle directeuren, bestuurders, managers en medewerkers (gezamenlijk: "U") van GoTo Group, Inc. en haar wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk: de "Onderneming"). Deze Code is bedoeld om misdragingen te ontmoedigen en te zorgen dat alle zakelijke activiteiten worden uitgevoerd volgens strenge integriteitsnormen en met inachtneming van alle toepasselijke wetten en voorschriften.

Als u vragen hebt over deze Code of de toepasselijkheid van de Code op u in een bepaalde situatie, neemt u contact op met uw leidinggevende of de General Counsel van de Onderneming.

Naleving van wetten, regels en voorschriften

De Onderneming eist dat alle medewerkers, bestuurders en directeuren zich houden aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de Onderneming, waar we ook zaken doen. Van u wordt verwacht dat u gezond verstand en goed oordeelsvermogen gebruikt om alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften na te leven, en dat u advies inwint wanneer u vragen hebt over de geldende regelgeving.

Als u informatie krijgt over een overtreding van een wet, regel of voorschrift door de Onderneming, hetzij in de persoon van zijn bestuurders, medewerkers, directeuren of derden die handelen namens de Onderneming, dient u deze kwestie onmiddellijk te melden aan uw leidinggevende en/of de General Counsel, of (indien u een uitvoerend bestuurder of directeur bent) aan de Board of Directors van de Onderneming. Hoewel het de voorkeur van de Onderneming heeft om kwesties intern af te handelen, hoeft niets in deze Code u ervan te weerhouden om bij de desbetreffende autoriteiten of toezichthouders melding te maken van illegale activiteiten, met inbegrip van overtredingen van regelgeving op het gebied van effectenhandel of het milieu, antitrustwetten of andere wet- en regelgeving op het niveau van federale, regionale of buitenlandse overheden. Managers, bestuurders en directeuren van de Onderneming mogen nooit een medewerker ontslaan, demoveren, schorsen, bedreigen, intimideren of op welke manier dan ook discrimineren of aan represailles onderwerpen omdat de medewerker een dergelijke overtreding heeft gemeld, behalve indien wordt vastgesteld dat de melding is gedaan in de wetenschap dat de melding vals was. Deze Code mag niet zodanig worden uitgelegd dat het u zou zijn verboden om te getuigen in, deel te nemen aan of op welke wijze dan ook medewerking te verlenen aan administratieve, gerechtelijke of juridische procedures of onderzoeken door autoriteiten of toezichthouders.

Belangenconflicten

Medewerkers, bestuurders en directeuren moeten steeds in het belang van de Onderneming handelen. U moet zich onthouden van alle activiteiten en persoonlijke belangen die kunnen leiden tot een belangenconflict. Er is sprake van een "belangenconflict" wanneer uw persoonlijke belang strijdig is, of de schijn wekt strijdig te zijn, met de belangen van de Onderneming. Een belangenconflict kan ontstaan wanneer u, als bestuurder, directeur of medewerker, acties onderneemt of belangen hebt waardoor u uw taken en verantwoordelijkheden voor de Onderneming niet meer volledig eerlijk, objectief en doeltreffend kunt uitvoeren.

Bijvoorbeeld:

  • Medewerkers, bestuurders en directeuren van de Onderneming mogen nooit diensten als consultant, medewerker, bestuurder, directeur, adviseur of in welke hoedanigheid dan ook verlenen aan, of een financieel belang hebben in, een directe concurrent van de Onderneming, anders dan diensten die worden verricht op verzoek van de Onderneming en anders dan financiële belangen die minder dan één procent (1%) van de uitstaande aandelen van een beursgenoteerd bedrijf vertegenwoordigen; en
  • Medewerkers, bestuurders of directeuren van de Onderneming mogen hun positie bij de Onderneming nooit gebruiken om invloed uit te oefenen op een transactie met een leverancier of klant waarbij die persoon een persoonlijk belang heeft, anders dan financiële belangen die minder dan één procent (1%) van de uitstaande aandelen van een beursgenoteerd bedrijf vertegenwoordigen.

U bent verplicht om alle transacties of relaties waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat die kunnen leiden tot een belangenconflict, te melden aan de General Counsel of, indien u een uitvoerend bestuurder of directeur bent, aan de Board of Directors, die vervolgens zal bepalen of deze transacties of relaties een belangenconflict inhouden.

Geheimhouding

Medewerkers, bestuurders en directeuren zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan hen wordt toevertrouwd door de Onderneming of door andere bedrijven, met inbegrip van onze leveranciers en klanten, behalve wanneer bekendmaking van deze informatie door een leidinggevende is goedgekeurd of wettelijk verplicht is. Ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie is nadrukkelijk verboden. Bovendien moeten medewerkers de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te waarborgen dat vertrouwelijke of gevoelige bedrijfsinformatie, hetzij van de Onderneming of van een ander bedrijf, niet binnen de Onderneming wordt doorgegeven, anders dan aan medewerkers die deze informatie moeten kennen om hun taken voor de Onderneming te kunnen verrichten. Het is voor medewerkers, bestuurders en directeuren die uit hoofde van hun functie bij de Onderneming vertrouwelijke informatie hebben over de Onderneming of andere bedrijven, met inbegrip van onze leveranciers en klanten, bij wet verboden om voordeel te behalen uit dergelijke vertrouwelijke informatie of om dergelijke informatie door te geven aan anderen die zouden kunnen proberen voordeel te behalen uit deze vertrouwelijke informatie.

Het is mogelijk dat externe partijen u vragen om informatie over de Onderneming. Behoudens de in de voorgaande paragraaf genoemde uitzonderingen mogen medewerkers, bestuurders en directeuren (anders dan de aangewezen woordvoerders van de Onderneming) nooit interne (niet-openbare) zaken van de Onderneming bespreken met of bekendmaken aan personen buiten de Onderneming, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken voor de Onderneming en, indien van toepassing, nadat een geheimhoudingsovereenkomst is gesloten. Dit verbod geldt in het bijzonder voor vragen over de Onderneming door mediavertegenwoordigers, marktprofessionals (zoals beursanalisten, institutionele beleggers, beleggingsadviseurs, effectenmakelaars en handelaren) of aandeelhouders. Antwoorden op vragen mogen namens de Onderneming uitsluitend worden gegeven door de aangewezen woordvoerders van de Onderneming. Als u dergelijke vragen krijgt, moet u weigeren commentaar te geven en de vragensteller doorverwijzen naar uw leidinggevende of een van de officiële woordvoerders van de Onderneming.

U moet zich bovendien houden aan al uw wettelijke verplichtingen tegenover uw vroegere werkgevers. Het gaat bij deze verplichtingen bijvoorbeeld om beperkingen aan het gebruik en de bekendmaking van vertrouwelijke informatie, beperkingen aan het uitnodigen van voormalige collega's om bij de Onderneming te komen werken en niet-concurrentiebedingen.

Ethisch handelen en eerlijk zakendoen

Medewerkers, bestuurders en directeuren moeten ernaar streven om altijd oprecht, ethisch en rechtvaardig om te gaan met alle leveranciers, klanten, concurrenten en medewerkers van de Onderneming. Verklaringen over de producten en diensten van de Onderneming mogen niet onwaar, misleidend, bedrieglijk of frauduleus zijn. U mag nooit misbruik maken van anderen door middel van manipulatie, verhulling, misbruik van vertrouwelijke informatie, een onjuiste voorstelling van belangrijke feiten of welke andere oneerlijke handelspraktijk dan ook.

Bescherming en correct gebruik van bedrijfsmiddelen

Medewerkers, bestuurders en directeuren moeten de bedrijfsmiddelen van de Onderneming zo goed mogelijk beschermen. Diefstal, onzorgvuldigheid en verspilling hebben een directe impact op de financiële resultaten van de Onderneming. Medewerkers, bestuurders en directeuren mogen de bedrijfsmiddelen en diensten van de Onderneming uitsluitend gebruiken voor de legitieme zakelijke doeleinden van de Onderneming en niet voor eigen persoonlijk voordeel of voor het persoonlijk voordeel van anderen.

Medewerkers, bestuurders en directeuren moeten de legitieme belangen van de Onderneming zo goed mogelijk behartigen wanneer de gelegenheid zich voordoet. U mag nooit voor uzelf gebruikmaken van kansen die u ontdekt vanwege uw positie bij de Onderneming of door gebruik te maken van de bedrijfsmiddelen of de informatie van de Onderneming.

Giften en relatiegeschenken

Het gebruik van gelden of middelen van de Onderneming voor het geven van relatiegeschenken, giften of andere gunsten aan overheidsfunctionarissen of -medewerkers is verboden, behalve voor zover deze geschenken in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, van geringe waarde zijn en niet worden gegeven als tegenprestatie voor, of in anticipatie op, bepaalde handelingen door de ontvanger.

Medewerkers, bestuurders en directeuren mogen geen geschenken, giften of andere gunsten aannemen van een klant, leverancier of andere persoon die zaken doet of wil doen met de Onderneming, met uitzondering van zaken van geringe waarde, en zij mogen ook niet toestaan dat naaste familieleden dergelijke geschenken, giften of andere gunsten aannemen. Geschenken die niet van geringe waarde zijn, moeten onmiddellijk worden teruggegeven en worden gemeld bij uw leidinggevende. Indien onmiddellijke teruggave praktisch niet haalbaar is, moeten de geschenken aan de Onderneming worden afgestaan voor liefdadigheidsdoeleinden of voor een andere bestemming die de Onderneming naar eigen inzicht geschikt acht.

Bij zakelijk amusement dat namens de Onderneming wordt aangeboden, moeten gezond verstand en matiging altijd voorop staan. Medewerkers, bestuurders en directeuren mogen zakelijk amusement uitsluitend aanbieden aan of aanvaarden van personen die zaken doen met de Onderneming indien dit infrequent gebeurt, een bescheiden karakter heeft en bedoeld is om legitieme zakelijke doelen te dienen.

Wetgeving tegen omkoping en corruptie

GoTo verricht zijn zakelijke activiteiten met de hoogste mate van integriteit en verbindt zich ertoe om op ethische wijze zaken te doen. Steekpenningen en smeergelden zijn criminele handelingen, die streng verboden zijn volgens de geldende anticorruptiewetten. Het is u nergens ter wereld toegestaan om steekpenningen of smeergelden in welke vorm dan ook aan te bieden, te geven, te vragen of aan te nemen.

GoTo houdt zich aan alle anticorruptiewetten die op onze zakelijke activiteiten van toepassing zijn. GoTo is met name onderworpen aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), de Britse Bribery Act, de Amerikaanse Anti-Kickback Act en alle overige toepasselijke anticorruptiewetten in de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. Aangezien GoTo wereldwijd actief is als SaaS-leverancier, zijn deze anticorruptiewetten van toepassing op elke medewerker, bestuurder en directeur, ongeacht waar zij zich fysiek bevinden.

Elk van deze rechtskaders heeft een belangrijke eigen interpretatie van corruptie en het is belangrijk dat we deze kennen en begrijpen. De Amerikaanse FCPA verbiedt specifiek het aanbieden van "zaken van waarde" aan buitenlandse overheidsfunctionarissen met het doel die functionarissen te beïnvloeden of een ongepast voordeel te verkrijgen bij het binnenhalen of behouden van opdrachten of klandizie. De Britse UK Bribery Act verbiedt specifiek: (i) het omkopen van personen en het zelf aannemen van steekpenningen; (ii) het omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen of ambtenaren; en (iii) voor bedrijven of commerciële organisaties: het niet-verhinderen van omkoping, waar ter wereld deze handelingen ook plaatsvinden.

Neem contact op met de Legal Department als u vragen hebt in verband met deze anticorruptiewetten of hun toepasselijkheid op uw situatie.

Correctheid van boekhouding, administratie en openbare verslagen

Medewerkers, bestuurders en directeuren moeten alle zakelijke transacties eerlijk en correct rapporteren. U bent verantwoordelijk voor de correctheid van uw administraties en verslagen. Correcte informatie is van cruciaal belang om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Onderneming.

Alle boeken, administraties en rekeningen van de Onderneming moeten worden bijgehouden volgens de toepasselijke voorschriften en normen en moeten een correcte weergave bevatten van de werkelijke aard van de geregistreerde transacties. De financiële verslagen van de Onderneming moeten in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde boekhoudpraktijken en de boekhoudkundige richtlijnen van de Onderneming. Er mogen geen geheime of niet-geregistreerde rekeningen of fondsen worden opgericht, voor welk doel dan ook. Er mogen om geen enkele reden valse of misleidende posten in de boekhouding of de administratie van de Onderneming worden opgenomen, en gelden en andere middelen van de Onderneming mogen uitsluitend worden uitbetaald met voldoende ondersteunende documentatie.

Het is beleid van de Onderneming dat we altijd volledige, eerlijke, correcte, tijdige en begrijpelijke informatie verschaffen in al onze financiële verslagen, aangiften en openbare verklaringen.

Bedenkingen op het gebied van boekhouding of auditing

Medewerkers die bedenkingen over twijfelachtige boekhoud- of auditpraktijken of klachten over boekhouding, interne boekhoudcontrole of externe auditing hebben, kunnen hun bedenkingen of klachten vertrouwelijk en desgewenst anoniem schriftelijk melden aan de General Counsel en de Chief Financial Officer van de Onderneming. Zie voor meer informatie het gedeelte "Compliance- en meldprocedures". Al deze meldingen en klachten worden doorgestuurd naar de Board of Directors, tenzij de General Counsel en de Chief Financial Officer van de Onderneming vaststellen dat ze ongegrond zijn. U kunt dergelijke bedenkingen of klachten ook vertrouwelijk, en desgewenst anoniem, rechtstreeks melden aan een van de leden van de Board of Directors.

De Board of Directors zal de gegrondheid van alle meldingen beoordelen en zo nodig passende maatregelen laten nemen tegen de gemelde misstanden.

De Onderneming zal geen disciplinaire, discriminerende of vergeldende maatregelen nemen tegen een medewerker die een klacht of bedenking meldt, tenzij wordt vastgesteld dat de melding werd gedaan in de wetenschap dat de melding vals was.

Contacten met onafhankelijke accountants

Geen enkele medewerker, bestuurder of bestuurder mag, rechtstreeks of indirect, een materieel incorrecte of misleidende verklaring afleggen of laten afleggen tegenover een accountant in verband met een audit, revisie of onderzoek van de financiële verslagen van de Onderneming. Bovendien mogen medewerkers, bestuurders of bestuurders nooit nalaten (of andere personen doen nalaten) om melding te maken van materiële feiten die ertoe zouden leiden dat eerder tegenover een accountant afgelegde verklaringen (in het licht van de omstandigheden waaronder de verklaringen zijn afgelegd) niet langer misleidend zouden zijn in de context van een audit, revisie of onderzoek van de financiële verslagen van de Onderneming. Geen enkele medewerker, bestuurder of bestuurder mag, rechtstreeks of indirect, enige actie ondernemen om een onafhankelijke (register)accountant die betrokken is bij een audit of onderzoek van de financiële verslagen van de Onderneming onder druk te zetten, te manipuleren, te misleiden of op frauduleuze wijze te beïnvloeden.

Ontheffingen van deze Ethische gedragscode

Iedereen die een ontheffing wil aanvragen voor een van deze beleidsrichtlijnen, moet contact opnemen met de General Counsel van de Onderneming. Eventuele ontheffingen van dit beleid kunnen uitsluitend door de Board of Directors van de Onderneming worden toegestaan, en deze uitzonderingen worden openbaar gemaakt zoals wettelijk is voorgeschreven.

Compliance- en meldprocedures

Elke medewerker, bestuurder en directeur heeft de verantwoordelijkheid om vragen te stellen, advies in te winnen, vermoedelijke overtredingen te melden en eventuele zorgen over de naleving van deze Code te uiten. Elke medewerker, bestuurder of directeur die weet of vermoedt dat een andere medewerker of vertegenwoordiger van de Onderneming zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan gedrag in verband met de Onderneming dat de toepasselijke wetgeving of deze Code overtreedt, moet dit melden aan zijn of haar leidinggevende of aan de General Counsel, zoals hierna beschreven. U kunt dergelijke gedragingen naar wens openlijk of anoniem melden, zonder vrees voor vergelding. De Onderneming zal geen disciplinaire, discriminerende of vergeldende maatregelen nemen tegen medewerkers die een klacht of bedenking melden (tenzij wordt vastgesteld dat de melding werd gedaan in de wetenschap dat de melding vals was) of tegen medewerkers die meewerken aan een onderzoek naar het gedrag waarover een dergelijke melding gaat. Elke leidinggevende die een melding krijgt over een overtreding van deze Code, moet onmiddellijk de General Counsel op de hoogte brengen.

U kunt overtredingen van deze Code op vertrouwelijke of anonieme basis melden door contact op te nemen met de General Counsel van de Onderneming. Postadres: GoTo, Attn: General Counsel, 333 Summer Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02210 USA. Zie de adressenlijst van de Onderneming voor informatie over het e-mailadres van de General Counsel. De Onderneming stelt bovendien het gratis telefoonnummer +1-866-265-1758 en een online webformulier beschikbaar waar u alle (vermoedens van) overtredingen van deze Code kunt melden. Hoewel het onze voorkeur heeft dat u zich bekendmaakt wanneer u mogelijke overtredingen meldt, zodat we indien nodig contact kunnen opnemen om verdere informatie op te vragen, mag u overtredingen desgewenst ook anoniem melden.

Indien de General Counsel informatie ontvangt over een vermeende overtreding van deze Code, zal de Counsel naargelang het geval: (a) de informatie beoordelen; (b) indien de vermeende overtreding betrekking heeft op een uitvoerend bestuurder of directeur: de Chief Executive Officer en de Board of Directors op de hoogte brengen van de vermeende overtreding; (c) bepalen of het nodig is een informeel of formeel onderzoek in te stellen, en zo ja een dergelijk onderzoek starten; en (d) de uitkomsten van een dergelijk onderzoek, samen met een aanbeveling voor verdere afhandeling van de kwestie, rapporteren aan de Chief Executive Officer voor nadere actie, of indien de vermeende overtreding betrekking heeft op een uitvoerend bestuurder of directeur: de uitkomsten van het onderzoek rapporteren aan de Board of Directors.

Van medewerkers, bestuurders en directeuren wordt verwacht dat zij hun volledige medewerking verlenen aan elk onderzoek dat door de Onderneming wordt ingesteld naar een vermeende overtreding van deze Code. Als iemand niet meewerkt aan een dergelijk onderzoek, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief eventueel ontslag.

De Onderneming zal vaststellen of er schendingen van deze Code hebben plaatsgevonden, en zo ja, bepalen welke disciplinaire maatregelen genomen moeten worden tegen medewerkers die deze Code hebben overtreden. Indien de vermeende overtreding betrekking heeft op een uitvoerend bestuurder of een directeur, zullen respectievelijk de Chief Executive Officer en de Board of Directors bepalen of er een overtreding van deze Code heeft plaatsgevonden, en zo ja, bepalen welke disciplinaire maatregelen moeten worden getroffen tegen die uitvoerend bestuurder of directeur.

Niet-naleving van de in deze code vastgelegde normen zal leiden tot disciplinaire maatregelen, waartoe onder andere kunnen behoren: berisping, waarschuwing, schorsing zonder doorbetaling, demotie, salarisvermindering, ontslag en terugvordering. Bepaalde overtredingen van deze Code kunnen de Onderneming verplichten om de zaak door te verwijzen naar de bevoegde toezichthouders of instanties voor nader onderzoek of strafrechtelijke vervolging. Ook tegen leidinggevenden die leiding of goedkeuring geven aan overtredingen van deze Code, of die weet hebben van dergelijk gedrag en het niet onmiddellijk melden, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen, inclusief eventueel ontslag.

Beschikbaarstelling en aanpassingen

Deze Code wordt beschikbaar gesteld aan elke nieuwe medewerker, bestuurder of directeur van de Onderneming bij aanvang van zijn of haar arbeids- of andere relatie met de Onderneming, en blijft beschikbaar gedurende de volledige duur van de relatie met de Onderneming. Alle medewerkers, bestuurders en directeuren van de Onderneming moeten verklaren dat zij de Code hebben ontvangen, gelezen en begrepen.

De Onderneming behoudt zich het recht voor deze Code op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te vullen, aan te passen of te beëindigen.

Dit document is geen arbeidsovereenkomst tussen de Onderneming en een van haar medewerkers, bestuurders of directeuren.