Terug naar juridische informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN DOLBY VOICE CLIENT-SOFTWARE

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('EULA') is een wettelijke overeenkomst tussen u (als individu hierna 'u' of 'klant' genoemd) en Dolby Laboratories, Inc, een Californische corporatie, en Dolby International AB, een Zweedse onderneming in Nederland (samen 'Dolby') voor de Dolby Voice Client-software die bij deze EULA hoort, die computersoftware omvat, en geassocieerde media, gedrukt materiaal, 'online' en elektronische documentatie kan omvatten (samen de 'Software' genoemd). Dolby levert u de Software krachtens een afzonderlijke overeenkomst tussen u (of een derde partij zoals uw werkgever) en GoTo of haar dochterondernemingen (een 'Overkoepelende overeenkomst'). In het geval van een conflict is niet de Overkoepelende overeenkomst, maar deze EULA leidend, en regelt uw gebruik van de Software. U STEMT ER HIERBIJ MEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, INSTALLEER, KOPIEER OF GEBRUIK DE SOFTWARE DAN NIET.

 1. 1.VERLENING VAN LICENTIE. Dolby verleent u alleen de rechten die uitdrukkelijk in deze EULA aan u worden verleend, op voorwaarde dat u zich aan alle bepalingen in deze EULA houdt.
  1. 1.1. Verlening van softwarelicentie. Dolby verleent u een niet-exclusieve, herroepbare, beperkte, niet-overdraagbare licentie om (a) de Software te installeren en uit te voeren, uitsluitend met het doel toegang te krijgen tot de oplossingen voor conferentiediensten die onder de Overkoepelende overeenkomst worden geleverd en (b) één kopie van de Software te maken, uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden.
  2. 1.2. Documentatie. U mag, indien van toepassing, een onbeperkt aantal kopieën van de documentatie maken en gebruiken, op voorwaarde dat die kopieën alleen voor uw eigen gebruik en alleen in verband met de Software gebruikt worden, en niet opnieuw gepubliceerd of verspreid worden (op papier, elektronisch of in een andere vorm) buiten uw bedrijf, of aan enige derde partij.
 2. 2. VOORBEHOUD VAN RECHTEN EN EIGENDOM. Dolby behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze EULA aan u worden verleend. De Software wordt beschermd door auteursrecht, patent en/of andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom, en bevat handelsgeheimen van Dolby en haar leveranciers. Dolby en haar leveranciers zijn eigenaar van de titel, het auteursrecht en andere rechten inzake intellectueel eigendom op de Software. Niettegenstaande andersluidende verklaringen in de verkoopvoorwaarden voor de Software, wordt de Software in licentie gegeven, en niet verkocht, en behoudt Dolby de eigendom van alle kopieën van de Software.
 3. 3. BEPERKINGEN OP DE LICENTIE. Het is u uitdrukkelijk verboden de Software te gebruiken op een manier die niet specifiek door Dolby is toegestaan conform deze EULA. U mag geen kopieën van de Software maken, behalve en voor zover nodig voor back-up- en archiveringsdoeleinden. U mag de Software niet wijzigen, er geen afgeleide werken van maken, en niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, behalve en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking. U mag de Software niet verhuren, leasen, uitlenen of commerciële hostingdiensten verlenen middels de Software. U mag geen octrooi-, auteurs-, handelsmerk- of andere eigendomsrechtmededelingen die op of in de Software of documentatie staan verwijderen, noch reproduceren of wijzigen. Er wordt u geen licentie, recht of belang toegekend op een handelsmerk, handelsnaam of servicemerk van Dolby op grond van deze EULA.
 4. 4. BEËINDIGING. Onverminderd eventuele andere rechten, kan Dolby deze EULA onmiddellijk beëindigen als u een wezenlijke inbreuk pleegt op een van de voorwaarden of bepalingen van de paragrafen 1-3 van deze EULA, die niet binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving van Dolby aan u is verholpen. In dat geval dient u onmiddellijk het gebruik van de Software te staken en alle kopieën van de Software en alle onderdelen ervan te vernietigen.
 5. 5. VERKLARINGEN EN GARANTIES.
  1. 5.1. U verklaart, garandeert en komt overeen dat uw gebruik van de Software te allen tijde in overeenstemming zal zijn met de voorwaarden van deze EULA, de toepasselijke wetten en voorschriften, en dat u de Software niet zult installeren, gebruiken, openen of gebruiken voor andere doeleinden dan de toegang tot de conferentiediensten die onder de Overkoepelende overeenkomst worden geleverd.
  2. 5.2. Dolby verklaart en garandeert dat (a) zij eigenaar is van de Software of het recht heeft om er een licentie voor te verlenen en (b) dat de Software volledig, correct, effectief en in staat is om te voldoen aan de specificaties die zijn opgenomen in de documentatie, indien aanwezig, die krachtens de Overkoepelende overeenkomst wordt verstrekt. Uw enige rechtsmiddel voor schending van de voorgaande verklaring in artikel 5.2(b) is Dolby's commercieel redelijke inspanning om de betreffende Software opnieuw te leveren.
 6. 6. AFWIJZING VAN GARANTIES. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN ANDERS UITEENGEZET, GEEFT DOLBY GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. VERDER, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, LEVEREN DOLBY EN HAAR LEVERANCIERS DE SOFTWARE OP 'AS IS'-BASIS (IN WERKELIJKE STAAT), EN WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN VRIJWARING VANWEGE INBREUK OP RECHTEN, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTKOMEN UIT DE GANG VAN ZAKEN, GEBRUIK OF HANDEL. ER WORDT GEEN GARANTIE GEGEVEN DAT DE SOFTWARE ZAL WERKEN IN DE COMBINATIES DIE U KUNT KIEZEN VOOR GEBRUIK, DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, OF DAT ALLE SOFTWAREFOUTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN DOLBY OF ELDERS, ZAL ENIGE GARANTIE VORMEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE EULA VERMELD IS. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, OF VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE BLIJFT BIJ U.
 7. 7. UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE. IN GEEN GEVAL IS DOLBY AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE, OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER (INCLUSIEF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, ZAKEN OF WINSTEN) OF VOOR DE KOSTEN VAN HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT OF DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT EEN VORDERING GEBASEERD OP EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DOLBY OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE BEPERKINGEN BLIJVEN BESTAAN EN VAN TOEPASSING ZIJN, ZELFS INDIEN WORDT VASTGESTELD DAT EEN IN DEZE EULA GESPECIFICEERD BEPERKT RECHTSMIDDEL ZIJN WEZENLIJKE DOEL HEEFT GEMIST.
 8. 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN. NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U OM WELKE REDEN DAN OOK ZOU KUNNEN OPLOPEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE SCHADE WAARNAAR HIERIN WORDT VERWEZEN EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE IN CONTRACT OF ANDERSZINS), IS DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DOLBY EN VAN HAAR LEVERANCIERS CONFORM ENIGE BEPALING IN DEZE EULA, EN UW EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL IN DIT KADER (ANDERS DAN HET BEPERKTE RECHTSMIDDEL BESCHREVEN IN SECTIE 5.2 HIERBOVEN) BEPERKT TOT HET BEDRAG VAN USD $ 10,00 (TIEN AMERIKAANSE DOLLAR). DE VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS (INCLUSIEF ARTIKELEN 6 EN 7 EN DIT ARTIKEL 8) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZELFS INDIEN EEN IN DEZE OVEREENKOMST GESPECIFICEERD RECHTSMIDDEL ZIJN WEZENLIJKE DOEL BLIJKT TE HEBBEN GEMIST.
 9. 9. TOEPASSELIJK RECHT: De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze EULA wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform de wet, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten, en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbank, hieronder vermeld op basis van de toepasselijke regio waar u zich bevindt:

Regio

Toepasselijk recht

Rechterlijke bevoegdheid

Europese Unie

Engeland

Engelse rechtbanken

Alle overige landen

Staat Californië, Verenigde Staten

Staats- of federale rechtbanken in San Francisco, CA

Volksrepubliek China

Staat Californië, Verenigde Staten

Arbitrage in het Internationaal Arbitragecentrum van Hong Kong overeenkomstig de UNCITRAL-arbitrageregels ('UNCITRAL-regels'). De arbitragerechtbank bestaat uit één arbiter, te benoemen volgens de UNCITRAL-regels. De taal van de arbitrage is het Engels.

Niettegenstaande het voorgaande, zal niets in dit artikel 9 Dolby ervan weerhouden om een rechterlijke instantie te verzoeken een voorlopige of billijke voorziening te treffen die nodig is om de rechten of eigendommen van Dolby te beschermen totdat een dergelijk geschil is opgelost. Deze EULA wordt geïnterpreteerd en begrepen in overeenstemming met de Engelse taal. De partijen komen overeen dat de bepalingen van de Uniform Computer Information Transactions Act ('UCITA') en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag) geen kracht of invloed zullen hebben op deze algemene voorwaarden.