Voorwaarden van het aanbevelingsprogramma

Voorwaarden voor het aanbevelingsprogramma van Jive

Deze voorwaarden (de “Programmavoorwaarden”) zijn van toepassing voor alle deelnemers aan het aanbevelingsprogramma van Jive (het “Programma”).

 1. Deelname. (a) Jive neemt alle beslissingen over deelname aan het Programma. Jive kan op ieder moment iedere deelnemer uitsluiten van het Programma of het gehele Programma opheffen om welke reden dan ook door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de betroffen deelnemer(s).

 2. (b)    Personen komen niet in aanmerking voor deelname aan het Programma indien zij werken voor een werkgever die een contractuele compensatie-afspraak heeft met Jive die afwijkt van deze Programmavoorwaarden, of die als medewerker van Jive commissie ontvangt.

  (c)    Jive betaalt niet dubbel voor aanbevelingen. Een bedrijf dat een contractuele compensatie-afspraak heeft met Jive (bijv. een kanaalpartner) ontvangt uitsluitend compensatie conform deze Programmavoorwaarden indien het in het kader van het Programma een aanbeveling indient.

  (d)    Bij de aanname van deze Programmavoorwaarden vervalt enige eerder gesloten affiliatie-overeenkomst tussen de deelnemer en Jive.

 3. Betaling. (a) Jive betaalt 50 Amerikaanse dollar voor iedere handset van een eindgebruiker die is gekoppeld aan een succesvolle aanbeveling, tot maximaal 10.000 Amerikaanse dollar per succesvolle aanbeveling. Zodra een aanbeveling een succesvolle aanbeveling wordt (zoals gedefinieerd in paragraaf 13 van deze Programmavoorwaarden), zal Jive een deelnemer betalen voor het aantal te factureren handsets in het account van de klant, exclusief handsets die worden gefactureerd als apparaten voor weinig gebruik, en exclusief handsets die naar het oordeel van Jive tijdelijk zijn door seizoenspieken in het werk (bijv. rondom het opstellen van jaarrekeningen). Jive kan de betaling tot 12 maanden uitstellen om te bepalen of het werk van de klant seizoensgebonden is. Jive betaalt de vergoeding uit aan de persoon of entiteit van wie / welke de informatie is verstrekt bij het indienen van de aanbeveling bij jive.com/refer. Jive betaalt deelnemers niet uit voordat zij een ingevuld W-9-formulier hebben ingediend bij Jive.

 4. (b)    Jive betaalt 5 Amerikaanse dollar voor iedere gekwalificeerde aanbeveling via één of meer prepaid TANGO-kaarten of andere cadeaukaarten. Jive verstuurt cadeaukaarten naar eigen inzicht, maar niet minder vaak dan één keer per maand. Jive bepaalt of een aanbeveling geldt als een gekwalificeerde aanbeveling.

  (c) Jive is niet verplicht om een specifieke reden op te geven als een aanbeveling niet is beoordeeld als gekwalificeerde of geslaagde aanbeveling, of om deze beslissingen binnen een bepaalde tijd te nemen.
 5. Onafhankelijke onderaannemer. Iedere deelnemer aan het Programma is een onafhankelijke onderaannemer. Geen enkele deelnemer is gemachtigd om namens Jive te handelen. De deelnemer bevestigt hierbij dat Jive niet aanstuurt hoe de deelnemer aan zijn verplichtingen dient te voldoen. Geen enkele bepaling in deze Programmavoorwaarden kan worden begrepen als de oprichting van een joint venture, werkgever-werknemerrelatie, partnerschap of associatie tussen Jive en de deelnemer.

 6. Handelsmerken. De deelnemer zal geen handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde materialen, patenten, namen, logo's of andere intellectuele eigendommen gebruiken die eigendom zijn van of in licentie gegeven worden door Jive, met uitzondering van gevallen waarin deze onderdeel uitmaken van materialen die Jive verstrekt.

 7. Vrijwaring. De deelnemer vrijwaart Jive en zijn vertegenwoordigers tegen enige vorderingen die voortvloeien uit zijn deelname aan het Programma. Deze verplichting omvat ook gerechtskosten en kosten voor juridische bijstand.

 8. Garantiedisclaimers; beperking van aansprakelijkheid. (a) De deelname aan het programma geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Jive levert het Programma in zijn huidige staat, zonder enige garantie, expliciet dan wel impliciet.
 9. (b)    In geen enkel geval zal Jive aansprakelijk zijn voor incidentele of gevolgschade of voor verlies van winst, omzet of gegevens als gevolg van een vordering die voortkomt uit of verband houdt met deze Programmavoorwaarden of het Programma, noch op basis van de overeenkomst, noch op basis van een onrechtmatige daad, zelfs niet als Jive is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schades. Deze beperking is niet van toepassing op de bedragen die zijn verschuldigd conform paragraaf 2 van deze Programmavoorwaarden.
 10. Aanpassing. Jive mag de Programmavoorwaarden op ieder moment aanpassen door de deelnemer hiervan in kennis te stellen. Deelname aan het Programma op enig moment na deze kennisgeving door Jive geldt als acceptatie van de wijzigingen.

 11. Opzeggingen. Jive kan in het kader van deze overeenkomst op iedere redelijke wijze kennisgevingen verstrekken, inclusief per e-mail via het adres dat is ingediend met de aanbeveling via jive.com/refer.

 12. Toepasselijk recht; Bevoegde rechtbank. Op deze Programmavoorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Utah van toepassing. De partijen stemmen hiermee in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbank in Utah en doen afstand van enig bezwaar tegen de locatie of het forum.

 13. Overdracht. Jive mag zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst overdragen aan enige andere partij. De deelnemer zal zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van Jive.

 14. Afstand doen van rechten. Het niet opeisen van een recht of niet afdwingen van een bepaling in deze overeenkomst betekent niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of deze bepaling.

 15. E-mail. Conform de Amerikaanse wet15 USC § 7701 e.v. (de CAN-SPAM Act) geldt dat als een deelnemer een e-mailadres aanwijst voor de aanbeveling waarvoor eerder een opt-out voor marketingberichten van Jive is geactiveerd, deze deelnemer een melding ontvangt dat dit e-mailadres niet in aanmerking komt als ontvanger van e-mails in het kader van het Programma.

 16. Definities. Voor deze overeenkomst worden de volgende definities gehanteerd.

 17. Gekwalificeerde aanbeveling” is een bedrijf of organisatie die (1) door een deelnemer wordt ingediend via het formulier van Jive om aanbevelingen in te dienen op jive.com/refer; (2) geen huidige klant is van Jive, zich nog in de verkoopprocedure bevindt of de afgelopen 30 dagen klant was van Jive, gerekend vanaf de datum waarop de aanbeveling wordt ingediend; (3) niet de werkgever is van de deelnemer; (4) een persoonlijke connectie heeft met de deelnemer; en (5) bereid is om te praten over de aanschaf van een systeem voor gehoste telefonie.
  Succesvolle aanbeveling” is een gekwalificeerde aanbeveling die (1) het systeem voor gehoste telefonie van Jive aanschaft binnen 12 maanden nadat de aanbeveling is ingediend (2) minimaal 90 dagen na het begin van de facturatie geen betalingsachterstand oploopt.

Versie 1.1 11 augustus 2016